U bent hier

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind dat in de zomervakantie niet naar een kamp of een georganiseerde opvang kan gaan omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Inleiding 

De werknemer kan aanspraak maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een minderjarig kind dat met hem samnwoont en dat omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken niet naar een school of kinderopvang kan gaan (wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap te gaan).  

Door de verdere coronamaatregelen kan het voorvallen dat in de zomervakantie bepaalde kampen of georganiseerde opvang waarvoor een kind was ingeschreven niet kunnen doorgaan of voortijdig moeten worden stopgezet. 

Het is ook mogelijk dat een kind, omwille van een verplichte quarantaine, in de zomervakantie niet naar een kamp of opvang waarvoor het was ingeschreven kan gaan. 

De minister van Werk heeft beslist dat de werknemer voor de dagen waarop hij in deze situaties instaat voor de opvang van het kind eveneens recht kan hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

 

Welke stappen moet de werknemer nemen? 

De werknemer die van deze maatregel gebruik wil maken, moet zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Er kan maar tegelijkertijd één ouder van deze mogelijkheid gebruik maken. 

  • Indien het gaat om een annulatie of stopzetting van een kamp of opvang waarvoor het kind was ingeschreven, moet de werknemer een attest opvang kind zomervakantie annulatie corona afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever. 

Met dit attest bevestigt de organisator de inschrijving van het kind en de annulatie of de stopzetting van het kamp of de opvang. De werknemer kan dit document downlaoden van de website of kan dit bekomen via zijn uitbetalingsinstelling. 

  • Indien het gaat om een kind dat omwille van een verplichte quarantaine niet naar een kamp of opvang kan gaan, moet de werknemer een attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever. 

Met dit attest bevestigt de organisator de inschrijving van het kind voor het kamp of de opvang. De werknemer kan dit document downlaoden van de website of kan dit bekomen via zijn uitbetalingsinstelling.  De werknemer moet aan het attest het medisch certificaat betreffende de quarantaine toevoegen. 

Indien dat nodig is, moet de werknemer ook nog een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW). Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt.

 

Welke stappen moet de werkgever ondernemen? 

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona is van toepassing tot 30.09.2021. De werkgever moet dus geen mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de RVA te sturen.

Maar de werkgever moet de voormelde attesten (‘opvang kind zomervakantie annulatie corona’ of ‘opvang kind zomervakantie quarantaine corona’) wel ter beschikking van de RVA houden die die eventueel ter controle kan opvragen.

De werkgever moet geen controlekaart C3.2A aan zijn werknemer bezorgen. Hij moet enkel op het einde van de maand de uren tijdelijke werkloosheid aangeven op de aangifte sociaal risico scenario 5, met de code aard van de dag overmacht (code 5.4).

 

Hoeveel bedraagt de uitkering? 

Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld voor de opvang van een kind krijgt 70% van zijn (begrensde) loon. Daarop wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Naast zijn werkloosheidsuitkering krijgt hij nog een supplement van 5,63 euro per dag.

Opgelet : om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, moet de werknemer ook voldoen aan bepaalde vergoedbaarheidsvoorwaarden. Zo moet de werknemer arbeidsgeschikt zijn en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de uitkering niet kan worden gecumuleerd met een nevenactiviteit.

 

Informatie Covid-19

News

Een RVA-kantoor zoeken

Top