Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - januari 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,0% op jaarbasis in januari 2023 [1]

In januari 2023 werden in totaal 237.906 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.747 meer dan in januari 2022 (+2,0%). Het gaat om 90.368 uitkeringen voor tijdskrediet (38,0%), 112.164 voor thematische verloven (47,1%) en 35.374 uitkeringen (14,9%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (79.608 eenheden, d.i. 63,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (89.722 eenheden, d.i. 80,0%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.245 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 24.363 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 35.123 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.011 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,3% & Andere onderbrekingen: 36,7%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 89.722 80,0%, Medische bijstand 21.789 19,4% & Palliatief verlof 316 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.512 eenheden (d.i. -9,0%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,8% en 7,2% (respectievelijk +700 en +7.559 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op nietgemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.376 eenheden of +7,7% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +700, Thematische verloven +7.559, Loopbaanonderbreking -3.512 & Totaal +4.747	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,8%, Thematische verloven  +7,2%, Loopbaanonderbreking -9,0% & Totaal  +2,0%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 145.058 eenheden, d.i. 61,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.664 (76,0%) van de gevallen t.o.v. 57.327 (51,1%) bij de thematische verloven en 19.067 (53,9%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.616 of 7,4% van de gevallen (3.774 of 4,2% bij het tijdskrediet, 11.672 of 10,4% bij de thematische verloven en 2.170 of 6,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in januari 2023 toe met 0,7% op jaarbasis (+126) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 0,9% (+1.313).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 17.293.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.664 76,0%, 1/2 17.930 19,8%, Voltijds 3.774 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 57.327 51,1%, 1/2 25.872 23,1%, Voltijds 11.672 10,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 17.293 15,4%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 19.067 53,9%, 1/2 13.000 36,8%, Voltijds 2.170 6,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.137 3,2%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In januari 2023 ging het om 148.291 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,3%) tegenover 89.615 mannelijke (37,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in januari 2023 gaat het om 165.072 uitkeringstrekkers (69,4%) tegenover 62.498 in het Waals en 10.336 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,3%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.265 Vrouwen 49.103 Vlaams Gewest 68.162 Waals Gewest 19.116 Brussels H. Gewest 3.090; Thematische verloven: Mannen 37.728 Vrouwen 74.436 Vlaams Gewest 81.959 Waals Gewest 25.334 Brussels H. Gewest 4.871 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.622 Vrouwen 24.752 Vlaams Gewest 14.951 Waals Gewest 18.048 Brussels H. Gewest 2.375

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In januari 2023 gaat het om 11.413 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.372 in het kader van het tijdskrediet, 5.140 bij thematische verloven en 901 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in januari 2023 45.813 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 10,6% op jaarbasis. [2]

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : JANUARI 2023 (pdf)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be