U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het « activerend beleid bij herstructureringen »

Infoblad

T95

Laatste update
16-09-2019

Voorafgaande opmerking

Het brugpensioen is van naam veranderd vanaf 01.01.2012. Er is nu sprake van "het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Deze benaming wordt afgekort in "SWT".

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld?

Deze maatregelen richten zich tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van een collectief ontslag en dus eveneens tot de werknemers die met SWT gaan in het kader van dit collectief ontslag.

Komt u in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen?

U komt in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van het "activerend beleid bij herstructureringen" indien u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • u bent tewerkgesteld bij een werkgever uit de privésector
 • uw werkgever heeft een collectief ontslag aangekondigd
 • uw werkgever richt een tewerkstellingscel op (of werkt samen met een bestaande cel)
 • uw werkgever heeft een ministeriële erkenning gekregen (als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering)
 • u wordt ontslagen (kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst) in het kader van dit collectief ontslag, gedurende de periode dat de onderneming erkend is
 • u vraagt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan op basis van de cao gesloten in het kader van de herstructurering van de onderneming (bijvoorbeeld omdat u met SWT gaat op een leeftijd die lager ligt dan de normale "SWT-leeftijd" van toepassing in uw onderneming of uw sector of omdat uw opzeggingstermijn werd ingekort).

Voor de volgende vragen:

 • Wat is een collectief ontslag?
 • Wat is de aankondiging van het collectief ontslag?
 • Wat is een erkenning van een onderneming?
 • Wat is de periode van herstructurering?
 • Wat is een tewerkstellingscel?

Zie in dit verband de website www.werk.belgie.be > Thema's > Herstructurering

Contact: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Ernest Blérotstraat 1 te 1070 Brussel, telefoon: 02 233 41 11 - E-mail: fod@werk.belgie.be.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen?

U moet ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag

U moet ontslagen zijn door de werkgever die u tewerkstelt. U kunt dus geen aanspraak maken op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien u zelf uw ontslag indient, in geval van beëindiging van de overeenkomst van bepaalde duur door het verstrijken van de termijn of in geval van beëindiging van de overeenkomst omwille van overmacht.

U moet ontslagen zijn tijdens de periode van erkenning van de onderneming. Dat betekent dat u geen recht hebt op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de erkenning indien u een opzeggingstermijn hebt gekregen of indien uw overeenkomst werd verbroken vooraleer de periode van erkenning van de onderneming is aangevangen.

U moet recht hebben op een aanvullende vergoeding

U moet recht hebben op een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkeringen, op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten in uw onderneming in het kader van de aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

U moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen

U moet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkeringen, dit wil zeggen, minstens 624 dagen arbeid in loondienst bewijzen tijdens de laatste 3 jaar. Voor deeltijdse werknemers zijn specifieke regels voorzien.

U moet de "SWT-leeftijd" bereikt hebben

In het kader van een collectief ontslag kan de cao de SWT-leeftijd doen zakken tot 55 jaar.

U moet minstens de leeftijd bereikt hebben, vereist door de cao gesloten in uw onderneming in het kader van de aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

U moet deze leeftijd bereikt hebben ten laatste op het ogenblik van de AANKONDIGING van het collectief ontslag aan de werknemersvertegenwoordigers door de werkgever.

 Die leeftijd wordt in fases opgetrokken en wel als volgt:

Jaar

Leeftijd

2015

55

2016

56

2017

57

2018

58

2019

59

2020

60

Onder voorwaarden kan de leeftijd evenwel op minstens 55 jaar behouden blijven. Daarvoor moet de Nationale Arbeidsraad een cao sluiten.

De Nationale Arbeidsraad heeft zo een cao's gesloten:

 • voor de periode 2015-2016: de cao nr. 117 (leeftijd: 55 jaar) (*);
 • voor de periode 2017-2018: de cao nr. 126 (leeftijd: 56 jaar) (*);
 • voor de periode 01.01.2019 – 30.12.2019: de CAO nr. 136 (leeftijd: 58 jaar) (*);
 • voor de periode 31.12.2019 – 30.12.2020: de CAO nr. 136 (leeftijd: 59 jaar) (*). 

(*) Opgelet: uw werkgever moet in zijn ondernemings-cao in het kader van de erkenning wel uitdrukkelijk verwijzen naar die cao van de Nationale Arbeidsraad om:

 • in 2015-2016 de leeftijd in uw bedrijf op 55 jaar te houden;
 • in 2017-2018 de leeftijd in uw bedrijf op 56 jaar te houden;
 • van 01.01.2019 t.e.m. 30.12.2019 de leeftijd in uw bedrijf op 58 jaar te houden;
 • van 31.12.2019 t.e.m. 30.12.2020 de leeftijd in uw bedrijf op 59 jaar te houden.

Doet de werkgever dat niet, dan is de minimumleeftijd toepasselijk voorzien in de tabel (bv. in 2019: 59 jaar).

U moet een bepaald beroepsverleden bewijzen (anciënniteitsvoorwaarde)

U moet gewerkt hebben gedurende:

 • hetzij minstens 20 jaar (ongeacht de werkgever en de sector)
 • hetzij minstens 10 jaar in dezelfde sector in de loop van de laatste 15 jaar.

U moet ingeschreven geweest zijn in de tewerkstellingscel 

Indien u het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vraagt op basis van de ondernemings-cao die gesloten is in het kader van de herstructurering van de onderneming, MOET u, om het SWT te krijgen, ingeschreven geweest zijn in de tewerkstellingscel.

U moet deze inschrijving behouden gedurende minstens 6 maanden. De periodes van werkhervatting worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving in de tewerkstellingscel.

U zult een bewijs ontvangen van uw inschrijvingsperiode in deze cel. Dit inschrijvingsbewijs is zeer belangrijk. In geval van een latere aanvraag van "SWT-uitkeringen", zult u steeds een kopie van dit bewijs moeten toevoegen.

Wat is een tewerkstellingscel?

Voor de volgende vragen:

 • Wat is een tewerkstellingscel?
 • Wanneer en hoe ben ik ingeschreven in de tewerkstellingscel?
 • Wat zijn de taken van de tewerkstellingscel?

Zie in dit verband de website www.werk.belgie.be > Thema's > Herstructurering

Contact: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Ernest Blérotstraat 1 te 1070 Brussel, telefoon: 02 233 41 11 - E-mail: fod@werk.belgie.be.

Welke kandidaten voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn vrijgesteld van de inschrijving in de tewerkstellingscel?

U bent niet verplicht zich in te schrijven in de tewerkstellingscel om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te krijgen in het kader van de herstructurering van de onderneming:

 • indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015
  en u bovendien:
 • ofwel u minstens 58 jaar bent
 • ofwel een beroepsverleden van 38 jaar kunt aantonen.

U moet deze leeftijd of dit beroepsverleden bereiken:

 • hetzij op het einde van de periode gedekt door uw verbrekingsvergoeding;
 • hetzij op het einde van uw opzegtermijn (zonder rekening te houden met de eventuele verlengingen van deze opzeg).

Indien uw werkgever u ontslaat na 31.12.2014, dan kunt u niet vrijgesteld worden van inschrijving.

Uw periode gedekt door de verbrekingsvergoeding moet eindigen tijdens de periode van erkenning

Om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, moet de periode gedekt door uw verbrekingsvergoeding (met inbegrip van de inschakelingsvergoeding, zie "u bent ingeschreven in de tewerkstellingscel - welke zijn uw voordelen en uw verplichtingen") eindigen binnen de geldigheidsperiode van de erkenning van uw onderneming als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

De periode van erkenning van de onderneming vangt aan bij de aankondiging van het collectief ontslag aan de vertegenwoordigers van de werknemers en eindigt ten laatste twee jaar na de kennisgeving van het collectief ontslag aan de gewestelijke dienst voor tewerkstelling en beroepsopleiding.

U bent ingeschreven in de tewerkstellingscel - Welke zijn uw voordelen en uw verplichtingen?

U zult een outplacementaanbod krijgen

Indien u bent ingeschreven in de tewerkstellingscel, zult u begeleiding krijgen voor het vinden van een nieuwe betrekking.

De tewerkstellingscel is verplicht u minstens een outplacement aan te bieden.

U moet dit outplacementaanbod aanvaarden en eraan meewerken.

Indien u arbeidsongeschikt bent op het ogenblik dat dit aanbod u wordt gedaan, kunt u een medisch attest opsturen naar de directeur van de tewerkstellingscel. In het kader van deze ongeschiktheid kan de RVA u uitnodigen om u te onderwerpen aan een medisch onderzoek bij een door deze instelling erkende geneesheer.

Het weigeren van een outplacement zonder geldige reden wordt behandeld als een werkweigering en kan dus, in geval van latere aanvraag om werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag , gesanctioneerd worden met een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Voor meer informatie over het outplacement, zie de website www.werk.belgie.be > Thema's > Herstructurering

Contact: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Ernest Blérotstraat 1 te 1070 Brussel, telefoon: 02 233 41 11 - E-mail: fod@werk.belgie.be.

U hebt recht op een inschakelingsvergoeding

Indien u ingeschreven bent in de tewerkstellingscel en op het ogenblik dat het collectief ontslag wordt aangekondigd minstens één jaar anciënniteit hebt in de onderneming, zult u gedurende de 6 maanden inschrijving in de tewerkstellingscel een inschakelingsvergoeding ontvangen.

Deze vergoeding garandeert u gedurende de 6 maanden inschrijving in de tewerkstellingscel, uw normale nettoloon. Dat betekent dat zij, indien nodig, uw normale verbrekingsvergoeding aanvult zodat u elke maand uw gewone nettoloon ontvangt.

Voor meer informatie over de inschakelingsvergoeding, zie de website www.werk.belgie.be > Thema's > Herstructurering

Contact: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Ernest Blérotstraat 1 te 1070 Brussel, telefoon: 02 233 41 11 - E-mail: fod@werk.belgie.be.

U hebt recht op een "verminderingskaart herstructureringen"

Indien u ontslagen bent in het kader van de herstructurering van uw onderneming en ingeschreven bent in de tewerkstellingscel, zult u, zonder hiervoor enige stap te moeten zetten, een "verminderingskaart herstructureringen" ontvangen van de RVA.

Dankzij deze kaart kunt u RSZ-voordelen genieten (vermindering van bijdragen) in geval van werkhervatting.

Voor meer informatie lees het infoblad « wat zijn uw rechten en verplichtingen in het kader van de herstructurering van uw onderneming?» nr. T25. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

U moet ingaan op elk opleidings- of werkaanbod

De tewerkstellingscel kan u een opleiding of een dienstbetrekking voorstellen. U moet ingaan op elk opleidings- of werkaanbod.

Het weigeren van een opleiding of van een dienstbetrekking zonder geldige reden, kan in geval van latere aanvraag om werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, worden gesanctioneerd met een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Als werkloze met bedrijfstoeslag - Moet u ingeschreven zijn als werkzoekende?

Gedurende de periode waarin u ingeschreven bent in de tewerkstellingscel, bent u eveneens ingeschreven als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (ACTIRIS, VDAB, FOREM, ADG).

Na de periode van 6 maanden inschrijving in de tewerkstellingscel gedekt door de inschakelingsvergoeding (eventueel gevolgd door de periode gedekt door een eventueel saldo van de verbrekingsvergoeding), kunt u een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen indienen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Als werkloze met bedrijfstoeslag in het kader van de herstructurering van de onderneming, moet u uw inschrijving als werkzoekende bevestigen bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (ACTIRIS, VDAB, FOREM, ADG) binnen de 8 dagen na uw eerste SWT-dag. U ontvangt een attest ten bewijze van uw inschrijving. Dien dit attest onmiddellijk in bij uw uitbetalingsinstelling.

Voor meer informatie, lees de infobladen "Hoe vraagt u werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag aan?" nr T5 en “Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) – Wat verandert er vanaf 2017?” nr T149. Deze infobladen kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Top