Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2023

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,8% op jaarbasis in september 2023 [1]

In september 2023 werden in totaal 238.807 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.162 meer dan in september 2022 (+1,8%). Het gaat om 88.759 uitkeringen voor tijdskrediet (37,2%), 116.594 voor thematische verloven (48,8%) en 33.454 uitkeringen (14,0%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.354 eenheden, d.i. 63,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (95.256 eenheden, d.i. 81,7%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 55.224 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 22.130 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 33.535 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.324 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,3% & Andere onderbrekingen: 36,7%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 95.256 81,7%, Medische bijstand 20.718 17,8% & Palliatief verlof 331 0,3%

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 2.610 eenheden (d.i. -7,2%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,3% en 5,9% (respectievelijk +290 en +6.482 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.482 eenheden of +8,5% op jaarbasis.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +290, Thematische verloven +6.482, Loopbaanonderbreking -2.610 & Totaal +4.162	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,3%, Thematische verloven  +5,9%, Loopbaanonderbreking -7,2% & Totaal  +1,8%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 145.822 eenheden, d.i. 61,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.691 (77,4%) van de gevallen t.o.v. 58.725 (50,4%) bij de thematische verloven en 18.406 (55,0%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 20.556 of 8,6% van de gevallen (3.529 of 4,0% bij het tijdskrediet, 14.871 of 12,8% bij de thematische verloven en 2.156 of 6,4% bij de loopbaanonderbreking).
Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in september 2023 toe met 2,1% op jaarbasis (+412) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,6% (+2.338).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 19.509.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.691 77,4%, 1/2 16.539 18,6%, Voltijds 3.529 4,0% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 58.725 50,4%, 1/2 23.489 20,1%, Voltijds 14.871 12,8% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 19.509 16,7%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 18.406 55,0%, 1/2 11.864 35,5%, Voltijds 2.156 6,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.028 3,1%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In september 2023 ging het om 145.027 vrouwelijke uitkeringstrekkers (60,7%) tegenover 93.780 mannelijke (39,3%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in september 2023 gaat het om 164.924 uitkeringstrekkers (69,1%) tegenover 63.486 in het Waals en 10.397 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,6% en 4,4%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.855 Vrouwen 46.904 Vlaams Gewest 67.216 Waals Gewest 18.648 Brussels H. Gewest 2.895; Thematische verloven: Mannen 41.703 Vrouwen 74.891 Vlaams Gewest 84.959 Waals Gewest 26.498 Brussels H. Gewest 5.137 & Loopbaanonderbreking: Mannen 10.222 Vrouwen 23.232 Vlaams Gewest 12.749 Waals Gewest 18.340 Brussels H. Gewest 2.365

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In september 2023 gaat het om 10.982 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.745 in het kader van het tijdskrediet, 4.421 bij thematische verloven en 816 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in september 2023 51.664 aanvragen ingediend, wat een daling is van 2,0% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet : september 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be