De RVA publiceert zijn jaarverslag 2018

21-03-2019

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar...

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar.

Het jaarverslag 2018 werd op 21 maart 2019 voorgesteld aan de pers en bestaat uit 2 delen: 

  • Volume 1: Activiteitenverslag (pdf)
  • Volume 2: Indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen (pdf)

Daarnaast kunt u ook volgende documentatie raadplegen:

  • de presentatie die getoond werd tijdens de persconferentie (pdf)
  • het statistisch overzicht met cijfers sinds 2000
  • de kerncijfers per werkloosheidsbureau

Wat zijn de belangrijkste evoluties in 2018? 

De vergoede werkloosheid daalt voor het vijfde jaar op rij. In 2018 bedroeg het totale aantal werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 438.477 eenheden, een daling van 10% of 48.814 eenheden.

In 2018 stellen we ook een daling vast in de volledige en de tijdelijke werkloosheid.

Wat de volledige werkloosheid betreft, dient men twee groepen te onderscheiden:

  • De uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Hun aantal (348.221) daalt met 6,8% in vergelijking met 2017.
  • De uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekenden. Hun aantal daalde in 2018 zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen (-37,1%) als bij de vrijgestelde SWT’ers (-14,6%).

De laatste vijf jaar daalde het jaargemiddelde van het aantal vergoede volledig werklozen met 212.583 eenheden.

Die evolutie kan hoofdzakelijk aan de hand van 3 factoren worden uitgelegd:

  • voor het vijfde jaar op rij kende België een matige groei van 1,4% in 2018. Volgens de Nationale Bank nam de werkgelegenheid toe met 59.000 eenheden in 2018 en 243.000 eenheden over de laatste vijf jaar;
  • het demografische effect speelt ook een rol. De actieve bevolking en de bevolking op werkleeftijd verhogen minder dan voordien en de uitstromers naar het pensioen zijn talrijker;
  • ten slotte is er het effect van meerdere hervormingen voor het ondersteunen van de werkgelegenheid of voor het hervormen van de werkloosheidsverzekering. Bij dit laatste gaat het vooral over het einde recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2018 zijn 5.123 personen aan het einde van hun vergoedingsperiode gekomen, zijnde 3 jaar of 3 jaar vanaf 30 jaar naargelang de gezinssituatie. In 2016 waren ze met 7.857 en in 2017 met 6.404.

Wat de tijdelijke werkloosheid betreft, zien we een daling van 7,2% van het aantal dagen werkloosheid in 2018. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk als gevolg van economische redenen, reflecteert de evolutie van de conjunctuur het meest en is forser gezakt (-11,5%).

Het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen krijgt (254.541), is gedaald met 6,4% ten opzichte van 2017. Deze daling betreft vooral het stelsel van loopbaanonderbreking in de publieke sector (-18,1%). Die daling is hoofdzakelijk het gevolg van de gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht in het kader van de Zesde Staatshervorming. Ook het tijdskrediet kende een daling, zij het in mindere mate (-5,5%), zelfs al steeg het aantal intreders door de aankondiging van het verstrengen van de reglementering voor eindeloopbaners in 2019. Het aantal thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen) steeg dan weer met 2,5%.

De totale uitgaven van de RVA, buiten de aan de gewesten overgedragen bevoegdheden, zijn verminderd met 503 miljoen euro in 2018. Over de laatste 5 jaar bedraagt de daling 2,6 miljard of -27,5%, ook omwille van de hiervoor aangehaalde redenen.