Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juni 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,9% op jaarbasis in juni 2023 [1]

In juni 2023 werden in totaal 237.225 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 6.602 meer dan in juni 2022 (+2,9%). Het gaat om 90.461 uitkeringen voor tijdskrediet (38,1%), 112.824 voor thematische verloven (47,6%) en 33.940 uitkeringen (14,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.393 eenheden, d.i. 63,0%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (91.250 eenheden, d.i. 80,9%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.669 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.724 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 34.792 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.216 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,0% & Andere onderbrekingen: 37,0%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 91.250 80,9%, Medische bijstand 20.877 18,5% & Palliatief verlof 384 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.943 eenheden (d.i. -8,0%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 2,5% en 6,9% (respectievelijk +2.226 en +7.319 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.371 eenheden of +8,8% op jaarbasis.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +2.226, Thematische verloven +7.319, Loopbaanonderbreking -2.943 & Totaal +6.602	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +2,5%, Thematische verloven  +6,9%, Loopbaanonderbreking -8,0% & Totaal  +2,9%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,3% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 147.839 eenheden, d.i. 62,3%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 69.451 (76,8%) van de gevallen t.o.v. 59.848 (53,0%) bij de thematische verloven en 18.540 (54,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.214 of 7,3% van de gevallen (3.769 of 4,2% bij het tijdskrediet, 11.237 of 10,0% bij de thematische verloven en 2.208 of 6,5% bij de loopbaanonderbreking).
Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juni 2023 af met 3,7% op jaarbasis (-664) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,7% (+3.916).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 18.762.

 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 69.451 76,8%, 1/2 17.241 19,1%, Voltijds 3.769 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 59.848 53,0%, 1/2 22.977 20,4%, Voltijds 11.237 10,0% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 18.762 16,6%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.540 54,6%, 1/2 12.158 35,8%, Voltijds 2.208 6,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.034 3,0%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juni 2023 ging het om 144.494 vrouwelijke uitkeringstrekkers (60,9%) tegenover 92.731 mannelijke (39,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juni 2023 gaat het om 164.519 uitkeringstrekkers (69,4%) tegenover 62.454 in het Waals en 10.252 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,3%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 42.066 Vrouwen 48.395 Vlaams Gewest 68.420 Waals Gewest 19.022 Brussels H. Gewest 3.019; Thematische verloven: Mannen 40.342 Vrouwen 72.482 Vlaams Gewest 82.539 Waals Gewest 25.444 Brussels H. Gewest 4.841 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.323 Vrouwen 23.617 Vlaams Gewest 13.560 Waals Gewest 17.988 Brussels H. Gewest 2.392

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juni 2023 gaat het om 11.381 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.554 in het kader van het tijdskrediet, 4.999 bij thematische verloven en 828 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juni 2023 58.926 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 1,6% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

 

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Juni 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be