Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

12-10-2020

Het corona-ouderschapsverlof loopt af op 30 september 2020.
Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van ...

Inleiding

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020.

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wettelijke basis: de wet van 23 oktober 2020 (BS 30.10.2020) tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind.

Voor welke situaties kan deze vorm van tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd?

De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aanvragen wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan (*);
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan (*);
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet (*);

(*) De reden waarom het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapte kinderen kan gaan, moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of stopzetting van de dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten) of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten.

Onder samenwoonst met een minderjarig kind, wordt ook de situatie van co-ouderschap bedoeld.

Er kunnen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegekend zolang het kind niet terug kan gaan naar de kinderopvang, de school of de opvang/dienstverlening voor gehandicapten.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Hij moet het attest sluiting corona, dat onder andere de periode van de sluiting vermeldt, laten invullen en ondertekenen door de bevoegde instelling. Vervolgens moet hij dit attest zelf vervolledigen en ondertekenen. Hij moet het volledig ingevuld attest onmiddellijk bezorgen aan zijn werkgever.  

Indien dit nodig is, moet de werknemer ook nog een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW). Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer voor de eerste keer uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvraagt of wanneer de werknemer vanaf 1 september 2020 niet langer tijdelijk werkloos gesteld kan worden volgens de vereenvoudigde procedure tijdelijke overmacht (zie het infoblad T2 of neem contact op met uw uitbetalingsinstelling).

Welke stappen moet de werkgever ondernemen?

  • Indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), moet hij een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA (voor meer info, zie het infoblad E24). Als reden van tijdelijke werkloosheid vermeldt hij ‘Corona - Opvang kind wegens sluiting’.
    Daarnaast moet hij het attest corona sluiting (via de post of per mail) opsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA kantoor: tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Leuven is dat tijdelijkewerkloosheid.leuven@rvaonem.fgov.be).
    De werkgever moet ook een controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer en op het einde van de maand een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 verrichten met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht (code 5.4). Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, moet hij ook de ASR scenario 2 verrichten.
  •  Indien de werkgever erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) en bijgevolg nog verder gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht, moet hij het attest ter beschikking houden van de RVA, die het eventueel ter controle kan opvragen. De werkgever moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA en geen controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer. Hij moet enkel op het einde van de maand de uren tijdelijke werkloosheid ingevolg overmacht aangeven in de ASR scenario 5.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld omwille van de opvang van een kind ontvangt 70% van zijn (geplafonneerd) loon. Hierop wordt  15 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Daarnaast ontvangt hij tot en met 31 december 2020, ook nog een toeslag van 5,63 euro per dag bovenop zijn werkloosheidsuitkering.

Opgelet! Het ontvangen van de uitkering kan afhankelijk zijn van bepaalde vergoedbaarheidsvoorwaarden. Zo moet de werknemer arbeidsgeschikt zijn en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de uitkering niet (onbeperkt) kan gecumuleerd worden met een pensioen of met de uitoefening van een bijkomstige activiteit.