Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - maart 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,3% op jaarbasis in maart 2023 [1]

In maart 2023 werden in totaal 240.263 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 5.277 meer dan in maart 2022 (+2,3%). Het gaat om 91.548 uitkeringen voor tijdskrediet (38,1%), 113.364 voor thematische verloven (47,2%) en 35.351 uitkeringen (14,7%) voor loopbaanonderbreking.


Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (80.339 eenheden, d.i. 63,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (91.079 eenheden, d.i. 80,3%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.199 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 24.140 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 35.349 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.211 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,3% & Andere onderbrekingen: 36,7%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 91.079 80,3%, Medische bijstand 21.616 19,1% & Palliatief verlof 369 0,3%

 

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.172 eenheden (d.i. -8,2%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,8% en 7,3% (respectievelijk +712 en +7.737 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.825 eenheden of +8,1% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +712, Thematische verloven +7.737, Loopbaanonderbreking -3.172 & Totaal +5.277	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,8%, Thematische verloven  +7,3%, Loopbaanonderbreking -8,2% & Totaal  +2,3%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,8% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 148.520 eenheden, d.i. 61,8%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 69.768 (76,2%) van de gevallen t.o.v. 59.501 (52,5%) bij de thematische verloven en 19.251 (54,5%) bij de loopbaanonderbreking.


Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.495 of 6,9% van de gevallen (3.734 of 4,1% bij het tijdskrediet, 10.552 of 9,3% bij de thematische verloven en 2.209 of 6,2% bij de loopbaanonderbreking).


Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in maart 2023 af met 2,1% op jaarbasis (-358) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,7% (+2.462).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 18.268.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 69.768 76,2%, 1/2 18.046 19,7%, Voltijds 3.734 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 59.501 52,5%, 1/2 25.043 22,1%, Voltijds 10.552 9,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 18.268 16,1%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 19.251 54,5%, 1/2 12.779 36,1%, Voltijds 2.209 6,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.112 3,1%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In maart 2023 ging het om 148.439 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,8%) tegenover 91.824 mannelijke (38,2%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in maart 2023 gaat het om 166.106 uitkeringstrekkers (69,1%) tegenover 63.684 in het Waals en 10.473 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,5% en 4,4%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 42.094 Vrouwen 49.454 Vlaams Gewest 69.139 Waals Gewest 19.302 Brussels H. Gewest 3.107; Thematische verloven: Mannen 39.029 Vrouwen 74.335 Vlaams Gewest 82.297 Waals Gewest 26.128 Brussels H. Gewest 4.939 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.701 Vrouwen 24.650 Vlaams Gewest 14.670 Waals Gewest 18.254 Brussels H. Gewest 2.427

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In maart 2023 gaat het om 11.504 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.419 in het kader van het tijdskrediet, 5.251 bij thematische verloven en 834 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in maart 2023 55.183 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 7,5% op jaarbasis. [2]

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Maart 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be