Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - november 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,7% op jaarbasis in november 2023 [1]

In november 2023 werden in totaal 241.196 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 6.384 meer dan in november 2022 (+2,7%). Het gaat om 88.854 uitkeringen voor tijdskrediet (36,8%), 118.846 voor thematische verloven (49,3%) en 33.496 uitkeringen (13,9%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.298 eenheden, d.i. 63,2%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (96.525 eenheden, d.i. 81,2%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.249 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.049 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 33.605 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.447 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,2% & Andere onderbrekingen: 36,8%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 96.525 81,2%, Medische bijstand 21.682 18,2% & Palliatief verlof 347 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.509 eenheden (d.i. -7,0%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,3% en 7,8% (respectievelijk +294 en +8.599 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op nietgemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +9.519 eenheden of +10,9% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +294, Thematische verloven +8.599, Loopbaanonderbreking -2.509 & Totaal +6.384	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,3%, Thematische verloven  +7,8%, Loopbaanonderbreking -7,0% & Totaal  +2,7%

 

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 60,6% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 146.216 eenheden, d.i. 60,6%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 69.115 (77,8%) van de gevallen t.o.v. 58.596 (49,3%) bij de thematische verloven en 18.505 (55,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.459 of 6,8% van de gevallen (3.315 of 3,7% bij het tijdskrediet, 11.047 of 9,3% bij de thematische verloven en 2.097 of 6,3% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in november 2023 toe met 1,8% op jaarbasis (+290) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,1% (+3.044).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 20.375.

 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 69.115 77,8%, 1/2 16.424 18,5%, Voltijds 3.315 3,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 58.596 49,3%, 1/2 28.828 24,3%, Voltijds 11.047 9,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 20.375 17,1%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.505 55,2%, 1/2 11.901 35,5%, Voltijds 2.097 6,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 993 3,0%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In november 2023 ging het om 147.434 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,1%) tegenover 93.762 mannelijke (38,9%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in november 2023 gaat het om 166.719 uitkeringstrekkers (69,1%) tegenover 64.225 in het Waals en 10.252 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,6% en 4,3%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 42.068 Vrouwen 46.786 Vlaams Gewest 67.326 Waals Gewest 18.686 Brussels H. Gewest 2.842; Thematische verloven: Mannen 41.417 Vrouwen 77.429 Vlaams Gewest 86.853 Waals Gewest 26.987 Brussels H. Gewest 5.006 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.277 Vrouwen 23.219 Vlaams Gewest 12.540 Waals Gewest 18.552 Brussels H. Gewest 2.404

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In november 2023 gaat het om 11.045 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.797 in het kader van het tijdskrediet, 4.420 bij thematische verloven en 828 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in november 2023 42.300
aanvragen ingediend, wat een stijging is van 2,6% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : november 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be