U bent hier

Flexibilisering van de thematische verloven

27-09-2018

Op 26.09.2018 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 02.09.2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, gepubliceerd.

Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand

Die wet bepaalt het volgende:

  • opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken, mits akkoord van de werkgever;
  • opsplitsing van het halftijds ouderschapsverlof in maanden, mits akkoord van de werkgever;
  • opsplitsing van het voltijds verlof voor medische bijstand in weken, mits akkoord van de werkgever.

Opdat de werknemers gebruik kunnen maken van die kortere periodes, moeten de koninklijke besluiten die het recht regelen op ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand eerst worden aangepast. Deze nieuwe vorm van organisatie van de onderbrekingen voor ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand is dus nog niet van toepassing.

Momenteel weet de RVA niet wanneer de koninklijke besluiten zullen worden gewijzigd en dus ook niet wanneer die maatregelen in werking zullen treden.

Zodra die koninklijke besluiten zullen zijn aangepast en de modaliteiten effectief zullen kunnen worden gebruikt, zal een mededeling worden gepubliceerd op deze site.

Palliatief verlof

De wet bepaalt ook de flexibilisering van het palliatief verlof in de vorm van een gedeeltelijke onderbreking met 1/5 of een gedeeltelijke halftijdse onderbreking. Daarbij kan de werknemer in overleg met zijn werkgever ervoor kiezen om zijn prestatievermindering te verdelen over een periode van een maand. Die verdeling is enkel mogelijk als het gemiddelde van de verminderde prestaties overeenstemt met de vermindering van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Opgelet
Aangezien het recht op halftijds of 1/5 palliatief verlof rechtstreeks wordt geregeld in de herstelwet van 22.01.1985, die werd gewijzigd, treedt de flexibilisering van het palliatief verlof in werking op 06.10.2018.

Een RVA-kantoor zoeken

Top