U bent hier

Fiche C 1 : Wat moet u doen indien de onthaalouder ingevolge overmacht geen kinderen kan opvangen?

 Beschrijving

Deze fiche legt uit welke procedure de dienst moet volgen wanneer de onthaalouder geen kinderen kan opvangen als gevolg van een gebeurtenis van overmacht

Principe

Wanneer de onthaalouder geen kinderen kan opvangen omwille van overmacht, gaat de dienst na of de gebeurtenis een vorm van overmacht is die vergoedbaar is door de RVA.

In dat verband houdt de dienst rekening met:

 • de positieve lijst van situaties van sluiting ingevolge overmacht die aanleiding geven tot toekenning van uitkeringen ten laste van de RVA (gedurende ten hoogste 4 weken); elke situatie wordt voorafgegaan door een code die overgenomen kan worden op het formulier C 220 B;
 • de negatieve lijst van situaties van sluiting die geen aanleiding geven tot toekenning van uitkeringen.

Komt een gebeurtenis niet voor op de positieve of de negatieve lijst, dan kan de dienst of de onthaalouder de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA, bevoegd voor de woonplaats van de onthaalouder schriftelijk vragen of deze gebeurtenis een vergoedbare vorm van overmacht uitmaakt. Intussen levert de dienst nog geen formulier C220B af.

Vergoedbare sluiting

Werkwijze

Indien de gebeurtenis voorkomt op de positieve lijst of indien er een positieve beslissing is van het werkloosheidsbureau van de RVA, zijn de betrokken dagen (beperkt tot maximum 4 weken) vergoedbaar door de RVA.

Deze dagen worden dan niet vermeld in het RSZ(PPO) rekenblad als sluitingsdagen (behalve indien er tevens een andere reden van sluiting is, bvb. ziekte van de onthaalouder).

In rubriek II van het formulier C220B wordt

 • ofwel melding gemaakt van de positieve code (opgenomen in volgend punt, bvb. PA1) van de gebeurtenis die overmacht uitmaakt + de periode (de dienst bevestigt zo de echtheid van de gebeurtenis en beschikt zonodig over bewijsstukken, bvb. medisch attest);
 • ofwel verwezen naar een bijgevoegd attest van het werkloosheidsbureau van de RVA waaruit de erkenning van de overmacht blijkt.

Positieve lijst

externe onmogelijkheid

PA1.

brand, overstroming, beperkt tot ten hoogste 4 weken

 

onmogelijkheid ingevolge familiale factoren

PB1.

er geldt een verbod op kinderen op te vangen ingevolge besmettelijke ziekte van gezinslid onthaalouder: de betreffende periode, beperkt tot ten hoogste 4 weken

PB2.

overlijden echtgenoot, samenwonende partner, kind: 10 dagen, (schoon)ouder, stiefouder: 3 dagen

PB3.

overlijden van de navermelde persoon die bij de onthaalouder inwoont: (schoon)broer, (schoon)zus, (over)grootouder, (achter)kleinkind, schoonzoon of -dochter: 2 dagen

PB4.

overlijden van de navermelde persoon die niet bij de onthaalouder inwoont: (schoon)broer, (schoon)zus, (over)grootouder, (achter)kleinkind, schoonzoon of -dochter: 1 dag

PB5.

vaderschapsverlof of adoptieverlof voor de onthaalhouder: 3 dagen

 

onmogelijkheid ingevolge sociale factoren

PC1.

bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

PC2.

deelname aan een juryPC3.

 

oproeping als getuige voor de rechtbank

 
 
onmogelijkheid ingevolge duo-opvang

PD1.

opvang is niet mogelijk gezien ziekte (volgens medisch attest) of hospitalisatie van duo-onthaalouder bij wie opvang plaats vindt, gedurende de eerste 4 weken

 
 
 
onmogelijkheid ingevolge diverse redenen

PE1.

opvang is tijdelijk niet toegelaten ingevolge preventieve schorsing door de dienst, voor zover het onderzoek heeft aangetoond dat de onthaalouder geen schuld treft: gedurende de eerste 4 weken.

Niet vergoedbare sluiting

Werkwijze

Indien de gebeurtenis voorkomt op de negatieve lijst of indien er een negatieve beslissing is van het werkloosheidsbureau van de RVA, zijn de betrokken dagen niet vergoedbaar door de RVA.

Deze dagen worden dan in het rekenblad vermeld, overeenkomstig de afspraak met de onthaalouder, als slutingsdagen vermeld in kolom "sluiting met sociale rechten" (beperkt tot 20 dagen per jaar) of "sluiting zonder sociale rechten"

Sluitingsdagen

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Waarschuwing overschrijding

Feestdag

sluiting + DS (verlof)

sluiting - DS (verlof)

Ziekte

Moederschap

Arbeidsongeval

Beroepsziekte

 
             

OK

             

OK

             

OK

In rubriek II van het formulier C220B wordt geen melding gemaakt van de gebeurtenis.

Negatieve lijst

externe onmogelijkheid

    • brand, overstroming, na de eerste 4 weken

Inactiviteit die verband houdt met onthaalouder

    • ziekte onthaalouder, niet vergoedbaar wegens niet voleindigen van 6 maanden wachttijd
    • moederschapsrust onthaalouder, niet vergoedbaar wegens niet voleindigen van 6 maanden wachttijd
    • onthaalouder is volgens medisch attest verminderd arbeidsgeschikt, waardoor opvang sommige kinderen wordt geweigerd (bv. rugklachten)
    • sluiting wegens eigen vakantie, feestdagen of vrije dagen
    • verplichte vorming als onthaalouder
    • doktersbezoek van onthaalouder

Inactiviteit ingevolge familiale factoren

    • er geldt een verbod op kinderen op te vangen ingevolge besmettelijke ziekte van gezinslid onthaalouder, na de eerste 4 weken.
    • ziekte van gezinslid onthaalouder, zonder verbod uitoefening activiteit
    • huwelijk van onthaalouder of van familielid van onthaalouder
    • plechtige communie van een kind, familiefeest

Inactiviteit ingevolge duo-opvang

    • opvang is niet mogelijk gezien duo-onthaalouder bij wie opvang plaats heeft verlof neemt
    • opvang is niet mogelijk gezien moederschapsverlof van duo-onthaalouder bij wie opvang plaats heeft

Inactiviteit ingevolge diverse factoren

   • opvang is tijdelijk niet toegelaten ingevolge preventieve schorsing door de dienst, voor zover het onderzoek heeft aangetoond dat de onthaalouder geen schuld treft, na de eerste 4 weken.
   • opvang is tijdelijk niet toegelaten ingevolge preventieve schorsing door de dienst, indien het onderzoek (nog) niet heeft aangetoond dat de onthaalouder geen schuld treft.

Een RVA-kantoor zoeken

Top