U bent hier

De RVA blijft binnen zijn bevoegdheid door een verslag te publiceren over de controle op de beschikbaarheid van werklozen en publiceert correcte en volledige cijfers.

Door het opstellen van een halfjaarlijks activiteitenverslag in het kader van de controle op de beschikbaarheid van werklozen oefent de RVA de monitoringsopdracht uit die hem werd toegewezen bij het politiek akkoord gesloten tussen de federale regering en de gewestregeringen in het kader van de 6e Staatshervorming waarmee deze bevoegdheid werd overgedragen naar de gewesten. De effectieve overdracht van de bevoegdheden inzake controle van de actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen vond plaats op 1 januari 2016 voor het Vlaams Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest, en op 1 januari 2017 voor het Brussels Gewest.

Dit halfjaarlijks verslag wordt voorgelegd aan het Beheerscomité van de RVA (bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en medewerkers en vertegenwoordigers van de gewestinstellingen) en wordt niet door de RVA gepubliceerd. Het activiteitenverslag van het hele jaar wordt echter wel opgenomen in het jaarverslag van de RVA, dat ieder jaar in maart verschijnt.

De RVA is bovendien de instelling die bevoegd is voor het toekennen van de werkloosheidsuitkeringen en voor het beheer van de werkloosheidsverzekering waarvan de financiering federaal blijft. Zelfs al is de controle op de beschikbaarheid een bevoegdheid van de gewesten, de RVA blijft bevoegd voor het uitvoeren van de beslissingen van de gewestinstellingen en in het bijzonder voor het toepassen van de sancties waarover de RVA altijd al verslag uitbrengt.

Het activiteitenverslag wordt in overleg met de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten en op basis van de door deze diensten doorgegeven gegevens opgesteld. Bovendien wordt dit verslag, voorafgaand aan de voorstelling aan het Beheerscomité van de RVA, besproken in het College van Leidende Ambtenaren, waarbij de cijfergegevens worden becommentarieerd en gevalideerd door de gewestinstellingen.

Het verslag omvat 5 delen:

  • Het 1ste deel beschrijft het federaal normatief kader van de controle op de beschikbaarheid; 
  • Het 2e deel beschrijft de controleprocedure die wordt toegepast door elke gewestinstelling; 
  • Het 3e deel omvat de cijfergegevens van alle gewestinstellingen en hun commentaren op de resultaten van hun activiteiten;
  • Het 4e deel omvat de statistieken met betrekking tot de genomen sancties door de gewesten die de RVA heeft uitgevoerd in de loop van het semester in het kader van de (actieve en passieve) beschikbaarheid. Dit deel omvat niet alleen de sancties en verwittigingen die voorzien zijn door de reglementering, maar ook, op vraag van de gewesten, de voorafgaande verwittigingen en signalen die de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten geven aan de werklozen;
  • Het laatste deel bevat de synthese van de uitgevoerde evaluaties door de gewestinstellingen in het kader van de specifieke procedure die wordt toegepast op jongeren in de beroepsinschakelingstijd. 

In dit verslag levert de RVA geen commentaar op de resultaten van de gewestinstellingen en brengt de RVA geen waardeoordeel uit over hun manier van controleren op de beschikbaarheid. In tegendeel, de RVA nuanceert de resultaten door op te roepen om voorzichtig om te springen met vergelijkingen tussen de resultaten van de gewesten en vergelijkingen met de resultaten van voor de 6de Staatshervorming.

Een RVA-kantoor zoeken

Top