U bent hier

Partners

Een RVA-kantoor zoeken

  • Het tewerkstellings- en werkloosheidsbeleid in België wordt in samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid uitgevoerd. 

  • De uitbetalingsinstellingen hebben als opdracht alle noodzakelijke inlichtingen en documenten aan de werklozen te verstrekken, alle aanvragen om uitkeringen bij de Werkloosheidsbureaus in te dienen en het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen en andere vergoedingen.

  • Het Belgisch federaal systeem is historisch gegroeid en opgebouwd rond verschillende socio-professionele statuten. Er zijn immers meerdere systemen en stelsels, die onderling sterk verschillen. Het voornaamste daarvan is het stelsel van de werknemers (arbeiders-bedienden).

    In het stelsel van de werknemers zijn verschillende sectoren te onderscheiden. Die verschillende sectoren van socialezekerheidsstelsel voor werknemers dekken een welbepaald risico of bijkomende kosten en worden elk door een specifieke instelling beheerd.

  • De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbare instellingen “die als opdracht hebben alle mensen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden”.

Top