Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - februari 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,5% op jaarbasis in februari 2023 [1]

In februari 2023 werden in totaal 239.098 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 5.762 meer dan in februari 2022 (+2,5%). Het gaat om 91.282 uitkeringen voor tijdskrediet (38,2%), 112.410 voor thematische verloven (47,0%) en 35.406 uitkeringen (14,8%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (80.066 eenheden, d.i. 63,2%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (89.558 eenheden, d.i. 79,7%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.788 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 24.278 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 35.494 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.128 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,2% & Andere onderbrekingen: 36,8%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 89.558 79,7%, Medische bijstand 22.128 19,7% & Palliatief verlof 384 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.308 eenheden (d.i. -8,5%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 1,2% en 7,7% (respectievelijk +1.054 en +8.016 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.663 eenheden of +8,0% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +1.054, Thematische verloven +8.016, Loopbaanonderbreking -3.308 & Totaal +5.762	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +1,2%, Thematische verloven  +7,7%, Loopbaanonderbreking -8,5% & Totaal  +2,5%

 

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,5% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 146.999 eenheden, d.i. 61,5%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 69.550 (76,2%) van de gevallen t.o.v. 58.269 (51,8%) bij de thematische verloven en 19.180 (54,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.738 of 7,0% van de gevallen (3.744 of 4,1% bij het tijdskrediet, 10.806 of 9,6% bij de thematische verloven en 2.188 of 6,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in februari 2023  toe met 2,3% op jaarbasis (+376) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,5% (+2.229).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 17.727.

 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 69.550 76,2%, 1/2 17.988 19,7%, Voltijds 3.744 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 58.269 51,8%, 1/2 25.608 22,8%, Voltijds 10.806 9,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 17.727 15,8%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 19.180 54,2%, 1/2 12.911 36,5%, Voltijds 2.188 6,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.127 3,2%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In februari 2023 ging het om 148.439 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,1%) tegenover 90.659 mannelijke (37,9%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in februari 2023 gaat het om 165.732 uitkeringstrekkers (69,3%) tegenover 62.998 in het Waals en 10.368 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,3%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.776 Vrouwen 49.506 Vlaams Gewest 68.982 Waals Gewest 19.205 Brussels H. Gewest 3.095; Thematische verloven: Mannen 38.201 Vrouwen 74.209 Vlaams Gewest 81.931 Waals Gewest 25.616 Brussels H. Gewest 4.863 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.682 Vrouwen 24.724 Vlaams Gewest 14.819 Waals Gewest 18.177 Brussels H. Gewest 2.410

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In februari 2023 gaat het om 11.463 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.414 in het kader van het tijdskrediet, 5.208 bij thematische verloven en 841 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in februari 2023 0 aanvragen ingediend, wat een daling is van 100,0% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Februari 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be