Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - maart 2024

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,6% op jaarbasis in maart 2024 [1] Vooral het ouderschapsverlof zit in de lift met een groei van 9,5% op jaarbasis

In maart 2024 werden in totaal 244.006 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector). Dat zijn er 3.743 meer dan in maart 2023 (+1,6%). Het gaat om 89.943 uitkeringen voor tijdskrediet (36,9%), 120.851 voor thematische verloven (49,5%) en 33.212 uitkeringen (13,6%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (79.204 eenheden of 64,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken om langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (99.764 eenheden of 82,6%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 57.230 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 21.974 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 32.713 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.238 | Totaal - Eindeloopbaan: 64,3% & Andere onderbrekingen: 35,7%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 99.764 82,6%, Medische bijstand 20.464 16,9% & Palliatief verlof 346 0,3%

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 1.605 en 2.139 eenheden (d.i. -1,8% en -6,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 6,6% (+7.487 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +8.685 eenheden of +9,5% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -1.605, Thematische verloven +7.487, Loopbaanonderbreking -2.139 & Totaal +3.743	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -1,8%, Thematische verloven  +6,6%, Loopbaanonderbreking -6,1% & Totaal  +1,6%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,5% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 150.057 eenheden, d.i. 61,5%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 70.214 (78,1%) van de gevallen t.o.v. 61.188 (50,6%) bij de thematische verloven en 18.655 (56,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.448 of 6,7% van de gevallen (3.219 of 3,6% bij het tijdskrediet, 11.149 of 9,2% bij de thematische verloven en 2.080 of 6,3% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in maart 2024 af met 0,3% op jaarbasis (-47) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,0% (+1.537).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 22.174.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 70.214 78,1%, 1/2 16.510 18,4%, Voltijds 3.219 3,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 61.188 50,6%, 1/2 26.340 21,8%, Voltijds 11.149 9,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 22.174 18,3%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.655 56,2%, 1/2 11.449 34,5%, Voltijds 2.080 6,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.028 3,1%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In maart 2024 ging het om 147.384 vrouwelijke uitkeringstrekkers (60,4%) tegenover 96.622 mannelijke (39,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in maart 2024 gaat het om 167.373 uitkeringstrekkers (68,6%) tegenover 65.882 in het Waals en 10.751 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 27,0% en 4,4%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 43.359 Vrouwen 46.584 Vlaams Gewest 68.346 Waals Gewest 18.768 Brussels H. Gewest 2.829; Thematische verloven: Mannen 42.921 Vrouwen 77.930 Vlaams Gewest 86.992 Waals Gewest 28.407 Brussels H. Gewest 5.452 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.342 Vrouwen 22.870 Vlaams Gewest 12.035 Waals Gewest 18.707 Brussels H. Gewest 2.470

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In maart 2024 gaat het om 10.859 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.675 in het kader van het tijdskrediet, 4.347 bij thematische verloven en 837 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in maart 2024 48.810 aanvragen ingediend, wat een daling is van 11,5% op jaarbasis. [2]

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : maart 2024 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Die ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. De RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be