Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - augustus 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 3,3% op jaarbasis in augustus 2023 [1]

In augustus 2023 werden in totaal 243.899 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 7.792 meer dan in augustus 2022 (+3,3%). Het gaat om 89.059 uitkeringen voor tijdskrediet (36,5%), 120.448 voor thematische verloven (49,4%) en 34.392 uitkeringen (14,1%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.091 eenheden, d.i. 63,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (103.661 eenheden, d.i. 86,1%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.444 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.647 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 33.615 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.745 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,3% & Andere onderbrekingen: 36,7%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 103.661 86,1%, Medische bijstand 16.241 13,5% & Palliatief verlof 312 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.824 eenheden (d.i. -7,6%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 2,1% en 7,9% (respectievelijk +1.793 en +8.823 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +9.304 eenheden of +9,9% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +1.793, Thematische verloven +8.823, Loopbaanonderbreking -2.824 & Totaal +7.792	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +2,1%, Thematische verloven  +7,9%, Loopbaanonderbreking -7,6% & Totaal  +3,3%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 58,4% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 142.466 eenheden, d.i. 58,4%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.438 (76,8%) van de gevallen t.o.v. 55.811 (46,3%) bij de thematische verloven en 18.217 (53,0%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 42.914 of 17,6% van de gevallen (3.785 of 4,2% bij het tijdskrediet, 36.816 of 30,6% bij de thematische verloven en 2.313 of 6,7% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in augustus 2023 toe met 9,2% op jaarbasis (+3.612) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,3% (+3.165).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 16.035.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.438 76,8%, 1/2 16.836 18,9%, Voltijds 3.785 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.811 46,3%, 1/2 11.786 9,8%, Voltijds 36.816 30,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 16.035 13,3%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.217 53,0%, 1/2 12.852 37,4%, Voltijds 2.313 6,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.010 2,9%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In augustus 2023 ging het om 146.253 vrouwelijke uitkeringstrekkers (60,0%) tegenover 97.646 mannelijke (40,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in augustus 2023 gaat het om 167.656 uitkeringstrekkers (68,7%) tegenover 64.265 in het Waals en 11.978 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,9%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.785 Vrouwen 47.274 Vlaams Gewest 67.654 Waals Gewest 18.503 Brussels H. Gewest 2.902; Thematische verloven: Mannen 45.545 Vrouwen 74.903 Vlaams Gewest 86.726 Waals Gewest 27.019 Brussels H. Gewest 6.703 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.316 Vrouwen 24.076 Vlaams Gewest 13.276 Waals Gewest 18.743 Brussels H. Gewest 2.373

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In augustus 2023 gaat het om 11.398 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.661 in het kader van het tijdskrediet, 4.899 bij thematische verloven en 838 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in augustus 2023 41.639 aanvragen ingediend, wat een daling is van 4,3% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : augustus 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be