Follow us on twitter

U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijk werkloze?

Infoblad

T50

Laatste update
01-10-2016

Wat zijn uw verplichtingen gedurende de maand waarin er tijdelijke werkloosheid voorkomt?

Controleformulier

U moet ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand en vóór het normale uur van aanvang van de arbeid in het bezit zijn van het controleformulier C3.2A.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag moet u dit formulier C3.2A invullen op basis van de in het formulier verstrekte richtlijnen.

Al de arbeidsprestaties voor rekening van uw werkgever moeten worden vermeld in rooster 1 vóór de aanvang van de arbeid.

Al de arbeidsprestaties voor uzelf of voor een derde (zie volgend punt) moeten worden aangegeven in rooster 2, tenzij het gaat om prestaties verricht in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”. Voor meer inlichtingen over dat voordeel, lees het infoblad  “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Dat is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website  www.rva.be.

U moet dit controleformulier bij u houden tot op het einde van de maand en voorleggen aan iedere sociaal controleur op zijn verzoek.

Op het einde van de maand moet u het formulier ondertekenen en bij uw uitbetalingsinstelling indienen.

Het niet-naleven van deze verplichtingen kan gesanctioneerd worden met uitsluiting van het recht op uitkeringen gedurende meerdere weken, met terugvordering van de onrechtmatig verkregen uitkeringen. U kunt zelfs voor een strafrechtbank worden vervolgd.

Indien de werkgever u het controleformulier niet overhandigt moet u contact opnemen met het werkloosheidsbureau om een vervangend controleformulier te bekomen.

U moet zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de door een andere werkgever verschuldigde verbrekingsvergoeding).

U hebt geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor dagen waarop:

  • u voor uzelf een activiteit verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewoon beheer van eigen bezit, tenzij deze activiteit wordt verricht in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”;
  • u voor een derde een activiteit verricht waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin bijdraagt.

Deze prestaties moeten in principe worden aangegeven op uw formulier C 3.2 A.

U moet arbeidsgeschikt zijn

In geval van ziekte tijdens uw tijdelijke werkloosheid kunt u geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen. U zult door uw ziekenfonds worden vergoed. U moet een medisch getuigschrift opsturen naar uw ziekenfonds binnen de 48 uren en uw werkgever verwittigen van de ziektedagen.

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven

Door de reglementering zijn op deze regel uitzonderingen voorzien.

Grensarbeiders die in het buitenland verblijven en die tijdelijk werkloos worden in België worden vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven.

U mag de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben

 U kunt geen uitkeringen meer genieten vanaf de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar wordt.

Hierop bestaat  een uitzondering.  Indien u geen pensioen  geniet (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen),  kunt u na uw 65 jaar nog uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten.  U kunt evenwel géén uitkeringen genieten indien de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens medische  overmacht.

Kunt u van bepaalde verplichtingen vrijgesteld worden?

U bent vrijgesteld van de verplichting om:

  • ingeschreven te zijn als werkzoekende;
  • beschikbaar te zijn voor de algemene arbeidsmarkt.

Uitzonderingen:

De tijdelijk werklozen wegens overmacht moeten na de eerste 3 maanden werkloosheid:

  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • zich laten inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen volgend op de voormelde periode van 3 maanden.

De tijdelijk werklozen ingevolge "gebrek aan werk wegens economische oorzaken" moeten na 6 maanden tijdelijke werkloosheid beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en iedere passende betrekking aanvaarden.
Een periode van volledige werkhervatting van 4 weken doet een nieuwe periode van 6 maanden lopen.

Top