Corona-tijdskrediet

02-07-2020

Vanaf 01.07.2020 kunnen werknemers uit de privésector een corona-tijdskrediet nemen voor een periode van 1 tot 6 maanden.

Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2020.

Vanaf 01.07.2020 kunnen werknemers uit de privésector een corona-tijdskrediet nemen voor een periode van 1 tot 6 maanden.

Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet zal bestaan.

Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, kunnen werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of moeilijkheden dankzij het coronatijdskrediet een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5) voorstellen aan hun werknemers.

De onderbrekingsperiodes van coronatijdskrediet worden niet afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Werknemers met coronatijdskrediet hebben recht op een onderbrekingsuitkering om het verlies aan loon te verzachten, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Die uitkering is dezelfde als bij gewoon tijdskrediet.

Daarnaast is er nu ook de coronalandingsbaan. Daarmee kunnen werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende onderbrekingsuitkeringen krijgen als hun prestatievermindering ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u consulteren :

  • de infobladen werknemers T23 en werkgevers E33, voor het corona-tijdskrediet;
  • het infoblad T24 voor de coronalandingsbaan.

De formulieren “C61 corona-tijdskrediet” en “C61 coronalandingsbaan” zijn beschikbaar op onze site.