U bent hier

Ik werk in de privésector. Welke zijn de verschillen tussen ouderschapsverlof en tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn kind(eren)”?

Het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief zijn twee systemen van loopbaanonderbreking die het je mogelijk maken je prestaties te onderbreken of ze tot een halftijdse of met 1/5 te verminderen om te zorgen voor je kinderen. Er zijn meerdere verschillen tussen die beide systemen.

 

 

Ouderschapsverlof

Tijdskrediet met motief

Leeftijd van het kind dat het recht opent

Jonger dan 12 jaar op de ingangsdatum

Jonger dan 8 jaar op de ingangsdatum

Maximumduur

Per kind:
Maximum 4 maanden voltijds equivalent, d.w.z.:

  • ofwel 4 maanden volledige onderbreking;
  • ofwel 8 maanden halftijdse onderbreking;
  • ofwel 20 maanden onderbreking met 1/5;
  • ofwel 40 maanden onderbreking met 1/10.

Over de gehele beroepsloopbaan: maximum 51 (*) kalendermaanden voor alle verschillende motieven samen

Die maximumduur van 51maanden is voorzien ongeacht het aantal kinderen en de soort onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5)

Opmerkingvoor de volledige of halftijdse onderbreking wordt de maximumduur bepaald in de geldende sectorale of ondernemings-cao.  In sommige gevallen kan ze dus minder dan 51 maanden bedragen.

Dat aantal maanden moet altijd worden verminderd met de andere periodes van tijdskrediet die voorheen al zouden zijn bekomen (zie infoblad T157).

Anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever

Ten minste 12 maanden in de 15 maanden die voorafgaan aan de aanvraag bij de werkgever.

Ten minste 24 maanden, behalve als het tijdskrediet met motief aansluitend op het OV wordt gevraagd na uitputting van het recht op OV voor alle kinderen.

Tewerkstellingsvoorwaarde

Voor de volledige onderbreking: 
voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (ongeacht het uurrooster).

Voor de halftijdse onderbreking, de onderbreking met 1/5 of de 1/10 onderbreking: verplichting om voltijds tewerkgesteld te zijn.

 

Voor de volledige onderbreking: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (ongeacht het uurrooster).

Voor de halftijdse onderbreking: minstens 3/4 tewerkgesteld in de loop van de 12 voorgaande maanden.

Voor de 1/5 onderbreking: voltijds tewerkgesteld tijdens de 12 voorgaande maanden.

Mogelijkheid om een tijdskrediet 1/5 te krijgen in geval van tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers, voor zover de globale tewerkstelling gelijk is aan een voltijdse betrekking.

Opmerkingin geval van halftijdse of 1/5 onderbreking onmiddellijk aangevraagd na het ouderschapsverlof, moeten de 12 maanden van tewerkstelling worden bewezen vóór het ouderschapsverlof.

Aanvraag bij de werkgever

Schriftelijke kennisgeving ten laatste 2 maanden en ten vroegste 3 maanden vóór de aanvangsdatum.

(kortere termijn mogelijk ingeval van onderling schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer).

Schriftelijke kennisgeving:

  • 3 maanden voor de begindatum als de werkgever meer dan 20 werknemers tewerkstelt;
  • 6 maanden voor de begindatum als de werkgever 20 werknemers of minder tewerkstelt.

(andere termijn mogelijk in geval van onderling schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer).

Recht voor de werknemer

Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

Opmerkinghet gaat om een individueel recht dat door elke werknemer van de onderneming kan worden bekomen, ongeacht het aantal personen dat er zijn tewerkgesteld.

UITZ. : wat betreft het 1/10 de werkgever kan de aanvraag weigeren (schriftelijk)

Voor de 1/5-tijdse onderbreking kan het recht worden bekomen bij alle werkgevers voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Opgelet! Voor de volledige of halftijdse onderbreking kan het recht enkel worden bekomen als idat voorizien is in een sectorale cao of een ondernemings-cao en voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Opmerkingen:

  • in de KMO’s met minder dan 11 werknemers, is de instemming van de werkgever onontbeerlijk;
  • in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, is het recht beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, dat, volgens de algemene regel, gelijk is aan 5% van het personeelsbestand.

Uitstel door werkgever

Uitsel van maximum 6 maanden omwille van redenen die te maken hebben met de goede werking van de dienst, in de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

Opmerking: het ouderschapsverlof zal ten laatste 6 maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel ingaan.

Uitstel van maximum 6 maanden, omwille van ernstige interne of externe redenen, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving.

Opmerking: in geval van uitstel moet het tijdskrediet ingaan uiterlijk 6 maanden te rekenen vanaf  de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest.

Intrekking of wijziging door de werkgever

/

Intrekking of wijziging van de uitoefening van de 1/5 vermindering om redenen en voor de duur van die redenen (bepaald door ondernemingsraad/werkgever/vakbondsafvaardiging/arbeidsreglement).

Aanvraag bij de RVA

Indiening van het aanvraagformulier C61 - Ouderschapverlof binnen de 2 maanden vanaf de aanvang.

Indiening van het uitkeringsaanvraagformulier C61 Tijdskrediet volledig, halftijds of met 1/5 binnen de 2 maanden vanaf de aanvang.

Attesten

Verklaring van de werknemer op het aanvraagformulier (naam, voornaam en rijksregisternummer van het kind)

In geval van adoptie, een attest betreffende de adoptie van het kind en een uittrekstel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

In geval van fysieke of mentale ongeschiktheid van het kind (tussen 12 en 21 jaar), een attest betreffende die ongeschiktheid 

Verklaring van de werknemer op het aanvraagformulier (naam, voornaam en rijksregisternummer van het kind)

In geval van adoptie, een attest betreffende de adoptie van het kind en een uittrekstel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister 

Voor meer informatie over het ouderschapsverlof, zie infoblad T19.

Raadpleeg infoblad T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Top