Hoe zal uw dossier behandeld worden?

T76

Laatste update : 9.09.2010

Binnen welke termijn en volgens welke procedure?

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en het aan het bevoegde werkloosheidsbureau overmaken. Uw dossier moet op het werkloosheidsbureau toekomen binnen 2 maanden vanaf de aanvraag. Na ontvangst van uw dossier zal het werkloosheidsbureau binnen een termijn van één maand een beslissing nemen betreffende uw recht op uitkeringen.

Als het werkloosheidsbureau u tot het recht op werkloosheidsuitkeringen toelaat, zal uw uitbetalingsinstelling u deze beslissing meedelen alsook de informatie over het bedrag van uw uitkering. U zal vergoed worden door de uitbetalingsinstelling voor zover u de door de reglementering voorgeschreven verplichtingen naleeft.

In principe zal uw uitbetalingsinstelling u vergoeden na het verkrijgen van een machtiging tot uitbetaling vanwege het werkloosheidsbureau. Deze uitbetalingsinstelling kan u echter een voorlopig bedrag uitbetalen vóór de ontvangst van deze machtiging, als zij van mening is dat uw recht op werkloosheidsuitkeringen niet in vraag kan worden gesteld.

Als u niet tot het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt toegelaten, zal het werkloosheidsbureau u een negatieve beslissing betekenen. U kan voor de arbeidsrechtbank beroep instellen tegen deze beslissing binnen 3 maanden vanaf de betekening ervan.

En als uw dossier onvolledig is?

Als het dossier onvolledig is, zal uw uitbetalingsinstelling de ontbrekende stukken of de aanvullende informatie van u vragen. Het is zeer belangrijk deze stukken binnen de gevraagde termijn te bezorgen.

Als het voor u onmogelijk is uw dossier te vervolledigen, gelieve dan uw uitbetalingsinstelling daarvan snel te verwittigen. De uitbetalingsinstelling zal die onmogelijkheid aan het werkloosheidsbureau meedelen om bijkomende termijnen of eventuele hulp van dit bureau te bekomen.