U bent hier

Privacyverklaring - FSO

Verwerking van persoonsgegevens

Het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn (wettelijke) opdrachten. Er wordt hierbij groot belang gehecht aan de bescherming van deze persoonsgegevens en uw privacy.

Dit betekent dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens verlopen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving,  zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR).  

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Het FSO, Keizerslaan 7 te 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze verwerkt in het kader van zijn wettelijke opdrachten.

 

Waarom verwerkt het FSO persoonsgegevens?

Het FSO verwerkt persoonsgegevens in het kader van de vergoeding van werknemers in geval van sluiting van een onderneming.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Onder meer volgende categorieën van persoonsgegevens worden door het FSO verwerkt:

 • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum of identificatienummer van de sociale zekerheid)
 • Contactgegevens (bv. adres)
 • Bankgegevens (bv. rekeningnummer)
 • Gegevens nodig voor de bepaling van rechten in toepassing van de reglementering.

 

Aan wie kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden?

In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten is het mogelijk dat het FSO uw persoonsgegevens meedeelt aan o.a. volgende categorieën van ontvangers:

 • andere (meewerkende) instellingen van sociale zekerheid, waaronder: 
  • vakbonden
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
  • ziekenfondsen
 • andere (overheids)instellingen, indien zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, waaronder:
  • Sigedis (pensioenrekening)  
  • FOD Financiën
  • OCMW’s
  • Horecafonds
 • directe partners, waaronder:
  • Curatoren
  • Sociale secretariaten
 • gewestinstellingen, waaronder:
  • VDAB
  • Forem
  • Actiris
  • ADG
 • derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging vanwege de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Commissie voor de bescherming van de privacy) of het Informatieveiligheidscomité. Een overzicht kan u raadplegen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) en/of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  (https://www.ksz-bcss.fgov.be)    

 

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen?

In het kader van zijn wettelijke opdrachten kan het FSO gegevens overmaken aan landen van de Europese Unie, alsook aan landen waarmee binnen de context van de sociale zekerheid internationale overeenkomsten afgesloten werden.       

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Wat doet het FSO om misbruiken of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

Het FSO onderneemt de nodige stappen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en zorgt ervoor dat uw gegevens onder meer beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.

Om de veiligheid en de  vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden verschillende technische en organisatorische maatregelen toegepast. Zo hebben de medewerkers van het FSO enkel toegang tot die persoonsgegevens die ze nodig hebben in het kader van hun functionele behoeften. Ze moeten bovendien de vertrouwelijkheid ervan respecteren en zich onthouden ze te gebruiken voor andere doeleinden.       

Het FSO als onderdeel van  de RVA maakt deel uit van het elektronische netwerk van de sociale zekerheid, uitgebouwd door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ).

 

Welke rechten heeft u?

Bij de uitvoering van zijn opdrachten dient het FSO de wetgeving te respecteren. Binnen de grenzen van die wetgeving heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens in te kijken;
 • verkeerde persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • een beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens te vragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Om uw persoonsgegevens in te kijken moet u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag opstellen met kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Die aanvraag dient u op te sturen naar

RVA
Dienst Informatieveiligheid 18000 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Keizerslaan 7 - 1000  Brussel 

Om het u gemakkelijk te maken stelt de RVA een modelbrief ter beschikking om uw recht van toegang uit te oefenen:

Modelbrief (PDF)

Als u vaststelt dat bepaalde persoonsgegevens waarover het FSO beschikt foutief zijn, kan u vragen dat die worden rechtgezet. U geeft dan aan dat u een fout gegeven wenst recht te zetten. Ook het uitvoeren van de andere rechten gebeurt op die manier.

 

Aan wie kan u klachten richten?

Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van uw  persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan u zich richten tot:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

Een RVA-kantoor zoeken

Top