Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hoe moet u een aanvraag indienen na een tewerkstelling?

Infoblad

T74

Laatste update
06-07-2015

Welke stappen?

Als u werkloosheidsuitkeringen wilt ontvangen, moet u:

  • zich persoonlijk aanmelden bij de uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om er een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in te dienen;
  • vanaf de eerste dag van de aanvraag een papieren controlekaart (C3A of C3C, in geval van vrijstelling) of een elektronische controlekaart bijhouden.

De papieren controlekaart (C3A, C3C, (...) of C3Dmaxi) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Opmerking:

Als u aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, zal u vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. Bijgevolg is het van belang u aan te melden bij uw uitbetalingsinstelling vanaf het begin van uw werkloosheid, zelfs als u niet alle vereiste documenten bezit.

  • contact opnemen met de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om u als werkzoekende te laten inschrijven. U kunt zich laten inschrijven de dag van de aanvraag of binnen 8 daaropvolgende kalenderdagen.

Welke formulieren?

De aanvraag moet worden ingediend bij uw uitbetalingsinstelling door middel van volgende

formulieren:

  • hetzij het door uw werkgever afgegeven formulier C 4 als uw arbeidsovereenkomst beëindigd is;
  • hetzij het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C 6 als u arbeidsongeschikt was;
  • hetzij het formulier C 109 beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling:
    • na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige;
    • als u binnen de voorgeschreven tijd de formulieren C 4 en/of C 6 niet kan verkrijgen. In dit geval is uw dossier onvolledig en moet u alles in het werk stellen om deze formulieren snel te verkrijgen.

Formulieren C 4 of C 6 m.b.t. voorafgaande arbeids- of arbeidsongeschiktheidsperiodes zijn ook noodzakelijk als u deze periodes moet bewijzen om tot het recht op werkloosheidsuitkeringen toegelaten te worden.

U dient eveneens een formulier C1 "aangifte van de persoonlijke en familiale toestand" in te vullen (dit formulier is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling). De vermeldingen die u op dit formulier zal aanbrengen hebben zeer belangrijke gevolgen voor uw recht op uitkeringen en het bedrag ervan. Het is derhalve belangrijk het volledig te lezen en correct te antwoorden op alle gestelde vragen. Onjuiste inlichtingen kunnen een uitsluiting en een terugvordering van de uitkeringen tot gevolg hebben.

Wat zijn de praktische formaliteiten na een tewerkstelling in het onderwijs?

U moet een aanvraag om uitkeringen indienen bij uw uitbetalingsinstelling (vakorganisatie of H.V.W.) door middel van het formulier C 4 Onderwijs dat werd afgeleverd en ingevuld door de school.

Vanaf de eerste dag van de aanvraag moet u in het bezit zijn van een controlekaart (C 3 C: ingeval van vrijstelling in juli en augustus, C 3 A: buiten deze maanden) die op het einde van de maand moet binnengebracht worden bij uw uitbetalingsinstelling.

Indien u na 31 augustus nog steeds werkloos bent, moet u zich inschrijven als werkzoekende. Deze inschrijving is slechts geldig indien ze wordt verricht binnen een termijn van 8 dagen die ingaat op de dag na 1 september (hetzij tot 9 september ten laatste). Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de inschrijving slechts geldig vanaf de dag waarop ze wordt uitgevoerd. Dit geldt niet als u reeds ingeschreven was als volledig werkzoekende in juni (bv. leerkracht van wie de interim op 15 juni is afgelopen) en nog steeds werkloos bent na 31 augustus.