U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Corona-ouderschapsverlof

Infoblad

T9

Laatste update
16-07-2020

Wat is corona-ouderschapsverlof?

De federale regering heeft beslist om een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven te roepen om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen. Het kreeg de naam corona-ouderschapsverlof. Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 september 2020.

Deze maatregel geldt ook voor pleegouders die door de bevoegde overheid zo werden aangeduid voor de kinderen die bij hen zijn geplaatst.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, kent de RVA tijdens het corona-ouderschapsverlof een onderbrekingsuitkering toe. Zo wordt de vermindering van de inkomsten verzacht.

Het nieuwe corona-ouderschapsverlof is extra ouderschapsverlof bovenop het gewone ouderschapsverlof dat al bestaat.

Welke reglementering is van toepassing?

Het corona-ouderschapsverlof wordt geregeld in het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof (Belgisch Staatsblad 14.05.2020, 2de uitgave – inwerkingtreding 01.05.2020) en in het koninklijk besluit nr. 45 van 26.06.2020 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen en tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque. (Belgisch Staatsblad 30.06.2020 – inwerkingtreding 01.0.2020)

De meeste regels die van toepassing zijn op het gewone ouderschapsverlof zijn ook van toepassing op het corona-ouderschapsverlof.

Wie kan gebruikmaken van corona-ouderschapsverlof?

Dit verlof is van toepassing op:

 • werknemers uit de privésector (nv, bvba, vzw ...)
 • contractuelen van de openbare sector (federale administratie, gewesten, gemeenschappen, lokale en provinciale besturen, onderwijs en CLB's)
 • statutairen van de federale overheid en de diensten die ervan afhangen (politie enz.)
 • contractuelen en statutairen van de autonome overheidsbedrijven (Proximus, NMBS, bpost en Skeyes)

Opmerking voor de statutaire personeelsleden van niet-federale diensten

De reglementering van het corona-ouderschapsverlof is niet automatisch van toepassing op de statutaire personeelsleden van de deelstaten.

Het bevoegde gewest of de bevoegde gemeenschap moet bepalen of het corona-ouderschapsverlof automatisch van toepassing is of eerst in zijn of haar eigen reglementering  moet worden opgenomen.

Als je dus statutair bent bij een administratie of overheidsdienst die afhangt van een gewest, een gemeenschap, een lokaal bestuur, een provinciaal bestuur of het onderwijs, neem dan contact op met de overheid waarbij je werkt, om te weten of je recht hebt op het nieuwe corona-ouderschapsverlof. Als dat het geval is, kun je onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA aan dezelfde voorwaarden als de andere werknemers.

Welke onderbrekingsmogelijkheden zijn er?

Je kunt het corona-ouderschapsverlof als volgt nemen:

 • via een halftijdse onderbreking, om je prestaties te verminderen en nog 50% van een voltijdse uurregeling te blijven werken;
 • via een onderbreking met 1/5, om je prestaties te verminderen en nog 80% van een voltijdse uurregeling te blijven werken;
 • via een volledige schorsing, om volledig te stoppen met werken als je alleenwonende ouder bent of als je ouder bent van een kind met een handicap (enkel vanaf 01.07.2020).

Een alleenwonende ouder is een ouder die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, van wie minstens één ten laste.

Een kind met een handicap wordt hieronder gedefinieerd.

Het corona-ouderschapsverlof bestaat dus niet in de vorm van een onderbreking met 1/10.

Wat zijn de toegangsvoorwaarden bij de werkgever?

1.     Leeftijdsvoorwaarde van het kind

Algemene regel

Het kind voor wie je de aanvraag doet, moet jonger dan 12 jaar zijn op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof.

Uitzondering voor kinderen met een handicap

Als je kind een handicap heeft, moet het jonger dan 21 jaar zijn, op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof. Het gaat dan om kinderen:

 • met een handicap die erkend is voor minstens 66% of;
 • met minstens 4 punten die zijn erkend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering of;
 • met minstens 9 punten die zijn erkend in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering. 

Er is geen leeftijdsgrens als het ouderschapsverlof wordt gevraagd voor een kind met een handicap en het geniet van een intramurale of  extramurale dienstverlening, of een behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen  Het kan hier dus ook gaan om volwassenen.

Bij een aanvraag voor een geadopteerd kind

Je kunt corona-ouderschapsverlof aanvragen voor een geadopteerd kind of voor een kind voor wie de adoptieprocedure nog loopt.

In dat geval kun je corona-ouderschapsverlof aanvragen als het kind is ingeschreven als deel uitmakend van je gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

Bij een aanvraag voor een pleegkind

Je mag ook als pleegouder corona-ouderschapsverlof aanvragen voor een kind dat bij jou werd geplaatst door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst.

2.     Anciënniteitsvoorwaarde

Je moet minstens een maand anciënniteit hebben bij je werkgever op het ogenblik waarop je je wens uitdrukt om corona-ouderschapsverlof te nemen.

Die voorwaarde geldt niet voor de overheidssector behalve als je werkt bij een gemeentelijke of provinciale overheid of een dienst die daarvan afhangt. 

3.     Tewerkstellingsvoorwaarden

Op de begindatum van het corona-ouderschapsverlof moet je als volgt tewerkgesteld zijn:

 • minstens 3/4, als je een 1/2 onderbreking vraagt;
 • voltijds, als je een 1/5 onderbreking vraagt.

Er is geen tewerkstellingsvoorwaarde voor de volledige schorsing. 

Om het verlof te krijgen, heb je de toestemming nodig van je werkgever.

Hoe lang kan ik corona-ouderschapsverlof nemen?

Je kunt corona-ouderschapsverlof nemen:

 • ofwel voor een ononderbroken periode tot aan het einde van de maatregel (30.09.2020);
 • ofwel gedurende een of meerdere periodes van een maand, al dan niet opeenvolgend;
 • ofwel gedurende een of meerdere periodes van een week, al dan niet opeenvolgend.
 • ofwel gedurende een combinatie van maanden en weken.

Je hoeft dus het corona-ouderschapsverlof dus niet noodzakelijk in maanden of weken op te nemen als je het doorlopend neemt tot 30.09.2020. 

Let op: de uiterste einddatum van de periode(s) van corona-ouderschapsverlof is 30.09.2020

Kan de werkgever corona-ouderschapsverlof weigeren?

Ja. Het gaat enkel om een mogelijkheid waarvoor het akkoord van je werkgever vereist is. Dat akkoord moet gaan over het principe van het verlof, het soort onderbreking en de duur.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de onderbrekingsuitkering?

Je moet voldoen aan de toegangsvoorwaarden bij je werkgever. Dat betekent dat:

 • het kind voor wie je corona-ouderschapsverlof vraagt jonger moet zijn dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het een handicap heeft (tenzij er een afwijking geldt, zie de leeftijdsvoorwaarde van het kind hierboven);
 • je de nodige anciënniteit moet hebben;
 • je moet voldoen aan de vereiste tewerkstelling (zie hierboven).

Bovendien mag je geen activiteit uitoefenen die niet mag worden gecumuleerd met de uitkeringen. Raadpleeg het infoblad T1 voor meer informatie hierover.

Je moet ook in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland wonen.

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering?

Verhoogde uitkering met 25% of met 50%

Het bedrag van de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof ligt 25% hoger dan het bedrag van het gewone halftijdse of 1/5 ouderschapsverlof.

Wanneer je halftijds corona-ouderschapsverlof neemt vanuit een deeltijdse tewerkstelling van minstens 3/4, wordt het bedrag van de uitkering wel in verhouding berekend.

Als je een alleenwonende ouder bent (en dus uitsluitend samenwoont met een of meer kinderen van wie je er minstens één ten laste hebt) of als je ouder bent van een kind met een handicap, ligt het bedrag van de uitkering 50% hoger dan het bedrag van een gewone ouderschapsverlofuitkering.

De bedragen vind je in de rubriek "barema's" op www.rva.be.

Grensbedrag

De uitkering mag nooit hoger liggen dan het loon dat je verliest door corona-ouderschapsverlof te nemen. Daardoor moet de uitkering voor sommige groepen van werknemers worden begrensd. Het gaat om alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind.

Hoe wordt dat grensbedrag berekend?

De RVA baseert zich op drie gegevens:

 • jouw refertemaandloon (M) dat overeenstemt met een derde van het refertekwartaalloon van het tweede kwartaal van 2020 (het refertekwartaalloon is het loon dat een werknemer zou hebben verdiend als hij een volledig kwartaal voltijds werkt, maar stemt dus niet noodzakelijk overeen met wat op jouw loonfiche staat. Het refertemaandloon is een specifiek begrip dat wordt gebruikt voor de vermindering van socialezekerheidsbijdragen. Het is een brutoloon waar voordelen zoals vakantiegeld van arbeiders of de eindejaarspremie van zijn afgetrokken;
 • jouw arbeidsregeling vóór het corona-ouderschapsverlof (A). Die regeling moet altijd 100% zijn voor werknemers die 1/5 verlof vragen en minstens 75% voor werknemers die verlof tot 1/2 vragen;
 • de gevraagde prestatievermindering of schorsing (C): 20% (1/5), 50% (1/2) of 100% (volledige schorsing).

Het grensbedrag krijgen we dan door die drie gegevens te vermenigvuldigen. 

Voorbeeld 1: je werkt voltijds. Je bent alleenstaand en vraagt voltijds corona-ouderschapsverlof van 01.07.2020 tot en met 30.09.2020. De uitkering bedraag 2.100 EUR/maand voor een volledige schorsing (uitkering gewoon ouderschapsverlof verhoogd met 50%). Je brutorefertemaandloon is 2.000 EUR.

Het grensbedrag wordt dan als volgt berekend: (M) 2.000 EUR X (A) 100% X (C) 100%. Zo krijgen we een bedrag van 2.000 EUR. De verhoogde uitkering van 150% van 2.100 EUR zal dus tot 2.000 EUR worden beperkt. Je brutomaanduitkering voor corona-ouderschapsverlof zal 2.000 EUR bedragen. 

Voorbeeld 2: je werkt voltijds. Je bent alleenstaand en vraag 1/5 corona-ouderschapsverlof van 01.07.2020 tot en met 30.09.2020. De uitkering bedraagt 420 EUR/maand voor een vermindering met 1/5 (uitkering gewoon ouderschapsverlof verhoogd met 50%). Je brutorefertemaandloon is 2.000 EUR.

Het grensbedrag wordt dan als volgt berekend: (M) 2.000 EUR X (A) 100% X (C) 20%. Zo krijgen we een bedrag van 400 EUR. De verhoogde uitkering van 150% van 420 EUR zal dus tot 400 EUR worden beperkt. Je brutomaanduitkering voor corona-ouderschapsverlof zal 400 EUR bedragen.

Voorbeeld 3: je werkt 80% van een voltijdse tewerkstelling. Je bent alleenstaand en vraagt voltijds corona-ouderschapsverlof van 01.07.2020 tot en met 30.09.2020. De uitkering bedraagt voor een voltijdse werknemer 2.100 EUR/maand voor een volledige schorsing (uitkering gewoon ouderschapsverlof verhoogd met 50%). Maar omdat je 4/5 werkt, heb je recht op 1.680 EUR (80% van die uitkering). Je brutomaandloon bedraagt 1.600 EUR, maar je brutorefertemaandloon bedraagt 2.000 EUR. Dat komt omdat we rekening houden met het bedrag waar je recht op zou hebben als je een kwartaal voltijds zou werken.

Het grensbedrag wordt dan als volgt berekend: (M) 2.000 EUR X (A) 80% X (C) 100%. Zo krijgen we een grensbedrag van 1.600 EUR. De verhoogde uitkering van 150% van 1.680 EUR zal dus tot 1.600 EUR worden beperkt. Je brutomaanduitkering voor corona-ouderschapsverlof zal 1.600 EUR bedragen.

Voorbeeld 4: je werkt 80% van een voltijdse tewerkstelling. Je bent alleenstaand en vraagt 1/2 corona-ouderschapsverlof van 01.07.2020 tot en met 30.09.2020. De uitkering bedraag voor een voltijdse werknemer 1.050 EUR/maand voor een prestatievermindering met 1/2 (uitkering gewoon ouderschapsverlof verhoogd met 50%). Maar omdat je 4/5 werkt, heb je recht op 840 EUR (80% van die uitkering). Je brutomaandloon bedraagt 1.600 EUR, maar je brutorefertemaandloon bedraagt 2.000 EUR. Dat komt omdat we rekening houden met het bedrag waar je recht op zou hebben als je een kwartaal voltijds zou werken.

Het grensbedrag wordt dan als volgt berekend: (M) 2.000 EUR X (A) 80% X (C) 50%. Zo krijgen we een grensbedrag van 800 EUR. De verhoogde uitkering van 150% van 840 EUR zal dus tot 800 EUR worden beperkt. Je brutomaanduitkering voor corona-ouderschapsverlof zal 800 EUR bedragen. 

Betaling van de begrensde uitkering?

De RVA moet het grensbedrag berekenen als je een alleenwonende ouder bent of ouder van een gehandicapt kind. Om het grensbedrag te kunnen berekenen, heeft de RVA namelijk gegevens nodig over jouw loon van de RSZ.

In afwachting van alle gegevens om het grensbedrag te kunnen berekenen, betaalt de RVA al meteen een verhoogde uitkering met 25% bij de indiening van je aanvraag. Zodra het grensbedrag is berekend, betaalt de RVA het restbedrag nog bij.

Is het mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen als je al de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof hebt genomen?

Ja. Aangezien het om twee verschillende verloven gaat, kun je corona-ouderschapsverlof aanvragen als je al de maximumduur hebt genomen van het gewone ouderschapsverlof voor het kind voor wie je de aanvraag indient.

Kan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen als ik al gewoon ouderschapsverlof neem?

Ja. De reglementering voorziet 2 mogelijkheden om het gewone ouderschapsverlof 'on hold' te zetten om in de plaats corona-ouderschapsverlof te krijgen.

In de 2 gevallen wordt de teller van het gewone ouderschapsverlof tijdelijk stopgezet. Bijgevolg kan het saldo nadien integraal worden opgenomen als je voldoet aan alle voorwaarden.

1.     Schorsing van het gewone ouderschapsverlof

Je kunt aan je werkgever vragen om je gewone ouderschapsverlof op te schorten om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen.

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het op te schorten om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 15.05.2020 tot en met 14.06.2020.

Voorbeeld 2: Je hebt nu 1/10 ouderschapsverlof tot en met 31.07.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het op te schorsen om 1/5 corona-ouderschapsverlof te nemen van 01.05.2020 tot en met 3101.07.2020.

2.     Omzetting van het gewone ouderschapsverlof

Je kunt aan je werkgever vragen om het gewone ouderschapsverlof om te zetten in corona-ouderschapsverlof. Het verschil met de schorsing is dat je hier dezelfde onderbrekingsbreuk behoudt. 

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/2 ouderschapsverlof tot en met 31.08.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het om te zetten in een 1/2 corona-ouderschapsverlof van 15.05.2020 tot en met 14.06.2020.

Voorbeeld 2: Je hebt nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 30.10.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het om te zetten in een 1/5 corona-ouderschapsverlof van 01.05.2020 tot en met 30.09.2020.

Kan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen als ik al een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ander thematisch verlof neem? 

Ja. Ongeacht de vorm (volledig, halftijds, 1/3, ¼, 1/5 of 1/10) van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, kan je aan je werkgever vragen om je lopende periode te schorsen om een corona-ouderschapsverlof aan te vragen. 

Je kan je loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen of je vraagt het corona-ouderschapsverlof in dezelfde tewerkstellingsbreuk aan als je voorgaande halftijdse onderbreking of 1/5 vermindering.   

Uitzondering voor personeelsleden tewerkgesteld bij een werkgever vallend onder het toepassingsgebied van het Vlaamse zorgkrediet: 

Een reeds goedgekeurde periode van “gewone” loopbaanonderbreking onder de federale regelgeving, toegekend door een werkgever vallend onder het toepassingsgebied van het zorgkrediet, wordt definitief stopgezet wanneer het personeelslid overstapt naar een corona-ouderschapsverlof. 

Deze personeelsleden kunnen na hun corona-ouderschapsverlof dus niet terugkeren naar hun initiële stelsel van ‘gewone’ loopbaanonderbreking of eindeloopbaan.

Voorbeeld: je bent een alleenwonende ouder en je hebt halftijds tijdskrediet van 13.07.2020 tot en met12.07.2021. Je vraagt een schorsing van die periode van 13.07.2020 tot  en met 30.09.2020. De periode van 13.07.2020 tot en met 30.09.2020 telt dan niet mee voor het tijdskrediet. Je kunt die periode van 2 maanden en 17 dagen dus nog later opnemen. Daarvoor moet je wel een nieuwe aanvraag indienen en aan de voorwaarden voldoen. 

Wat moet ik doen om na het corona-ouderschapsverlof terug te keren naar mijn gewone loopbaanonderbreking, mijn gewoon tijdskrediet of thematisch verlof?

Na het corona-ouderschapsverlof (schorsing of omzetting van het gewone ouderschapsverlof) start de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof automatisch opnieuw tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijke periode wordt dus niet verlengd.

Je hoeft dus niets meer te doen voor de RVA.

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/5 gewoon ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020. Je vraagt aan je werkgever om het op te schorten om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 15.05.2020 tot en met 14.06.2020. In dat geval start op 15.06.2020 automatisch en zonder formaliteiten je oorspronkelijke 1/5 ouderschapsverlof tot 31.12.2020, de oorspronkelijk gevraagde einddatum.

Voorbeeld 2: Je hebt nu een 1/2 tijdskrediet met motief tot en met 31.12.2020. Je vraagt aan je werkgever om het tijdskrediet te schorsen om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 01.05.2020 tot 30.09.2020. In dat geval start op 01.10.2020 automatisch en zonder formaliteiten je halftijds tijdskrediet tot en met 31.12.2020, de oorspronkelijk gevraagde einddatum.

Wat gebeurt er met de periode waarin de oorspronkelijke loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof werd geschorst of het gewone ouderschapsverlof werd omgezet?

Als gewoon ouderschapsverlof wordt omgezet in corona-ouderschapsverlof

De periode waarin het gewone ouderschapsverlof 'on hold' werd gezet, is niet verloren. Het volledige saldo van het gewone ouderschapsverlof kun je dus later nog opnemen, tot je kind 12 jaar wordt (of 21 als het kind een handicap heeft), aangezien het corona-ouderschapsverlof niet meetelt bij het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Om dat 'omgezette deel' op te nemen, moet je wel een nieuwe aanvraag indienen.

Je mag dat deel in principe enkel in een aangesloten periode opnemen. Je mag het wel in verschillende periodes vragen als die periodes de minimumduur respecteren of als je het in blokken opneemt (zie daarvoor de reglementering rond ouderschapsverlof). 

Als ouderschapsverlof, tijdskrediet of thematisch verlof wordt geschorst om corona-ouderschapsverlof te nemen

Ook de periode waarin je een periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorste, gaat niet verloren. De periode die werd omgezet in corona-ouderschapsverlof kun je later opnieuw opnemen, ook al voldoet die niet aan de reglementaire minimumduur.

Om dat 'geschorste deel' op te nemen, moet je een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw voldoen aan de toegangsvoorwaarden.

Je mag dat deel in principe enkel in een aangesloten periode opnemen. Je mag het wel in verschillende periodes vragen als die periodes de minimumduur respecteren of als je het in blokken opneemt (zie daarvoor de reglementering rond tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven).

Hoe vraag je corona-ouderschapsverlof aan?

De procedure bestaat uit 2 stappen. Eerst de aanvraag bij de werkgever en vervolgens de uitkeringsaanvraag bij de RVA.

1.     De aanvraag bij de werkgever

Je moet je werkgever minstens 3 dagen op voorhand laten weten dat je het verlof wenst te nemen. Daarvoor moet je:

 • hem een mail sturen en een ontvangstbevestiging vragen;
 • of hem een aangetekende brief sturen of hem je vraag op papier overhandigen met een kopie die hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.

In die schriftelijke kennisgeving moet je de begin- en einddatum vermelden en de onderbreking die je kiest voor de periode(s) van het corona-ouderschapsverlof (1/2 of 1/5).

Als je nu al gewoon ouderschapsverlof hebt en je wilt het omzetten in corona-ouderschapsverlof, moet je aan je werkgever laten weten wat je wilt:

 • een schorsing om de tewerkstellingsbreuk te veranderen; in dat geval moet je ook aangeven welke breuk je nu wil nemen (1/5, 1/2 of een volledige schorsing);
 • een omzetting om dezelfde tewerkstellingsbreuk te behouden.

Antwoord van de werkgever en formaliteiten voor de deeltijdse tewerkstelling

Je werkgever moet je schriftelijk of elektronisch antwoorden, ten laatste 3 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving die je hem hebt overhandigd. Dat moet ook in elk geval gebeuren vóór de begindatum van het gevraagde corona-ouderschapsverlof. Je moet bevestigen dat je het antwoord van je werkgever (het akkoord of de weigering) hebt ontvangen.

Die antwoordtermijn is identiek in geval van een aanvraag om schorsing of omzetting van een gewoon ouderschapsverlof in corona-ouderschapsverlof.

Als je met je werkgever een akkoord hebt bereikt, moeten de uurregeling en het deeltijdse werkrooster schriftelijk worden vastgelegd in een avenant bij de arbeidsovereenkomst. Dat avenant moet worden afgesloten voor de duur van het corona-ouderschapsverlof.

Overeenkomst van de partijen

De termijnen kunnen in onderling overleg worden verkort.

2.     De aanvraag bij de RVA 

Zodra je het akkoord van de werkgever hebt, moet je de onderbrekingsuitkeringen aanvragen bij de RVA. 

Elektronische aanvraag 

Een snelle en ecologische weg

De aanvraag van het corona-ouderschapsverlof wordt bij voorkeur online ingediend.

Uw werkgever moet verplicht als eerste zijn deel invullen via de portaalsite van de sociale zekerheid en overmaken aan de RVA, per internet.

Na deze eerste stap, zullen u verwittigd worden per mail als uw aanvraag beschikbaar is.  Deze mail bevat een link die u zal leiden naar de portaalsite van de sociale zekerheid zodat u uw aanvraag kan overmaken aan de RVA.

U ontvangt een PDF-document in uw e-Box die de gegevens bevat die overgemaakt zijn door uw werkgever. Als u niet de mogelijkheid om uw deel online in te vullen, kan u dit PDF-document afprinten, het invullen en ondertekenen en het verzenden, per aangetekend schrijven, naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt. U dient dus uw e-Box te activeren om deze mogelijkheid te kunnen gebruiken.

Uw e-Box activeren

De online toepassing maakt gebruik van de e-Box als communicatiemiddel. Het is ten zeerste aan te raden om deze te activeren om de PDF-documenten te ontvangen die alle gegevens bevatten die meegedeeld zijn aan de RVA voor uw corona-ouderschapsverlof.

De eenvoudige procedure

Als je al gewoon ouderschapsverlof met uitkeringen opneemt en je wil dat omzetten naar corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en met dezelfde onderbreking (1/2 of 1/5- het is niet mogelijk voor een volledige onderbreking gewoon ouderschapsverlof naar een volledige onderbreking corona-ouderschapsverlof), kan je werkgever meteen een gegroepeerde en vereenvoudigde elektronische aanvraag indienen via de portaalsite van de sociale zekerheid. Je hoeft dan zelf niets meer te doen.

Papieren aanvraag (formulieren 

Daarvoor moet je het formulier 'C61 – corona-ouderschapsverlof' invullen.

Als je echter voor een autonoom overheidsbedrijf werkt (Proximus, NMBS, bpost of Skeyes), moet je het formulier 'C61 OB – corona-ouderschapsverlof' invullen.

Die formulieren kun je downloaden op www.rva.be. Jij moet deel 1 invullen en je werkgever deel 2.

Let op: Als je het corona-ouderschapsverlof wilt opdelen en meerdere niet-opeenvolgende periodes wilt vragen, moet je voor elke periode een apart formulier invullen.

Dat formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden bezorgd aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats. Als je een grensarbeider bent en in het buitenland woont, moet het formulier worden bezorgd aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor de gemeente van je Belgische werkgever. 

Indieningstermijn

De aanvraag moet ten laatste  2 maanden na de begindatum van het corona-ouderschapsverlof aan de RVA worden bezorgd.

Bewijzen ter beschikking te houden van de RVA

Bij het formulier voeg je alle attesten rond de handicap van het kind voor wie je corona-ouderschapsverlof vraagt.

Je moet alle attesten rond de adoptie of de pleegzorg ter beschikking houden.

Voor adoptieouders gaat het om een attest van de adoptie.

Voor pleegouders gaat het om het bewijs van de plaatsing door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst.

Antwoord van de RVA

Als de RVA de aanvraag behandeld heeft, bezorgt hij je de beslissing C62. Als alle voorwaarden vervuld zijn, staat in die beslissing dat je de onderbrekingsuitkeringen krijgt en hoeveel die bedragen.

De onderbrekingsuitkering wordt maandelijks betaald op het rekeningnummer dat je hebt meegedeeld of via postassignatie.

Is het mogelijk om tijdelijk te werken voor een werkgever uit een vitale sector tijdens het corona-ouderschapsverlof?

Nee. De bijzondere bepalingen voor de vitale sectoren zijn niet van toepassing. Je mag dus geen tijdelijke bezoldigde activiteit aanvatten, ook niet voor een werkgever die op de lijst van de vitale sectoren staat.

Is het mogelijk een corona-ouderschapsverlof te nemen als ik werk bij twee verschillende werkgever?

Ja. Je kan een corona-ouderschapsverlof nemen als je tewerkgesteld bent bij twee verschillende werkgevers als je door samentelling van beide tewerkstellingen minstens ¾ werkt voor een halftijds corona-ouderschapsverlof en voltijds werkt voor een 1/5 corona-ouderschapsverlof.  

Top