Disclaimer Break@Work

Disclaimer, privacy en gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de toepassing BreakatWork is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Interpretatie van het resultaat

De berekeningen en bekomen resultaten op de tool BreakatWork zijn geldig op:

  • de dag waarop de consultatie gebeurt,
  • volgens de gegevens die op die dag gekend zijn op de RVA,

en gaat uit van een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever op diezelfde dag, behalve indien specifiek anders aangegeven.

Als de gebruiker zelf informatie inbracht om een berekening te doen, is het resultaat slechts in zoverre betrouwbaar als de ingebrachte gegevens dat zijn.

Als gegevens of als de toepasselijke reglementering en wetgeving veranderen, zijn een nieuwe consultatie en berekening nodig voor een correct, nieuw resultaat.

De RVA verbindt zich ertoe alle reglementaire wijzigingen zo snel mogelijk toe te passen in de toepassing. Desondanks kan het gebeuren dat recente wijzigingen nog niet werden geïmplementeerd.

Doel van deze toepassing

BreakatWork geeft je informatie over je dossier loopbaanonderbreking en je rechten. Ze wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot je dossier en je helpen om te bepalen welke rechten je kan doen gelden. Uiteraard primeert de regelgeving in alle gevallen.

Via de toepassing word je doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatie die door deze overheden, instanties of organisaties ter beschikking worden gesteld.  Deze overheden, instanties en organisaties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze toepassing ontsluiten.

De inhoud van de toepassing (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de toepassing

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) besteedt veel aandacht en zorg aan de toepassing BreakatWork en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de RVA niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de portaalsite verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de RVA de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met je RVA-kantoor door te klikken op "Mail de RVA" in het menu. De RVA spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De RVA kan echter niet garanderen dat de toepassing BreakatWork volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. De RVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens

De RVA hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Alle persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679. De rubriek Privacy op deze site geeft je meer informatie daarover.

Intellectuele eigendomsrechten - Voorwaarden voor het hergebruik (Creative Commons-0 licentie)

Tenzij anders vermeld, is de informatie op de toepassing vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vind je op :

data.gov.be (wettelijk-kader)