U bent hier

Ik werk in de privésector. Wat zijn de verschillen tussen verlof voor medische bijstand en tijdskrediet met motief 'zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid?

Het verlof voor medische bijstand en het tijdskrediet met motief zijn twee systemen van loopbaanonderbreking die het je mogelijk maken om je prestaties te schorsen of halftijds of met 1/5 te verminderen, om 'een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen'. Er zijn meerdere verschillen tussen die beide systemen.

 

 

Verlof voor medische bijstand

Tijdskrediet met motief

Maximumduur (niet cumuleerbaar)

Per patiënt:
Volledige onderbreking: maximum 12 maanden  

Halftijdse onderbreking en onderbreking met 1/5: maximum 24 maanden

Uitzondering voor de alleenstaande werknemer(*) in geval van zware ziekte van zijn kind van 16 jaar of minder:

 • Volledige onderbreking: maximum 24 maanden per kind;
 • Halftijdse onderbreking en onderbreking met 1/5: maximum 48 maanden per kind.

(*) werknemer die uitsluitend en effectief samenwoont met een of meerdere van zijn kinderen.

Duur per aanvraag

minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Uitzondering voor een zwaar ziek minderjarig kind tijdens of net na de hospitalisatie, mogelijkheid tot volledige onderbreking voor de duur van 1 week, onmiddellijk verlengbaar met 1 week. 

Duur over de gehele beroepsloopbaan: maximum 51 (*)  kalendermaanden voor alle motieven samen 

Die maximumduur van 51 (*) maanden is voorzien ongeacht het aantal patiënten en de soort onderbreking (volledig, halftijds of met 1/5)

Opmerking: voor de volledige of halftijdse onderbreking wordt de maximumduur bepaald in de geldende sectorale of ondernemings-cao.  In sommige gevallen kan ze dus minder dan 51 maanden bedragen.

Dat aantal maanden moet altijd worden verminderd met de andere periodes van tijdskrediet die voorheen al zouden zijn bekomen.

Anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever

/

ten minste 2 jaar op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

Tewerkstellingsvoorwaarden

Op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever:

 • voltijds tewerkgesteld zijn voor de 1/5 onderbreking;
 • ten minste 3/4 heben gewerkt voor de halftijdse onderbreking.

Geen tewerkstellingsvoorwaarde voor de volledige onderbreking.

Gedurende de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever:

 • voltijds tewerkgesteld zijn voor het tijdskrediet van 1/5;

Mogelijkheid om een tijdskrediet 1/5 te krijgen in geval van tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers, voor zover de globale tewerkstelling gelijk is aan een voltijdse betrekking.

 • ten minste 3/4 hebben gewerkt voor het halftijdse tijdskrediet.

Geen tewerkstellingsvoorwaarde voor de volledige onderbreking.

Aanvraag bij de werkgever

Schriftelijke kennisgeving minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof behalve wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is.

 • (andere termijn mogelijk in geval van onderling schriftelijk akkoord tussen WG en WN).

Schriftelijke kennisgeving:

 • 3 maanden voor de begindatum als de werkgever meer dan 20 werknemers tewerkstelt;
 • 6 maanden voor de begindatum als de werkgever 20 werknemers of minder tewerkstelt.

(andere termijn mogelijk in geval van onderling schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer).

Recht voor de werknemer

Het recht kan worden verkregen bij alle werkgevers voor zover aan de voorwaarden voldaan is

Opmerkingen:

 • bij de werkgever die minder dan 10 werknemers tewerkstelt, is het akkoord van de werkgever vereist voor de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5.
 • bij de werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt kan de werkgever, als de werknemer al 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden halftijdse onderbreking of onderbreking met 1/5 heeft genoten, de verlenging weigeren voor dezelfde persoon wegens organisatorische redenen (niet van toepassing voor gehospitaliseerd kind).

Voor het 1/5 tijdskrediet, kan het recht worden bekomen bij alle werkgevers voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Opgelet! Voor het volledige of halftijdse tijdskrediet kan het recht enkel worden bekomen als dat voorzien is in een sectorale cao of een ondernemings-cao en voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Opmerkingen:

 • in de kmo’s met minder dan 11 werknemers, is de instemming van de werkgever vereist;
 • in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, is het recht beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, dat, volgens de algemene regel, gelijk is aan 5% van het personeelsbestand.

Uitstel door de werkgever

Uitstel van 7 dagen mogelijk omwille van functioneringsredenen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving  (niet van toepassing voor gehospitaliseerd kind).

Uitstel van maximum 6 maanden, omwille van ernstige interne of externe redenen, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving.

Opmerking: in geval van uitstel moet het tijdskrediet ingaan uiterlijk 6 maanden te rekenen vanaf  de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest.

Intrekking of wijziging door de werkgever

/

Intrekking of wijziging van de uitoefening van de 1/5 vermindering om redenen en voor de duur van deze redenen (bepaald door ondernemingsraad/werkgever/vakbondsafvaardiging/arbeidsreglement).

Aanvraag bij de RVA

Indiening van het aanvraagformulier C61 - Medische bijstand binnen de 2 maanden vanaf de aanvang.

Indiening van het uitkeringsaanvraagformulier C61 Tijdskrediet volledig, halftijds of met 1/5 binnen de 2 maanden vanaf de aanvang.

Attesten

Verklaring van de werknemer op het aanvraagformulier (naam, voornaam en rijksregisternummer van de patiënt die deel uitmaakt van het gezin of die een familielid is of vader/moeder/kind van de wettelijk samenwonende partner).

Attest van de behandelend arts van de patiënt (geïntegreerd in het aanvraagformulier).

In geval van een gehospitaliseerd kind: attest van het ziekenhuis (geïntegreerd in het aanvraagformulier).

In geval van zware ziekte van het kind van 16 jaar of minder van een alleenstaande werknemer:  attest van de gemeentelijke overheid met betrekking tot de samenstelling van het gezin.

Verklaring van de werknemer op het aanvraagformulier (naam, voornaam en rijksregisternummer van de patiënt die deel uitmaakt van het gezin of die een familielid is of vader/moeder/kind van de wettelijk samenwonende partner).

Attest van de behandelend arts van de patiënt (geïntegreerd in het aanvraagformulier).

Voor meer informatie over het verlof voor medische bijdstand, zie infoblad T18.

Raadpleeg infoblad T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Top