Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juli 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 3,3% op jaarbasis in juli 2023 [1]

In juli 2023 werden in totaal 237.712 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 7.475 meer dan in juli 2022 (+3,3%). Het gaat om 89.188 uitkeringen voor tijdskrediet (37,5%), 115.073 voor thematische verloven (48,4%) en 33.451 uitkeringen (14,1%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.068 eenheden, d.i. 63,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (98.474 eenheden, d.i. 85,6%).

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.824 eenheden (d.i. -7,8%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 2,2% en 7,9% (respectievelijk +1.889 en +8.410 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +9.123 eenheden of +10,2% op jaarbasis.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 60,3% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 143.230 eenheden, d.i. 60,3%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.558 (76,9%) van de gevallen t.o.v. 56.399 (49,0%) bij de thematische verloven en 18.273 (54,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 36.415 of 15,3% van de gevallen (3.721 of 4,2% bij het tijdskrediet, 30.516 of 26,5% bij de thematische verloven en 2.178 of 6,5% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juli 2023  toe met 8,1% op jaarbasis (+2.721) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,4% (+3.394).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 16.558.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juli 2023 ging het om 141.877 vrouwelijke uitkeringstrekkers (59,7%) tegenover 95.835 mannelijke (40,3%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juli 2023 gaat het om 163.442 uitkeringstrekkers (68,8%) tegenover 62.782 in het Waals en 11.488 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,4% en 4,8%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juli 2023 gaat het om 11.265 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.562 in het kader van het tijdskrediet, 4.850 bij thematische verloven en 853 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juli 2023 46.058 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 14,7% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Juli 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be