Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - december 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,2% op jaarbasis in december 2023 [1]

In december 2023 werden in totaal 233.136 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 2.827 meer dan in december 2022 (+1,2%). Het gaat om 87.690 uitkeringen voor tijdskrediet (37,6%), 112.449 voor thematische verloven (48,2%) en 32.997 uitkeringen (14,2%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.059 eenheden, d.i. 63,9%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (92.290 eenheden, d.i. 82,1%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.158 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 21.901 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 32.532 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.096 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,9% & Andere onderbrekingen: 36,1%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 92.290 82,1%, Medische bijstand 19.591 17,4% & Palliatief verlof 291 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 335 en 2.602 eenheden (d.i. -0,4% en -7,3%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 5,4% (+5.764 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.185 eenheden of +8,4% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -335, Thematische verloven +5.764, Loopbaanonderbreking -2.602 & Totaal +2.827	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -0,4%, Thematische verloven  +5,4%, Loopbaanonderbreking -7,3% & Totaal  +1,2%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 142.212 eenheden, d.i. 61,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.349 (77,9%) van de gevallen t.o.v. 55.527 (49,4%) bij de thematische verloven en 18.336 (55,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.166 of 6,9% van de gevallen (3.172 of 3,6% bij het tijdskrediet, 10.948 of 9,7% bij de thematische verloven en 2.046 of 6,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in december 2023 af met 6,5% op jaarbasis (-1.120) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,6% (+2.183).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 19.743.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.349 77,9%, 1/2 16.169 18,4%, Voltijds 3.172 3,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.527 49,4%, 1/2 26.231 23,3%, Voltijds 10.948 9,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 19.743 17,6%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.336 55,6%, 1/2 11.627 35,2%, Voltijds 2.046 6,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 988 3,0%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In december 2023 ging het om 141.932 vrouwelijke uitkeringstrekkers (60,9%) tegenover 91.204 mannelijke (39,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in december 2023 gaat het om 160.613 uitkeringstrekkers (68,9%) tegenover 62.573 in het Waals en 9.950 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,8% en 4,3%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.831 Vrouwen 45.859 Vlaams Gewest 66.500 Waals Gewest 18.405 Brussels H. Gewest 2.785; Thematische verloven: Mannen 39.221 Vrouwen 73.228 Vlaams Gewest 81.717 Waals Gewest 25.920 Brussels H. Gewest 4.812 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.152 Vrouwen 22.845 Vlaams Gewest 12.396 Waals Gewest 18.248 Brussels H. Gewest 2.353

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In december 2023 gaat het om 10.903 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.690 in het kader van het tijdskrediet, 4.357 bij thematische verloven en 856 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in december 2023 44.157 aanvragen ingediend, wat een daling is van 4,5% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : december 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be