Maatregelen genomen wegens de coronapandemie voor werknemers in loopbaanonderbreking

29-04-2020

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) ...

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28.04.2020 (2e ed.).

Dit besluit voorziet een reeks maatregelen zodat de werkgevers van vitale sectoren kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te blijven functioneren.

Beoogde sectoren

De sectoren die betrekking hebben op de paritaire comités nr. 144 (landbouw), nr. 145 (tuinbouwbedrijven), nr. 146 (bosbouwbedrijven) en nr. 322 (uitzendsector en ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren als de gebruiker valt onder een landbouwbedrijf, een tuinbouwbedrijf of een bosbouwbedrijf) worden beschouwd als vitale sectoren.

Beoogde werknemers

Beide maatregelen zijn geldig voor werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof. Ze zijn zowel van toepassing op volledige schorsingen als op prestatieverminderingen.

Ze gelden voor alle werknemers behalve de statutairen van de gewesten, van de gemeenschappen, van de lokale en provinciale administraties en van het onderwijs. Voor die personeelsleden moet de bevoegde overheid die mogelijkheid voorzien in haar eigen reglementering.

De contractuele en statutaire personeelsleden van de administraties en de overheidsdiensten die afhangen van de Vlaamse overheid kunnen die maatregelen enkel gebruiken als ze een thematisch verlof hebben. Als ze een zorgkrediet hebben, kunnen ze dat niet omdat dat stelsel tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid behoort.

De tijdelijke schorsing van de lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever uit een vitale sector

Een werknemer kan met zijn werkgever die tot een vitale sector behoort, overeenkomen om tijdelijk zijn volledige schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof te schorsen. Door die maatregel kan hij meer werken bij zijn eigen werkgever uit een vitale sector.

Tijdens de schorsing heeft de werknemer geen recht op onderbrekingsuitkeringen, want het recht op loopbaanonderbreking is geschorst.

Gelet op het feit dat de vitale sectoren enkel tot de privésector behoren, kunnen enkel werknemers van de privésector gebruik maken van deze tijdelijke schorsing.

De tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit een vitale sector tijdens de lopende loopbaanonderbreking

Een werknemer kan tijdens zijn lopende loopbaanonderbreking een activiteit aanvatten bij een andere werkgever uit een vitale sector. Die tewerkstelling is tijdelijk.

Tijdens die tewerkstelling heeft de werknemer recht op 75% van de bruto-onderbrekingsuitkering. De uitkering zal pro rata worden berekend voor de onvolledige maanden.

Praktische afspraken

De tijdelijke schorsing en de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever van een vitale sector moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via het formulier van mededeling dat beschikbaar is op www.rva.be.

De RVA zal een brief sturen naar de werknemer om hem te bevestigen dat hij akte genomen heeft van de mededeling van schorsing of van tewerkstelling bij een werkgever van een vitale sector.