Ruling : Kan u vooraf informatie inwinnen omtrent de beslissing die de RVA zal nemen?

T91

Laatste update : 14.10.2016

Wat is ruling?

De ruling-procedure laat u toe om, geconfronteerd met een bepaalde situatie, vooraf informatie in te winnen bij de directeur van het werkloosheidsbureau omtrent de beslissing die hij zal nemen op het ogenblik dat de feiten zich zullen voordoen.

Voor zover de feiten zich voordoen zoals u ze hebt beschreven in uw aanvraag en de reglementering ondertussen niet werd gewijzigd, is de directeur van de RVA door zijn schriftelijke en voorafgaande antwoord gebonden bij de verdere behandeling van uw dossier.

Op die manier kunt u uw houding bepalen met voorafgaande kennis van de beslissing die de RVA zal nemen.

In welke gevallen kan deze procedure worden toegepast?

Deze procedure kan worden toegepast indien uw aanvraag gaat over een concrete, feitelijke situatie die zich nog niet heeft voorgedaan en die valt onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau.

Voorbeelden
  • U denkt erover uw betrekking te verlaten om mee te gaan met uw echtgenoot, die naar een andere streek verhuist om professionele redenen. Vooraleer uw betrekking te verlaten, kunt u aan het werkloosheidsbureau vragen of u recht hebt op uitkeringen.
  • U wil uw deeltijdse betrekking verlaten voor een voltijdse betrekking in het kader van een wedertewerkstellingsprogramma en u wil weten of u het attest van uitkeringsgerechtigde werkloze om deze betrekking te verkrijgen, zal ontvangen. Vooraleer uw betrekking te verlaten, kunt u het werkloosheidsbureau hierover ondervragen.
  • U bent werkloos en u wil zelf vernieuwingswerken uitvoeren in uw huis. Vooraleer de werken aan te vatten, kunt u aan het werkloosheidsbureau vragen of deze werken verenigbaar zijn met het recht op uitkeringen.
  • U hebt uw studies beëindigd en u wil tijdens uw wachttijd een opleiding volgen als bedrijfsleider in het kader van de middenstandsopleiding. Vooraleer deze opleiding aan te vatten, kunt u aan het werkloosheidsbureau vragen of de wachttijd gedurende de opleiding blijft verder lopen.
Opgelet

De strafmaat voor een inbreuk op de reglementering kan in geen geval het voorwerp van een ruling zijn.

Welke formaliteiten moet u volbrengen?

U moet een schriftelijke en voorafgaande aanvraag indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau, met een zo exact en volledig mogelijke beschrijving van de concrete situatie waarmee u wordt geconfronteerd. Ter staving van uw aanvraag voegt u eventuele bewijsstukken toe. Deze aanvraag kan eveneens worden ingediend door een persoon die u daartoe hebt gemachtigd (advocaat, vakbondsafgevaardigde, familielid ...).

Indien u een uitkeringsgerechtigd werkloze bent, dient u deze aanvraag bij voorkeur in via uw uitbetalingsinstelling, die u nuttige informatie kan geven over uw rechten en plichten, u kan bijstaan en helpen bij uw stappen.

Indien u dit wenst of indien u nog geen uitbetalingsinstelling hebt, kunt u uw schriftelijke aanvraag eveneens rechtstreeks tot het werkloosheidsbureau richten.

Waartoe verbindt de RVA zich?

In de mate van het mogelijke zal de directeur van het werkloosheidsbureau u schriftelijk antwoorden binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van uw aanvraag. Indien hij deze termijn niet kan respecteren, zal de directeur er in ieder geval op toezien dat u antwoord krijgt vóór de feiten zich voordoen.

Voor zover de feiten zich voordoen zoals u ze in uw aanvraag hebt beschreven en de reglementering ondertussen niet werd gewijzigd, verbindt de RVA zich ertoe uw dossier naderhand te behandelen overeenkomstig het antwoord dat u schriftelijk werd meegedeeld.

Wat moet u vervolgens doen?

Wanneer de feiten zich hebben voorgedaan moet u, via uw uitbetalingsinstelling, een qua vorm en termijn reglementaire aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau en er een kopie van het schriftelijke antwoord van de directeur van het werkloosheidsbureau aan toevoegen.