U bent hier

Ik heb een halftijdse, 1/5 of 1/10 vermindering, wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt ben, in werkverwijdering ben wegens een zwangerschap of in moederschapsverlof ben?

Volgens de algemene regel schorsen arbeidsongeschiktheid, werkverwijdering en moederschapsverlof de vermindering van de lopende prestaties niet. Dat betekent dat, tijdens die periode:

  • je de maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA kunt blijven genieten, die je prestatieverminderingsbreuk dekt (naargelang het geval, 1/5, of  1/2 of 1/10);
  • het gewaarborgd loon en/of de vergoedingen die je verschuldigd zijn omwille van je arbeidsongeschiktheid, je werkverwijdering of je moederschapsverlof worden betaald door je werkgever of door je ziekenfonds. Dat gewaarborgd loon en/of die vergoedingen worden berekend in verhouding tot je deeltijdse prestaties (naargelang het geval 4/5, 1/2 of 9/10).

Als je prestatievermindering langer duurt dan je arbeidsongeschiktheid, je verwijdering of je moederschapsverlof, dan herneem je, na afloop daarvan, je functie deeltijds bij je werkgever, zonder formaliteiten.

Dat principe is van toepassing op alle prestatieverminderingen, dat wil zeggen op die die werden verkregen in het kader van:

  • een thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen);
  • een gedeeltelijke onderbreking (in de openbare sector); met inbegrip van de verminderingen met 1/4 of 1/3 die in bepaalde administraties van toepassing zijn;
  • een tijdskrediet (in de privésector).

Als uitzondering op dat principe, kunt u, als je 'de teller' van je prestatievermindering wil 'stopzetten' en/of vergoed wil worden door je werkgever of je ziekenfonds op basis van je oorspronkelijk loon vragen om vroegtijdig een einde te stellen aan je thematisch verlof, gedeeltelijke onderbreking of tijdskrediet.

Let op! Dat vroegtijdige einde is geen recht. Daartoe heb je het akkoord van de werkgever nodig, over het principe en de datum van het vroegtijdige einde. Als je die toestemming krijgt, moet je het RVA-kantoor waarvan je afhangt, daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Daartoe kun je de Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof invullen die beschikbaar is op deze site. 

Opmerkingen:

  • Bij een vroegtijdig einde van een 1/2 of 1/5 of 1/10 ouderschapsverlof in de loop van een periode van 2 maanden, 5 maanden of 10 maanden gaat het saldo van die periode definitief verloren.
  • Bij een vroegtijdig einde vóór het verstrijken van de minimumduur van 3 maanden van gedeeltelijke onderbreking (in de openbare sector) of van de minimumduur van 3 of 6 maanden tijdskrediet (in de privésector) moeten de onderbrekingsuitkeringen die werden ontvangen aan de RVA worden terugbetaald.

Aangezien je prestatievermindering werd stopgezet, betekent dat dat je, na je arbeidsongeschiktheid, je werkverwijdering en/of moederschapsverlof, niet automatisch en zonder formaliteiten je thematisch verlof, je gedeeltelijke onderbreking of je tijdskrediet zal recupereren. Als je bijgevolg je werktijd opnieuw wil verminderen, moet je een nieuwe aanvraag indienen bij je werkgever en bij de RVA. Voor die nieuwe aanvraag moet voldaan zijn aan alle voorwaarden voorzien in de reglementering die van kracht is op het moment waarop de nieuwe periode van prestatievermindering aanvangt.

Een RVA-kantoor zoeken

Top