Follow us on twitter

U bent hier

Privacy

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679

Hieronder vindt u de wijze waarop de RVA met persoonsgegevens omgaat in het kader van de uitvoering van zijn taken.

Waarom vraagt de RVA informatie over uzelf en over uw gezinsleden?

Het feit of u recht hebt op werkloosheidsuitkeringen of loopbaanonderbreking hangt af van heel wat factoren. Belangrijk is in de eerste plaats hoelang u gewerkt hebt als loontrekkende en of uw loopbaan periodes bevat die met arbeid worden gelijkgesteld.

Hebt u recht op werkloosheidsuitkeringen, dan moet berekend worden welk bedrag u zult ontvangen. Dit hangt onder meer af van het voorheen verdiende loon, in voorkomend geval van de duurtijd van de werkloosheid en van uw gezinssituatie.

Hetzelfde geldt voor uw recht op uitkeringen voor loopbaanonderbreking, dat afhangt van verschillende factoren met betrekking tot uw tewerkstelling, uw loopbaan, uw gezinssituatie,…

Met het oog op een snelle en correcte dienstverlening, alsook om statistische doeleinden, worden uw persoonlijke gegevens (adres, burgerlijke stand, tewerk­stel­lingsperiodes ...) verwerkt en digitaal bewaard conform de bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat er bij het ontwerpen van de programma’s waarin uw gegevens bewaard worden veel aandacht is voor het feit dat de gegevens op een zo veilig mogelijke manier beschermd worden. Daarnaast zijn de instellingen in de beheersprogramma’s zo ontworpen dat toegang tot de gegevens enkel mogelijk is indien het nodig is voor de behandeling van het dossier.

De data die voor statistische gegevens worden gebruikt, worden geanonimiseerd verwerkt. Dit wil zeggen dat er op basis van deze gegevens niet kan worden overgegaan tot identificatie van natuurlijke personen. Bovendien zal voor elke nieuwe gegevensverwerking nagegaan worden hoe groot de risico’s zijn en indien nodig zal een voorafgaande gegevensbeschermingseffectenbeoordeling gebeuren.

De RVA zal permanent opvolgen of de voorwaarden zoals voorzien in de algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd.

Waar kunt u de reglementering raadplegen die van toepassing is op de taken van de RVA?

U kunt de reglementering, op basis waarvan u bepaalde aanspraken kunt maken op vergoeding via de RVA, raadplegen op deze website of in een werkloosheidskantoor van de RVA.

Voor de reglementering met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen kunt u ook uw uitbetalingsinstelling contacteren.

Het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679

De algemene verordening gegevensbescherming wil een verkeerd gebruik van persoonsgegevens voorkomen. Om die reden wordt u het recht verleend kennis te nemen van uw dossier. U kunt dan vaststellen dat de RVA enkel gegevens bewaart die nodig zijn in het kader van de taken die bij wet aan de RVA zijn toebedeeld.

In de volgende punten wordt u uitgelegd hoe u die informatie kunt bekomen.

In principe hebt u ook recht op vergetelheid, dit betekent dat u kunt vragen om uw gegevens te wissen indien het niet lager nodig is om ze te bewaren voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Echter, omdat periodes van werkloosheid of loopbaanonderbreking ook een invloed hebben op andere sociale rechten en uw pensioen in het bijzonder, moet de RVA, als authentieke bron van deze gegevens, ze bijhouden, zolang dat het nodig is om uw sociale rechten te kunnen garanderen.  

Hoe kunt u kennis nemen van de persoonsgegevens waarover de RVA beschikt?

U kunt aan de RVA vragen om de gegevens waarover de RVA beschikt omtrent uw persoon, mee te delen. Dit zal gebeuren op een beknopte wijze die makkelijk toegankelijk en begrijpbaar is.

Daarvoor moet u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag opstellen met kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Die kunt u opsturen naar:

RVA Dienst Informatieveiligheid 18000 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Keizerslaan 7 - 1000  Brussel 

Om het u gemakkelijk te maken stelt de RVA een modelbrief ter beschikking om uw recht van toegang uit te oefenen:

Modelbrief

Hoe kunt u vragen foute gegevens recht te zetten?

Als u vaststelt dat bepaalde persoonsgegevens waarover de RVA beschikt foutief zijn, kunt u kosteloos vragen dat die gegevens worden rechtgezet. Dit doet u op dezelfde wijze als waarop u inzage heeft gevraagd in de gegevens. U geeft dan aan dat u een fout gegeven wenst recht te zetten.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top