Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - oktober 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,9% op jaarbasis in oktober 2023 [1]

In oktober 2023 werden in totaal 238.230 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.494 meer dan in oktober 2022 (+1,9%). Het gaat om 88.162 uitkeringen voor tijdskrediet (37,0%), 116.628 voor thematische verloven (49,0%) en 33.440 uitkeringen (14,0%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.262 eenheden, d.i. 63,5%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (94.596 eenheden, d.i. 81,1%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.175 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.087 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 32.987 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.353 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,5% & Andere onderbrekingen: 36,5%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 94.596 81,1%, Medische bijstand 21.411 18,4% & Palliatief verlof 316 0,3%

 

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.575 eenheden (d.i. -7,2%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,2% en 6,3% (respectievelijk +207 en +6.862 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.682 eenheden of +8,8% op jaarbasis.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +207, Thematische verloven +6.862, Loopbaanonderbreking -2.575 & Totaal +4.494	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,2%, Thematische verloven  +6,3%, Loopbaanonderbreking -7,2% & Totaal  +1,9%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 60,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 145.091 eenheden, d.i. 60,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.619 (77,8%) van de gevallen t.o.v. 58.034 (49,8%) bij de thematische verloven en 18.438 (55,1%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.946 of 6,7% van de gevallen (3.189 of 3,6% bij het tijdskrediet, 10.652 of 9,1% bij de thematische verloven en 2.105 of 6,3% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in oktober 2023 af met 1,4% op jaarbasis (-230) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,5% (+2.124).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 20.147.

 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.619 77,8%, 1/2 16.354 18,5%, Voltijds 3.189 3,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 58.034 49,8%, 1/2 27.795 23,8%, Voltijds 10.652 9,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 20.147 17,3%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.438 55,1%, 1/2 11.893 35,6%, Voltijds 2.105 6,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.004 3,0%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In oktober 2023 ging het om 145.253 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,0%) tegenover 92.977 mannelijke (39,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in oktober 2023 gaat het om 164.446 uitkeringstrekkers (69,0%) tegenover 63.593 in het Waals en 10.191 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,7% en 4,3%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.812 Vrouwen 46.350 Vlaams Gewest 66.664 Waals Gewest 18.628 Brussels H. Gewest 2.870; Thematische verloven: Mannen 40.977 Vrouwen 75.651 Vlaams Gewest 85.167 Waals Gewest 26.524 Brussels H. Gewest 4.937 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.188 Vrouwen 23.252 Vlaams Gewest 12.615 Waals Gewest 18.441 Brussels H. Gewest 2.384

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In oktober 2023 gaat het om 11.010 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.730 in het kader van het tijdskrediet, 4.430 bij thematische verloven en 850 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in oktober 2023 46.995 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 7,8% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : oktober 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be