Privacyverklaring - RVA

In het kader van zijn wettelijke opdrachten verwerkt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de RVA zeer belangrijk. Dat houdt in dat verwerkingen van uw persoonsgegevens verlopen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG, General Data Protection Regulation of GDPR).

Verantwoordelijke voor de verwerking

Voor de diensten die de RVA  uitvoert in het kader van zijn wettelijke opdrachten, zoals de werkloosheidsverzekering, de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet, is de RVA de verantwoordelijke voor de verwerking.

De RVA, gevestigd aan de Keizerslaan 7 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0206737484, heeft overeenkomstig de GDPR een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld.

De DPO is bereikbaar via e-mail: dpo@rva.be.

U kan ook een brief sturen naar de DPO op het adres hieronder:

RVA
Dienst Informatieveiligheid 18000 (Data Protection Officer)
Keizerslaan 7 - 1000  Brussel 

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

De RVA verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de volgende opdrachten en doeleinden.

De RVA gaat na of de werkloze toelaatbaar is tot het recht op werklooheidsuitkering en bepaalt het bedrag van de uitkering. Dit gebeurt nadat de werkloze een uitkeringsaanvraag ingediend heeft bij een uitbetalingsinstelling.  

De werkloze ontvangt zijn uitkeringen niet rechtstreeks van de RVA maar van zijn uitbetalingsinstelling. De RVA verifieert of de uitbetalingsinstelling de uitkering correct betaald heeft, de toekenningsvoorwaarden gecontroleerd heeft en de betaling op de juiste bankrekening gestort heeft. 

Een sociaal verzekerde die werkloosheidsuitkering krijgt, moet, om vergoedbaar te zijn, een aantal verplichtingen nakomen. De RVA onderzoekt de dossiers indien blijkt dat de sociaal verzekerde sommige van die verplichtingen niet naleeft of zich schuldig maakt aan bepaalde fouten.   

Bijkomend voert de RVA binnen de context van het fraudebeleid, controles uit via haar sociaal inspecteurs en medewerkers van de dienst Controle.

De RVA is verantwoordelijk voor de behandeling van de dossiers loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Dit omvat het informeren van werknemers en werkgevers, het afleveren van aanvraagformulieren, het verwerken van de aanvragen en het betalen van de uitkeringen.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van zijn wettelijke opdrachten verwerkt de RVA de gegevens overeenkomstig artikel 6.1, eerste lid, c) van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016).

Daartoe baseert de RVA zich onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • KB van 25.11.1991 : Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering
 • MB van 26.11.1991 : Ministerieel besluit houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering
 • 06.06. 2010 : Sociaal Strafwetboek

 • Wet van 22.01.1985 : Herstelwet houdende sociale bepalingen
 • KB van 22.03.1995 : Koninklijk besluit inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van artikel 100 bis, § 4 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekening van onderbrekingsuitkeringen
 • KB van 22.12.1995 : Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 104 bis, § 4, tweede lid van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
 • Wet van 10.08.2001 : Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven
 • KB van 03.12.2009 : Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
 • Wet van 13.04.2011 : Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof

Welke categorieƫn van gegevens worden verwerkt ?

De RVA verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden:

 • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, identificatienummer van de sociale zekerheid …)
 • Gezinssamenstelling
 • Contactgegevens (bv. adres …)
 • Bankgegevens (bv. rekeningnummer …)
 • Gegevens die nodig zijn voor de bepaling van rechten in toepassing van de reglementering.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger, of iedereen aan wie u volmacht gegeven hebt;
 • de uitbetalingsinstellingen;
 • andere openbare instellingen van sociale zekerheid via het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Door wie worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt door bevoegd statutair of contractueel personeel dat gebonden is door de discretieplicht.

De medewerkers van de RVA, die toegang hebben tot informatie die de identificatie van personen mogelijk maakt, zijn verplicht die informatie te beschermen overeenkomstig het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van de informatie voor andere doeleinden dan die waarvoor ze bedoeld is.

Om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen worden bovendien maatregelen op het vlak van informatieveiligheid toegepast.

Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

De RVA kan uw persoonsgegevens meedelen aan:  

 • uzelf en/of aan uw wettelijke vertegenwoordigers (in voorkomend geval, uw voorlopige bewindvoerder), en/of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, ombudsman ...);
 • andere (meewerkende) instellingen van sociale zekerheid, waaronder: 
  • de uitbetalingsinstellingen (al dan niet ingericht door vakbonden)
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen
  • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
  • de ziekenfondsen
 • andere (overheids-)instellingen, indien zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, waaronder :
  • Sigedis (pensioenrekening) 
  • de FOD Financiën
 • OCMWs en gewestinstellingen, waaronder:
  • VDAB
  • Forem
  • Actiris
  • ADG
 • Organisaties die beschikken over een voorafgaande machtiging van het informatieveiligheidscomité.

Wie zijn onze verwerkers?

De RVA is zelf verwerker voor de uitvoering van zijn basisopdrachten.

Worden uw gegevens meegedeeld aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De RVA kan uw persoonsgegevens eventueel meedelen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, maar enkel voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van supranationale of internationale normen die op de Belgische overheid van toepassing zijn.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Periodes van werkloosheid of loopbaanonderbreking hebben een invloed op andere sociale rechten, in het bijzonder uw pensioen. Daarom moet de RVA, als authentieke bron van die gegevens, de informatie bijhouden zo lang dat nodig is om uw sociale rechten te kunnen garanderen, vaak tot na uw pensioen.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de RVA, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan onze Data Protection Officer met als bijlage een recto-verso kopie van uw identiteitskaart (zie hierboven voor de contactgegevens).

Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen, waaraan de RVA onderworpen is en met het algemeen belang, hebt u ook het recht om voor de persoonsgegevens die u betreffen:

 • de verbetering te vragen van alle onjuiste of onvolledige gegevens;
 • de verwijdering van uw gegevens te vragen;
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven;
 • vergeten te worden (recht op gegevenswissing);
 • de verwerking van uw gegevens te beperken.

Indien u niet akkoord bent, kunt u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Kunt u uw toestemming intrekken?

De RVA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de noodzaak om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en heeft daarvoor uw toestemming niet nodig. U kunt ze dus ook niet intrekken.

Maakt u het voorwerp uit van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profilering?

U maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde beslissingen. De RVA hanteert wel mechanismen van datamining en datamatching. Daarbij worden gegevens uit databanken gebruikt voor detectie of preselectie. Pas na verder onderzoek door een medewerker van de RVA wordt eventueel overgegaan tot het nemen van een gemotiveerde beslissing.