Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - april 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,7% op jaarbasis in april 2023 [1]

In april 2023 werden in totaal 242.301 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 3.996 meer dan in april 2022 (+1,7%). Het gaat om 91.753 uitkeringen voor tijdskrediet (37,9%), 115.336 voor thematische verloven (47,6%) en 35.212 uitkeringen (14,5%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (80.782 eenheden, d.i. 63,6%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (92.880 eenheden, d.i. 80,5%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.718 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 24.064 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 35.035 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.148 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,6% & Andere onderbrekingen: 36,4%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 92.880 80,5%, Medische bijstand 21.811 18,9% & Palliatief verlof 337 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.301 eenheden (d.i. -8,6%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,8% en 6,0% (respectievelijk +747 en +6.550 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.098 eenheden of +7,0% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +747, Thematische verloven +6.550, Loopbaanonderbreking -3.301 & Totaal +3.996	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,8%, Thematische verloven  +6,0%, Loopbaanonderbreking -8,6% & Totaal  +1,7%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,5% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 149.102 eenheden, d.i. 61,5%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 69.969 (76,3%) van de gevallen t.o.v. 59.892 (51,9%) bij de thematische verloven en 19.241 (54,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.692 of 7,3% van de gevallen (3.766 of 4,1% bij het tijdskrediet, 11.742 of 10,2% bij de thematische verloven en 2.184 of 6,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in april 2023  af met 3,6% op jaarbasis (-664) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,3% (+1.882).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 18.547.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 69.969 76,3%, 1/2 18.018 19,6%, Voltijds 3.766 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 59.892 51,9%, 1/2 25.155 21,8%, Voltijds 11.742 10,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 18.547 16,1%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 19.241 54,6%, 1/2 12.686 36,0%, Voltijds 2.184 6,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.101 3,1%

Verdeling volgens geslacht en gewest

 Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In april 2023 ging het om 148.969 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,5%) tegenover 93.332 mannelijke (38,5%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in april 2023 gaat het om 168.065 uitkeringstrekkers (69,4%) tegenover 63.688 in het Waals en 10.548 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,4%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 42.417 Vrouwen 49.336 Vlaams Gewest 69.411 Waals Gewest 19.251 Brussels H. Gewest 3.091; Thematische verloven: Mannen 40.225 Vrouwen 75.111 Vlaams Gewest 84.102 Waals Gewest 26.203 Brussels H. Gewest 5.031 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.690 Vrouwen 24.522 Vlaams Gewest 14.552 Waals Gewest 18.234 Brussels H. Gewest 2.426

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In april 2023 gaat het om 11.847 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.437 in het kader van het tijdskrediet, 5.537 bij thematische verloven en 873 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in april 2023 41.929 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 1,8% op jaarbasis. [2]

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : April 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be