Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - februari 2024

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,9% op jaarbasis in februari 2024 [1]. Vooral het ouderschapsverlof zit in de lift met een groei van 10,2% op jaarbasis

In februari 2024 werden in totaal 243.563 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.465 meer dan in februari 2023 (+1,9%). Het gaat om 90.200 uitkeringen voor tijdskrediet (37,0%), 120.126 voor thematische verloven (49,3%) en 33.237 uitkeringen (13,6%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (79.081 eenheden, d.i. 64,1%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (98.669 eenheden, d.i. 82,1%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 57.075 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.006 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 33.125 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.231 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,2% & Andere onderbrekingen: 36,8%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 98.669 82,1%, Medische bijstand 20.783 17,3% & Palliatief verlof 362 0,3%

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 1.082 en 2.169 eenheden (d.i. -1,2% en -6,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 6,9% (+7.716 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +9.111 eenheden of +10,2% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -1.082, Thematische verloven +7.716, Loopbaanonderbreking -2.169 & Totaal +4.465	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -1,2%, Thematische verloven  +6,9%, Loopbaanonderbreking -6,1% & Totaal  +1,9%

 

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,3% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 149.206 eenheden, d.i. 61,3%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 70.419 (78,1%) van de gevallen t.o.v. 60.194 (50,1%) bij de thematische verloven en 18.593 (55,9%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.731 of 6,9% van de gevallen (3.256 of 3,6% bij het tijdskrediet, 11.407 of 9,5% bij de thematische verloven en 2.068 of 6,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in februari 2024 af met 0,0% op jaarbasis (-7) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,5% (+2.207).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 21.788.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 70.419 78,1%, 1/2 16.525 18,3%, Voltijds 3.256 3,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 60.194 50,1%, 1/2 26.737 22,3%, Voltijds 11.407 9,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 21.788 18,1%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.593 55,9%, 1/2 11.544 34,7%, Voltijds 2.068 6,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.032 3,1%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In februari 2024 ging het om 148.128 vrouwelijke uitkeringstrekkers (60,8%) tegenover 95.435 mannelijke (39,2%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in februari 2024 gaat het om 167.828 uitkeringstrekkers (68,9%) tegenover 65.172 in het Waals en 10.563 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,8% en 4,3%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 43.282 Vrouwen 46.918 Vlaams Gewest 68.557 Waals Gewest 18.801 Brussels H. Gewest 2.842; Thematische verloven: Mannen 41.852 Vrouwen 78.274 Vlaams Gewest 87.097 Waals Gewest 27.737 Brussels H. Gewest 5.292 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.301 Vrouwen 22.936 Vlaams Gewest 12.174 Waals Gewest 18.634 Brussels H. Gewest 2.429

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In februari 2024 gaat het om 10.881 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.737 in het kader van het tijdskrediet, 4.318 bij thematische verloven en 826 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in februari 2024 51.767 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 18,5% op jaarbasis. [2]

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Februari 2024 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be