Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - december 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,5% op jaarbasis in december 2022 [1]

In december 2022 werden in totaal 230.309 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 5.561 meer dan in december 2021 (+2,5%). Het gaat om 88.025 uitkeringen voor tijdskrediet (38,2%), 106.685 voor thematische verloven (46,3%) en 35.599 uitkeringen (15,5%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.605 eenheden, d.i. 62,8%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (85.105 eenheden, d.i. 79,8%).

Cijfers

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.326 eenheden (d.i. -8,5%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,7% en 8,5% (respectievelijk +579 en +8.308 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op nietgemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.884 eenheden of +8,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.313 en -5 eenheden, d.i. +6,7% en -1,7%.

Cijfers

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 60,8% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 140.029 eenheden, d.i. 60,8%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.964 (76,1%) van de gevallen t.o.v. 53.970 (50,6%) bij de thematische verloven en 19.095 (53,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.286 of 7,5% van de gevallen (3.748 of 4,3% bij het tijdskrediet, 11.371 of 10,7% bij de thematische verloven en 2.167 of 6,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in december 2022 toe met 7,6% op jaarbasis (+1.222) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 0,6% (+807).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 16.257.

Cijfers

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In december 2022 ging het om 143.481 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,3%) tegenover 86.828 mannelijke (37,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in december 2022 gaat het om 159.231 uitkeringstrekkers (69,1%) tegenover 60.956 in het Waals en 10.122 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,5% en 4,4%).

Cijfers

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In december 2022 gaat het om 11.437 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.332 in het kader van het tijdskrediet, 5.236 bij thematische verloven en 869 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in december 2022 46.237 aanvragen ingediend, wat een daling is van 2,5% op jaarbasis. [2]

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : DECEMBER 2022 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be