Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind

26-03-2021

Omwille van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een paasvakantiekamp of omdat het kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf gaat.

Inleiding

Door de stijgende coronacijfers heeft het Overlegcomité op 19 en 24 maart 2021 maatregelen genomen om het aantal besmettingen te beperken.

Zo zijn jeugdactiviteiten (voor jongeren tot en met 18 jaar) slechts mogelijk voor maximum 10 personen, zonder overnachting. Als gevolg daarvan kan het zijn dat paaskampen of andere georganiseerde opvang tijdens de paasvakantie door de organisator worden geannuleerd of slechts kunnen doorgaan in kleinere groepen dan aanvankelijk was voorzien.

Bovendien zijn alle scholen in de week van 29 maart tot 3 april 2021 gesloten, behalve de kleuterscholen. De overheid raadt wel sterk aan om de kinderen in die week toch zelf op te vangen.

De minister van Werk heeft daarover het volgende beslist.

Volledig of gedeeltelijk geannuleerde opvang in de paasvakantie

Wwerknemers die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie een minderjarig kind met wie ze samenwonen zelf moeten opvangen, kunnen voor de dagen waarop ze instaan voor de opvang van het kind recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Met gedeeltelijke annulatie wordt bedoeld dat er vóór de beslissing van het Overlegcomité van 19 maart 2021 meer kinderen waren ingeschreven dan nu nog toegelaten, waardoor de inschrijving van bepaalde kinderen is geannuleerd.  

De werknemer kan enkel gebruik maken van dat recht als het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang.

Kleuterscholen die openblijven in de week voor de paasvakantie

Het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona kan in de week van 29 maart tot 3 april 2021 uitzonderlijk ook worden toegekend aan werknemers die gevolg geven aan de oproep van de overheid om een kind met wie ze samenwonen niet naar de kleuterschool te laten gaan, voor de dagen waarop ze zelf instaan voor de opvang. 

Kinderdagverblijven die in periode van 29 maart tot 18 april 2021 niet gesloten zijn

Het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona kan in de periode van 29 maart tot 18 april 2021 uitzonderlijk ook worden toegekend aan werknemers die gevolg geven aan de oproep van de overheid om een kind met wie ze samenwonen niet naar het kinderdagverblijf te laten gaan, voor de dagen waarop het kind normaal ingeschreven is voor de opvang en waarop ze zelf instaan voor de opvang. 

Opmerking

In geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van de school of het kinderdagverblijf door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden, bood de wet van 23 oktober 2020 (*) al de mogelijkheid om aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht corona te maken. Die mogelijkheid geldt niet als de school niet gesloten is, maar enkel de voor- of naschoolse opvang is afgeschaft.

(*) wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan

Procedure

Werknemers die gebruik willen maken van dat recht, moeten hun werkgever daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Er kan maar tegelijkertijd één ouder van het recht gebruik maken.

  • Als de inschrijving van het kind in een vakantiekamp of in een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband tijdens de paasvakantie is geannuleerd, moet de werknemer een attest annulatie inschrijving vakantiekamp of buitenschoolse opvang afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever.

Met dat attest bevestigt de organisator de datum van inschrijving van het kind en de reden waarom de opvang niet kan doorgaan (bijvoorbeeld door de annulatie van het kamp of de beperking van het aantal toegelaten kinderen).

  • Als de werknemer gevolg geeft aan de oproep van de overheid om in de week voor de paasvakantie het kind niet naar de kleuterschool te laten gaan en zelf in te staan voor de opvang, moet hij, alleen als de werkgever het vraagt en ter bevestiging dat het kind in de school is ingeschreven, het attest opvang kind sluiting corona aan de werkgever bezorgen. Op dat attest moet de kleuterschool in deel A rubriek 1 invullen.
    Die regeling geldt ook voor de periode van 29 maart tot 18 april 2021 voor de kinderdagverblijven.

Voor het overige gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor de tijdelijke werkloosheid opvang kind wegens sluiting van de school, een opvangcentrum voor personen met een handicap of een kinderdagverblijf.