U bent hier

Arbeidsomgeving en voordelen

Arbeidsomgeving

Als werkgever biedt de RVA:

 • een brede waaier van functies;
 • een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • een aangename werkomgeving;
 • informaticamiddelen die het werk van de medewerkers vergemakkelijken;
 • aangepaste begeleiding voor het onthaal van zijn nieuwe medewerkers.

Bezoldiging en voordelen

De bezoldiging en de voorgestelde premies worden bepaald door de geldende reglementering en zijn dezelfde bij de RVA als bij de andere federale instellingen. De bezoldiging hangt voornamelijk af van het diploma op basis waarvan u wordt aangeworven. Wanneer u bij de RVA tewerkgesteld bent, hebt u bovendien ook recht op de volgende voordelen:

 • ervaring uit de publieke sector wordt steeds gevaloriseerd;
 • afhankelijk van uw contract kan nuttige ervaring uit de privésector worden gevaloriseerd;
 • vakantiegeld en een eindejaarspremie;
 • een haard- of standplaatstoelage indien uw loon een bepaald grensbedrag niet overschrijdt;
 • volledig gratis openbaar vervoer tussen uw woonplaats en uw arbeidsplaats en eventueel een fietsvergoeding;
 • een tweetaligheidstoelage indien u het taalattest van Selor hebt en indien van toepassing op uw standplaats;
 • maaltijden aan democratische prijzen op de hoofdzetel en in de meeste regionale bureaus;
 • een maandelijkse vergoeding van 20 euro voor uw internetverbinding bij telewerk (voorwaarden zie verder);
 • ieder jaar een Sinterklaaspremie van 35 euro per kind..

Inlichtingen over de bezoldiging, de premies en de vergoedingen vindt u op www.fedweb.be.

Faciliteiten

De RVA biedt eveneens een reeks faciliteiten aan voor een goed evenwicht tussen uw beroeps- en uw privéleven.

Goede bereikbaarheid

De hoofdzetel van de RVA bevindt zich in Brussel, in de nabijheid van het Centraal Station, en is gemakkelijk te bereiken met trein, tram, metro en bus.

De RVA heeft ook 30 RVA-kantoren verspreid over het hele land die gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Een flexibel uurrooster

U werkt 38u per week, zijnde 7u36 per dag:

 • 's morgens kunt u het werk aanvatten tussen 7u30 en 9u;
 • 's avonds kunt u het werk verlaten tussen 16u en 18u.

De eventuele overuren kunnen, volgens bepaalde regels, worden gerecupereerd.

Als uw functie en arbeidsregime het toelaten, kunt u 1 dag per week telewerken, hetzij van thuis uit, hetzij vanuit het RVA-kantoor dat het dichtst bij uw woonplaats ligt. 

Stages en kinderopvang voor de kinderen van het personeel

Tijdens de schoolvakanties organiseert de RVA kinderopvang in Brussel en in sommige RVA-kantoren. De RVA komt eveneens tussen in de stages en in de kosten voor vakantiekampen. 

Welzijn op het werk

Bij de RVA staat welzijn op het werk centraal.

U kunt, indien nodig, een beroep doen op de dienst die het welzijn op het werk coördineert en bevordert. 

Regelmatig worden tevredenheidsenquêtes georganiseerd. Naar aanleiding van die enquêtes worden er gerichte acties op touw gezet om de algemene tevredenheidsgraad van de medewerkers op hun werkplek te verbeteren.

Daarnaast heeft de RVA tal van maatregelen inzake gezondheid ingevoerd:

 • u kunt intekenen op een collectieve hospitalisatieverzekering tegen interessante voorwaarden;
 • als u 50 jaar bent of ouder, krijgt u dienstvrijstelling voor een preventief medisch onderzoek ter opsporing van borst- of prostaatkanker. U heeft ook recht op een financiële tegemoetkoming voor een algemeen preventief medisch onderzoek uitgevoerd door uw huisarts;
 • u kunt zich gratis laten inenten tegen de griep tijdens de campagne die door de RVA wordt georganiseerd voor alle personeelsleden;

Opleidingen

De RVA besteedt bijzondere aandacht aan de permanente opleiding van zijn personeelsleden. We beschikken over een eigen opleidingscentrum dat instaat voor de coördinatie van alle opleidingsactiviteiten die bijdragen tot de ontwikkeling van alle medewerkers.

Nieuwe medewerkers nemen bij hun indiensttreding deel aan een onthaaltraject zodat hun integratie in onze organisatie zo optimaal mogelijk kan verlopen. Dit traject loopt over meerdere dagen en is gebaseerd op het principe van "serious game", een interactieve en ludieke leervorm die toelaat dat de medewerkers zich de strategie en de waarden van de RVA eigen kunnen maken. Ook de verschillende aspecten van het personeelsbeleid en de beschikbare informatiebronnen binnen de organisatie komen hierbij aan bod.

Evaluatiecyclus

Het evaluatiesysteem dat de RVA gebruikt - de "evaluatiecyclus"-  is identiek aan het systeem dat gebruikt wordt binnen het Openbaar Ambt. De cyclus omvat minimum 2 gesprekken per jaar waarbij het algemeen functioneren van de medewerker en zijn prestaties geëvalueerd worden:

 • het functie- en planningsgesprek:
  • Tijdens het functiegesprek overlopen de chef en de medewerker de functiebeschrijving en wordt de link gelegd met de effectieve taken van de medewerker.
  • Tijdens het planningsgesprek komen de chef en de medewerker tot een akkoord inzake de te realiseren doelstellingen in dat jaar. Daarbij moeten 4 types van doelstellingen gedefinieerd worden:
   • prestatiedoelstellingen
   • ontwikkelingsdoelstellingen
   • doelstellingen op het vlak van de bijdrage aan de teamprestaties
   • doelstellingen op het vlak van beschikbaarheid voor de klanten.
 • het evaluatiegesprek: de medewerker wordt geëvalueerd op basis van de realisatie van zijn doelstellingen. Aan het einde van dit gesprek zal de chef een vermelding toekennen aan de medewerker.

Naast deze 2 formele evaluatiemomenten kunnen de chef en de medewerker in de loop van de evalutiecyclus een functioneringsgesprek of meerdere functioneringsgesprekken organiseren. Tijdens deze gesprekken kan de evolutie van de realisatie van de doelstellingen overlopen worden, is er ruimte voor feedback en kan een eventuele behoefte aan bijkomende opleiding besproken worden.

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

Top