Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - Januari 2024

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,1% op jaarbasis in januari 2024 [1] Vooral het ouderschapsverlof zit in de lift met een groei van 9,8% op jaarbasis

In januari 2024 werden in totaal 242.961 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 5.055 meer dan in januari 2023 (+2,1%). Het gaat om 89.914 uitkeringen voor tijdskrediet (37,0%), 119.842 voor thematische verloven (49,3%) en 33.205 uitkeringen (13,7%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.851 eenheden, d.i. 64,0%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (98.533 eenheden, d.i. 82,2%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.772 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.079 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 33.142 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.126 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,2% & Andere onderbrekingen: 36,8%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 98.533 82,2%, Medische bijstand 20.693 17,3% & Palliatief verlof 339 0,3%

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 454 en 2.169 eenheden (d.i. -0,5% en -6,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 6,9% (+7.678 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +8.811 eenheden of +9,8% op jaarbasis.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -454, Thematische verloven +7.678, Loopbaanonderbreking -2.169 & Totaal +5.055	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -0,5%, Thematische verloven  +6,9%, Loopbaanonderbreking -6,1% & Totaal  +2,1%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 60,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 147.898 eenheden, d.i. 60,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 70.047 (77,9%) van de gevallen t.o.v. 59.357 (49,5%) bij de thematische verloven en 18.494 (55,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.434 of 7,2% van de gevallen (3.334 of 3,7% bij het tijdskrediet, 12.049 of 10,1% bij de thematische verloven en 2.051 of 6,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in januari 2024 af met 1,0% op jaarbasis (-182) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,0% (+2.840).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 21.214.

 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 70.047 77,9%, 1/2 16.533 18,4%, Voltijds 3.334 3,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 59.357 49,5%, 1/2 27.222 22,7%, Voltijds 12.049 10,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 21.214 17,7%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.494 55,7%, 1/2 11.646 35,1%, Voltijds 2.051 6,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.014 3,1%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In januari 2024 ging het om 148.326 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,0%) tegenover 94.635 mannelijke (39,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in januari 2024 gaat het om 167.772 uitkeringstrekkers (69,1%) tegenover 64.714 in het Waals en 10.475 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,6% en 4,3%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 43.053 Vrouwen 46.861 Vlaams Gewest 68.369 Waals Gewest 18.732 Brussels H. Gewest 2.813; Thematische verloven: Mannen 41.326 Vrouwen 78.516 Vlaams Gewest 87.090 Waals Gewest 27.496 Brussels H. Gewest 5.256 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.256 Vrouwen 22.949 Vlaams Gewest 12.313 Waals Gewest 18.486 Brussels H. Gewest 2.406

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In januari 2024 gaat het om 10.871 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.753 in het kader van het tijdskrediet, 4.276 bij thematische verloven en 842 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in januari 2024 47.737 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 4,2% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Januari 2024 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be