Mag u vakantie nemen tijdens uw werkloosheid?

T89

Laatste update : 7.06.2010

Hebt u recht op vakantie tijdens uw werkloosheid?

Als volledig werkloze hebt u recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die reeds werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen.

In principe ontvangt u werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die u tijdens uw werkloosheid neemt. Voor de vakantiedagen die gedekt zijn door vakantiegeld (dit is het geval indien u als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het volledige voorbije jaar of een gedeelte ervan) ontvangt u geen werkloosheidsuitkeringen.

Wanneer kunt u vakantie nemen?

U kunt het ogenblik waarop u vakantie neemt vrij kiezen en u kan ze in één keer of in verschillende keren opnemen. Er gelden echter volgende beperkingen:

  • u moet ten minste één ononderbroken vakantieperiode van zes dagen nemen (behalve indien u reeds minstens 6 -al dan niet opeenvolgende- vakantiedagen hebt genomen tijdens een arbeidsperiode);
  • indien uw vakantiegeld geen 24 dagen dekt dan moet u eerst de dagen opnemen die door dat vakantiegeld zijn gedekt;
  • u moet de door vakantiegeld gedekte dagen vóór het einde van het jaar opnemen. Doet u dat niet dan zullen deze worden afgetrokken van uw uitkeringen van de maand december;
  • de door vakantiegeld gedekte dagen die genomen worden tijdens een periode van volledige werkloosheid die door een verbrekingsvergoeding wordt gedekt, leiden tot een uitstel van het tijdstip waarop u een uitkeringsaanvraag kan indienen.

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld tijdens de vakantie?

Tijdens de vakantie bent u vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en in België te verblijven (u mag naar het buitenland met vakantie gaan).

Wat moet u vermelden op uw controlekaart?

Telkens als u een dag vakantie neemt vermeldt u de letter "V" in het overeenstemmend vakje van uw controlekaart en dit ongeacht de vakantiedag gedekt is door vakantiegeld of niet. De zaterdag die volgt na 5 opeenvolgende vakantiedagen is eveneens een vakantiedag, behalve indien de vrijdag de 24e vakantiedag is.

Kan u tegelijk vakantie nemen en werken?

Op de vakantiedagen waarvoor u geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen (omdat zij gedekt zijn door vakantiegeld) mag u niet werken als loontrekkende. U mag op die dagen wel activiteiten doen voor eigen rekening die het gewone beheer van het eigen bezit overschrijden.

Op de vakantiedagen waarvoor u werkloosheidsuitkeringen geniet, mag u geen arbeid verrichten en dit noch voor eigen rekening, noch als loontrekkende.

Verricht u toch een niet-cumuleerbare activiteit (bv. uitzendarbeid), dan moet u deze activiteit op uw controlekaart vermelden. Voor deze dagen ontvangt u geen werkloosheidsuitkeringen en deze dagen worden niet beschouwd als opgenomen vakantiedagen.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Vóór de vakantie

U hoeft geen enkele formaliteit te vervullen vóór de vakantie.

Tijdens de vakantie

U moet de vakantiedagen op uw controlekaart aanduiden met de letter "V".

Na de vakantie

  • u moet geen formaliteiten vervullen, ook niet indien de uitputting van betaalde vakantie leidt tot een niet-vergoede werkloosheidsperiode van ten minste 4 weken;
  • ligt er binnen uw vakantieperiode een andere niet-vergoede periode (bv. ingevolge tewerkstelling) van ten minste 4 weken, dan moet u wel een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen bij uw uitbetalingsinstelling en moet u zich opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, ACTIRIS, de FOREM of de ADG;

Voorbeeld 1:  u was gedurende 1 week ziek, hierna nam u 1 week betaald verlof en daarbij aansluitend werkte u gedurende 2 weken, de periode van onderbreking omwille van een andere reden dan het opnemen van door vakantiegeld gedekte dagen is korter dan 4 weken, u hoeft geef formaliteiten te vervullen;

Voorbeeld 2:  u was gedurende 2 weken ziek, hierna nam u 1 week betaald verlof en daarbij aansluitend werkte u gedurende 5 weken, de periode van onderbreking omwille van een andere reden dan het opnemen van door vakantiegeld gedekte dagen is langer dan 4 weken, u dient een nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen bij uw uitbetalingsinstlling en u moet zich opnieuw inschrijven als werkzoekende.