U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Mag u vrijwilligerswerk verrichten tijdens uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Infoblad

T7

Laatste update
22-03-2022

Bijzondere maatregel : U kan in België vrijwilligerswerk verrichten in het kader van de hulp aan Oekraïne (met inbegrip van hulp aan de vluchtelingen). U bent vrijgesteld van de aangifte C45B.

Welk vrijwilligerswerk wordt toegelaten?

U mag vrijwilligerswerk verrichten voor:

  • een organisatie: een vereniging zonder winstoogmerk, een openbare dienst; een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdtehuis; een kerkfabriek...
  • een privé-persoon (familiehulp of vriendendienst).

U mag eveneens een sportactiviteit beoefenen als amateur-sportbeoefenaar.

Indien het gaat om een artistieke activiteit lees dan het infoblad "Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?" nr. T53.

Indien het een beoefende activiteit betreft in het kader van een verenigingswerk, lees het infoblad "Mag u een activiteit uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid ?" nr. T6.

Deze kan u vinden bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of u kan deze downloaden van de website www.rva.be.

Welk vrijwilligerswerk wordt niet toegelaten?

Het - zelfs vrijwillig - verlenen van hulp in de beroepsactiviteit van een privépersoon (bv. de hulp verleend in een handelszaak of ten voordele van een handelsvennootschap) wordt door de RVA nooit aanvaard cumuleerbare vrijwillige activiteit.

Het werk – zelfs vrijwillig - voor rekening van een werkgever of een handelsvennootschap wordt door de RVA nooit aanvaard als een cumuleerbare vrijwillige activiteit.

Welke formaliteiten moet u vervullen indien u een vrijwillige activiteit voor een organisatie verricht?

Indien u voor een organisatie een vrijwillige activiteit uitoefent, moet u hiervan aangifte doen bij uw uitbetalingsinstelling.

Hiervoor meldt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) vóór de aanvang van de vrijwillige activiteit en doet u voorafgaandelijk aangifte door middel van het formulier C45B.

Dit formulier is ter beschikking bij uw uitbetalingsinstelling. U kan het ook downloaden van www.rva.be. Het formulier moet door u en door de betrokken organisatie die u tewerkstelt, worden ingevuld en op het werkloosheidsbureau toekomen vóór de aanvang van de activiteit.

U moet opnieuw voorafgaandelijk een aangifte doen, wanneer de frequentie of de aard van de activiteit wijzigt.

Algemene toelating gegeven door de RVA aan een organisatie

Wanneer de organisatie gevestigd is of actief is in heel het land of in verschillende regio’s, kan de RVA op algemene wijze toestaan dat de organisatie werklozen met bedrijfstoeslag op vrijwillige basis tewerkstelt. De aanvraag (formulier C45F) moet door de organisatie worden verstuurd naar het Hoofdbestuur van de RVA (Keizerslaan 7 te 1000 Brussel).

Algemene toelating met vrijstelling van individuele aangifte

In dit geval hoeft u geen enkele formaliteit te vervullen, noch ten opzichte van uw uitbetalingsinstelling noch ten opzichte van het werkloosheidsbureau (u hoeft dus geen C45B in te dienen).

U kan de vrijwillige activiteit uitoefenen binnen de grenzen van de algemene toelating (vraag inlichtingen bij de organisatie die u tewerkstelt, met name in verband met de geldigheidsduur van de algemene toelating).

Algemene toelating zonder vrijstelling van individuele aangifte

In dit geval vermeldt de organisatie die u tewerkstelt het algemeen toelatingsnummer op het formulier C45B dat u indient via uw uitbetalingsinstelling.

Welke formaliteiten moet u vervullen indien u voor een privépersoon een vrijwillige activiteit verricht?

Indien u voor een privépersoon een vrijwillige activiteit uitoefent, moet u hiervan aangifte doen bij uw uitbetalingsinstelling.

Hiervoor meldt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling (H.V.W. of vakbond) vóór de aanvang van de vrijwillige activiteit en doet u voorafgaandelijk aangifte door middel van het formulier C45A.

Dit formulier is ter beschikking bij uw uitbetalingsinstelling. U kan het ook downloaden van www.rva.be. Het formulier moet door u en door de betrokken privépersoon die u tewerkstelt, worden ingevuld en op het werkloosheidsbureau toekomen vóór de aanvang van de activiteit.

De beslissing van de werkloosheidsdirecteur

(Dit heeft geen betrekking op u indien u vrijgesteld bent van het indienen van een formulier C45B).

De directeur van het werkloosheidsbureau zal de cumul van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de uitoefening van het vrijwilligerswerk toestaan of weigeren.

De toelating kan met name geweigerd worden wanneer de activiteit niet of niet langer de kenmerken vertoont van een activiteit die gewoonlijk door vrijwilligers wordt verricht.

Binnen welke termijn moet de directeur beslissen?

De directeur van het werkloosheidsbureau beschikt over een termijn van 12 werkdagen om een beslissing te nemen. Eens deze termijn verstreken, wordt de directeur geacht akkoord te gaan met de uitoefening van het vrijwilligerswerk voor onbepaalde duur.

Een latere beslissing van weigering of beperking is mogelijk, maar heeft in principe slechts uitwerking voor de toekomst.

In afwachting van de beslissing van de directeur mag u reeds het vrijwilligerswerk waarvan u aangifte heeft gedaan uitoefenen.

Voor welke tijdsduur geldt de toelating van de directeur?

De toelating wordt in principe voor onbeperkte duur gegeven. De directeur kan echter beslissen de toelating te geven voor een periode van 12 maanden, die kan worden verlengd op voorwaarde dat er opnieuw voorafgaandelijk een aangifte wordt gedaan.

Mag u bepaalde voordelen ontvangen in het kader van uw vrijwillige activiteit?

Op voorwaarde dat de vrijwillige activiteit werd aangegeven, mag u de werkloosheidsuitkeringen cumuleren met vergoedingen toegekend in het kader van de activiteiten die u als vrijwilliger verricht. Deze vergoedingen moeten toegekend zijn ter terugbetaling van uw onkosten.

Het kan gaan om:

  • ofwel een vergoeding tot terugbetaling van uw werkelijke onkosten
  • ofwel een forfaitaire vergoeding in zoverre de fiscale administratie die beschouwt als een niet-belastbaar voordeel. Hiervoor mag de vergoeding 36,84 euro per dag met een maximum van 1 473,37 euro per jaar (geïndexeerde bedragen, geldig vanaf 01.01.2022). Er zijn specifieke bedragen vastgelegd voor activiteiten voor rekening van bepaalde sportclubs (vraag inlichtingen bij de fiscale administratie).

Een forfaitaire vergoeding tot terugbetaling van de onkosten moet steeds aangegeven worden bij de RVA, ofwel door de vereniging of instelling die u tewerkstelt (algemene toelatingsprocedure) ofwel door uzelf (individuele aangifte C45B).

Wat moet u doen als de RVA de cumul van uw vrijwillige activiteit met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvaardt ?

Indien de RVA de cumul van uw vrijwillige activiteit met het genot van uitkeringenaanvaardt, moet u geen enkele formaliteit vervullen wanneer u de vrijwillige activiteit uitoefent.

Wat moet u doen als de RVA de cumul van uw vrijwillige activiteit met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag weigert?

Indien de RVA de cumul van uw activiteit met uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag weigert of indien u een forfaitaire vergoeding ontvangt die de toegelaten bedragen overschrijdt, moet u deze activiteit aangeven. Indien u een controlekaart bezit, moet u het overeenstemmende vakje op uw controlekaart zwart maken vooraleer de activiteit aan te vatten. Indien u niet in het bezit bent van een controlekaart, moet u elke activiteit aangeven bij uw uitbetalingsinstelling, vooraleer u ze aanvat, via een aangifteformulier C99 waarvan u een exemplaar kunt krijgen bij uw uitbetalingsinstelling. U bewaart dan het ontvangstbewijs van het door de uitbetalingsinstelling ingevulde formulier C99 tot op het einde van de volgende maand.

Voor deze dagen (en eventueel voor bepaalde zaterdagen) ontvangt u geen uitkeringen.

Indien de RVA de cumul van uw activiteit met de werkloosheidsuitkeringen weigert, kunt u binnen 3 maanden tegen deze beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Wat zijn de gevolgen indien deze formaliteiten niet worden nageleefd?

Indien u een vrijwillige activiteit uitoefent zonder dit voorafgaandelijk te hebben aangegeven of zonder de vergoeding die u ontvangt te hebben aangegeven (behalve als u vrijgesteld bent van het indienen van een C45B) of indien u de vastgestelde beperkingen van de toestemming overschrijdt en u het (de) overeenstemmende vakje(s) van uw controlekaart niet zwart maakt, verliest u het recht op uitkeringen. De ten onrechte ontvangen uitkeringen zullen worden worden teruggevorderd en u riskeert een uitsluiting van het recht op uitkeringen voor meerdere weken.

Top