Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - mei 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,8% op jaarbasis in mei 2023 [1]

In mei 2023 werden in totaal 237.458 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 6.523 meer dan in mei 2022 (+2,8%). Het gaat om 89.548 uitkeringen voor tijdskrediet (37,7%), 113.943 voor thematische verloven (48,0%) en 33.967 uitkeringen (14,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.272 eenheden, d.i. 62,6%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (91.218 eenheden, d.i. 80,1%).

CIjfers

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.978 eenheden (d.i. -8,1%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 1,6% en 7,7% (respectievelijk +1.394 en +8.107 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op nietgemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.164 eenheden of +8,5% op jaarbasis.

Cijfers

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,3% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 147.851 eenheden, d.i. 62,3%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.627 (76,6%) van de gevallen t.o.v. 60.639 (53,2%) bij de thematische verloven en 18.585 (54,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.544 of 7,0% van de gevallen (3.763 of 4,2% bij het tijdskrediet, 10.619 of 9,3% bij de thematische verloven en 2.162 of 6,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in mei 2023 toe met 0,3% op jaarbasis (+54) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,1% (+3.039).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 18.754.

Cijfers

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In mei 2023 ging het om 145.603 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,3%) tegenover 91.855 mannelijke (38,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in mei 2023 gaat het om 164.622 uitkeringstrekkers (69,3%) tegenover 62.588 in het Waals en 10.248 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,4% en 4,3%).

Cijfers

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In mei 2023 gaat het om 11.353 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.438 in het kader van het tijdskrediet, 5.070 bij thematische verloven en 845 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in mei 2023 49.288 aanvragen ingediend, wat een daling is van 2,3% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : Mei 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be