Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,6% op jaarbasis in september 2022 (1)

In september 2022 werden in totaal 234.645 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 5.906 meer dan in september 2021 (+2,6%). Het gaat om 88.469 uitkeringen voor tijdskrediet (37,7%), 110.112 voor thematische verloven (46,9%) en 36.064 uitkeringen (15,4%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.349 eenheden, d.i. 62,1%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (87.774 eenheden, d.i. 79,7%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 301 eenheden.

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.986 eenheden (d.i. -7,7%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,8% en 8,0% (respectievelijk +729 en +8.163 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.776 eenheden of +8,4% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.249 en -69 eenheden, d.i. +6,1% en -17,8%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 143.484 eenheden, d.i. 61,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 67.097 (75,8%) van de gevallen t.o.v. 57.050 (51,8%) bij de thematische verloven en 19.337 (53,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 20.144 of 8,6% van de gevallen (4.023 of 4,5% bij het tijdskrediet, 13.833 of 12,6% bij de thematische verloven en 2.288 of 6,3% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in september 2022 toe met 3,7% op jaarbasis (+709) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,3% (+1.796).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 16.045.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In september 2022 ging het om 145.721 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,1%) tegenover 88.924 mannelijke (37,9%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in september 2022 gaat het om 162.992 uitkeringstrekkers (69,5%) tegenover 61.404 in het Waals en 10.249 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,2% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In september 2022 gaat het om 11.528 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.510 in het kader van het tijdskrediet, 5.169 bij thematische verloven en 849 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in september 2022 52.703 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 11,0% op jaarbasis. (2)

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  SEPTEMBER 2022 (PDF) 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be