Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het tijdskrediet eindeloopbaan - cao nr. 103 - Vroegere reglementering

Infoblad

T141

Laatste update
24-06-2016

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR U VERDER LEEST!

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de reglementering die van kracht was vóór 01.01.2015 (hierna ‘vroegere reglementering’ genoemd).

Die vroegere reglementering blijft van toepassing in meerdere situaties. Ze blijft van toepassing op:

 • de aanvragen tot verlenging van een tijdskrediet eindeloopbaan dat al liep vóór 01.01.2015. Onder verlenging moet een hernieuwing worden verstaan van het tijdskrediet eindeloopbaan, van datum tot datum, in dezelfde breuk van de prestatievermindering (1/5 of 1/2);
 • de eerste aanvragen voor onderbrekingsuitkeringen in het tijdskrediet eindeloopbaanstelsel voor de werknemers van minstens 50 jaar die zijn tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, voor zover;
  • de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning gedaan wordt in het kader van een herstructureringsplan en het mogelijk maakt ontslagen te vermijden;
  • de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning het aantal werknemers die overstappen naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag beperkt;
  • de datum van inwerkingtreding van de erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden vóór 09.10.2014 is gelegen.

Onder ‘eerste aanvraag’ moet worden verstaan:

 • alle aanvragen van de werknemers die voor de eerste keer onderbrekingsuitkeringen aanvragen in het tijdskrediet eindeloopbaanstelsel
 • alle aanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die geen ononderbroken verlenging zijn van een periode die nog loopt op 31.12.2014. 

Nb: Als u zich niet in een van de voormelde situaties bevindt, valt u onder de toepassing van de nieuwe reglementering die in werking is getreden sinds 01.01.2015. Die reglementering werd geïmplementeerd in toepassing van het federale regeerakkoord van 09.10.2014.De bepalingen van deze reglementering wijzigen het recht op onderbrekingsuitkeringen. Ze worden uitgelegd in het infoblad T151.

Wat is het tijdskrediet eindeloopbaan?

Het tijdskrediet past binnen het kader van de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het is enkel van toepassing voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector. Tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om over meer vrije tijd beschikken voor familiale of sociale verplichtingen of om persoonlijke projecten te verwezenlijken.

Het specifieke tijdskrediet voor werknemers die het einde van hun loopbaan naderen, biedt u de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen tot u met pensioen gaat. Om dit tijdskrediet te bekomen, moet u voldoen aan verschillende toegangsvoorwaarden bij uw werkgever.

Indien u aan de toegangsvoorwaarden bij uw werkgever en aan deze voor de toekenning van uitkeringen voldoet, kunt u een maandelijks vervangingsinkomen genieten, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Nb: Het tijdskrediet eindeloopbaan voorziet niet de mogelijkheid om uw prestaties volledig te onderbreken. Indien u uw prestaties tijdelijk volledig wenst te onderbreken, moet u een volledig tijdskrediet aanvragen in het algemeen stelsel. Hierover vindt u alle informatie in het infoblad T150 "Tijdskrediet - algemeen stelsel - cao nr. 103".

Is de wetgeving inzake tijdskrediet op u van toepassing?

JA, indien u als bediende of arbeider bent tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector.

Werkt u in de openbare sector (administratie, enz.), in het onderwijs of in een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, B-Post, NMBS of Belgocontrol), dan kunt u de betrokken informatie vinden in de andere infobladen van de RVA. Zij zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA.

Wat is de wettelijke basis van het tijdskrediet?

Het tijdskrediet is onderverdeeld in:

 • de regels met betrekking tot de voorwaarden die vervuld moeten zijn bij de werkgever, vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103.
 • de regels met betrekking tot de toekenning van de uitkeringen, vervat in het koninklijk besluit van 12.12.2001.

Wat is de datum van inwerkingtreding van de bepalingen uitgelegd in dit infoblad?

1 september 2012.

Indien u uw werkgever schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van uw wens om een tijdskrediet te bekomen vóór 01.09.2012 of indien u een eerste verlenging van het tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel aanvraagt en de initiële periode was aangevraagd vóór 01.09.2012, raadpleeg dan het infoblad T132 "Het tijdskrediet eindeloopbaan - cao nr. 77bis"

Bijkomende informatie?

Wenst u meer informatie over het toepassingsgebied en de wettelijke basis van het tijdskrediet, raadpleeg dan het infoblad T139 "Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen".

Waarover gaat dit infoblad?

Dit infoblad bestaat uit 3 delen:

 • In deel 1 verneemt u alles over de modaliteiten van het tijdskrediet eindeloopbaan bij uw werkgever (mogelijkheden om de prestaties te verminderen, duur, toegangsvoorwaarden, recht, aanvraagprocedure, enz.);
 • In deel 2 vindt u meer uitleg over de modaliteiten verbonden aan de uitkeringen voor tijdskrediet (principe, voorwaarden om de uitkeringen te krijgen, bedrag van de uitkeringen, aanvraagprocedure, cumulatie van de uitkeringen met andere activiteiten en/of inkomsten, enz.);
 • Deel 3 bevat diverse nuttige inlichtingen in verband met het tijdskrediet eindeloopbaan (vroegtijdige stopzetting, bescherming tegen ontslag, gelijkstelling pensioen, enz.)

DEEL 1 - MODALITEITEN VAN TOEPASSING BIJ UW WERKGEVER

Welke mogelijkheden hebt u om uw prestaties te verminderen in het kader van het tijdskrediet eindeloopbaan?

1. Het 1/2-tijds tijdskrediet

Het 1/2-tijds tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen om 1/2-tijds verder te werken, dit wil zeggen ten belope van 50 % van het voltijdse uurrooster dat bij uw werkgever is vastgelegd. Het is enkel toegankelijk indien u ten minste 3/4-tijds werkt bij de werkgever bij wie u uw prestaties wenst te verminderen.

Voorbeelden: het voltijdse uurrooster bij uw werkgever bedraagt 38 uur per week.

 • Indien u voltijds werkt, biedt het 1/2-tijds tijdskrediet u de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen tot 19 uur per week.
 • Indien u deeltijds werkt in een arbeidsregime van 32 uur per week, kunt u, omdat uw betrekking meer dan 3/4-tijds is (28,5 uur per week), een 1/2-tijds tijdskrediet krijgen en uw prestaties verminderen tot 19 uur per week;
 • Indien u deeltijds werkt in een arbeidsregime van 25 uur per week, kunt u, omdat uw betrekking minder dan 3/4-tijds is (28,5 uur per week), geen 1/2-tijds tijdskrediet krijgen en uw prestaties verminderen tot 19 uur per week.

Organisatie van de1/2-tijdse arbeid

Het 1/2-tijdse arbeidsregime dat voortvloeit uit het tijdskrediet moet overeengekomen worden in overleg met uw werkgever en schriftelijk vastgesteld worden in een aanhangsel van de arbeidsovereenkomst. Het moet echter gaan om een arbeidsregime dat voorzien is in het arbeidsreglement.

2. Het tijdskrediet 1/5

Het tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid om uw wekelijkse arbeidsduur te verminderen met 1 dag of 2 halve dagen per week. Het is enkel toegankelijk indien u voltijds werkt bij de werkgever bij wie u uw prestaties wenst te verminderen. Dit voltijdse arbeidsregime moet verdeeld zijn over 5 dagen of meer.

Voorbeelden: het voltijdse uurrooster in de onderneming bedraagt 38 uur per week.

 • Indien u voltijds werkt in een regime van 38 uur verdeeld over 5 dagen per week, kunt u tijdskrediet 1/5 krijgen.
 • Indien u voltijds werkt in een regime van 38 uur verdeeld over 4 dagen per week, kunt u geen tijdskrediet 1/5 krijgen.
 • Indien u deeltijds werkt in een regime van 32 uur verdeeld over 5 dagen per week, kunt u geen tijdskrediet 1/5 krijgen.

Organisatie van de 4/5-tijdse arbeid

De algemene regel die geldt voor het tijdskrediet 1/5 is een vermindering van het voltijdse wekelijkse uurrooster met 1 dag of met 2 halve dagen.

Het is echter mogelijk een andere 4/5-tijdse arbeidsorganisatie vast te leggen voor een periode van maximum 12 maanden. Deze mogelijkheid moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst van de sector of van de onderneming. Indien er in de onderneming geen syndicale afvaardiging is, dan moet deze mogelijkheid voorzien zijn in het arbeidsreglement en op voorwaarde dat hierover een schriftelijk wederzijds akkoord wordt gesloten met de werkgever.

Voorbeelden: het voltijdse uurrooster van de onderneming bedraagt 38 uur, verdeeld over 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag.

 • Indien u voltijds werkt, kunt u met het tijdskrediet 1/5 uw prestaties verminderen met één dag per week, bijvoorbeeld de vrijdag.
 • Indien u voltijds werkt, kunt u met het tijdskrediet 1/5 uw prestaties verminderen met twee halve dagen per week, bijvoorbeeld de woensdagnamiddag en de vrijdagnamiddag.
 • Indien u voltijds werkt en indien deze mogelijkheid is voorzien, kunt u uw uurrooster verminderen en nog 4/5 van het aantal uren van uw voltijdse betrekking presteren (30,4 uur per week), ongeacht hoe deze uren gespreid zijn.

Waneer het 4/5-tijdse uurrooster in onderling overleg met de werkgever is overeengekomen, moet het schriftelijk worden vastgelegd in een aanhangsel van de arbeidsovereenkomst.

Voor welke duur kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan bekomen?

U kunt het tijdskrediet eindeloopbaan krijgen voor de duur die u wenst, op voorwaarde dat u de hierna vermelde minimum- en maximumduur respecteert.

Minimumduur

 • 3 maanden, in geval van aanvraag om 1/2-tijds tijdskrediet;
 • 6 maanden, in geval van een aanvraag om tijdskrediet 1/5.

De minimumduur moet nageleefd worden bij elke aanvraag om tijdskrediet, ook in geval van verlenging.

Maximumduur

U kunt het tijdskrediet eindeloopbaan, 1/2-tijds of 1/5, bekomen tot de datum waarop u met pensioen gaat.

Vanaf welke leeftijd kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan bekomen?

Volgens de algemene regel moet u minstens 55 jaar zijn op de aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan.

Uitzonderingen om het tijdskrediet eindeloopbaan te bekomen vanaf 50 jaar

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen.

Indien u tewerkgesteld bent in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

U kunt het 1/2-tijdse tijdskrediet eindeloopbaan of het tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen indien de aanvangsdatum ervan gelegen is in een periode van erkenning van uw onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, in toepassing van de reglementering betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), voor zover alle volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de onderneming bewijst dat haar aanvraag tot erkenning gedaan wordt in het kader van een herstructureringsplan en het zo mogelijk maakt ontslagen te vermijden;
 • de onderneming bewijst dat haar aanvraag tot erkenning het mogelijk maakt het aantal werknemers die overstappen naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) te beperken;
 • de Minister van Werk heeft uitdrukkelijk in haar verklaring tot erkenning gepreciseerd dat de twee voorgaande voorwaarden vervuld zijn.

In geval van aanvraag om 1/2-tijds tijdskrediet

Indien u niet tewerkgesteld bent in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunt u het 1/2-tijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen indien u op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, voldoet aan de 2 volgende voorwaarden:

1. Een zwaar beroep uitgeoefend hebben

Vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever moet u minstens 5 jaar tijdens de 10 voorgaande jaren of minstens 7 jaar tijdens de 15 voorgaande jaren een zwaar beroep hebben uitgeoefend.

Voor de uitleg over de zware beroepen, zie hierna.

2. Het zwaar beroep moet een knelpuntberoep zijn

Het zwaar beroep moet verplicht voorkomen op de lijst van de knelpuntberoepen. Op dit ogenblik gaat het om de volgende lijst:

 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in de ziekenhuizen;
 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in de rusthuizen en de verzorgingstehuizen.

Voor de toepassing van deze bepaling, worden drie beroepen beschouwd als verzorgend personeel: de verzorgingsassistenten, de kinesitherapeuten, de ergotherapeuten.

In geval van aanvraag om tijdskrediet 1/5

Indien u niet tewerkgesteld bent in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen indien u op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, voldoet aan één van de 2 volgende voorwaarden:

1. Een zwaar beroep uitgeoefend hebben

Vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever heeft u minstens 5 jaar tijdens de 10 voorgaande jaren of minstens 7 jaar tijdens de 15 voorgaande jaren een zwaar beroep uitgeoefend.

Voor de uitleg over de zware beroepen, zie hierna.

Om het tijdkrediet eindeloopbaan 1/5 te bekomen vanaf de leeftijd van 50 jaar, moet dit zwaar beroep niet voorkomen op de lijst van de knelpuntberoepen.

2. In totaal minstens 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben

Opgelet!

Om het tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 te kunnen bekomen vanaf de leeftijd van 50 jaar, op basis van 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende, moet er verplicht een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn die deze mogelijkheid voorziet. Dat betekent dat deze uitzondering niet van toepassing is bij alle werkgevers.

Indien u een tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 wenst te bekomen vanaf de leeftijd van 50 jaar omdat u minstens 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebt, moet u dan ook informeren bij uw werkgever om te weten of er een sectorale cao is gesloten door de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) waarin de toepassing van deze uitzondering is voorzien.

Hoe de 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende bewijzen?

Voor de berekening van de beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar wordt elk kalenderjaar meegeteld van ten minste 285 dagen die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een loon of tijdens dewelke u genoot van:

 • een moederschapsverlof;
 • moederschapsbescherming;
 • de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof);
 • adoptieverlof;
 • ouderschapsverlof in het kader van een loopbaanonderbreking.

Voor elk van deze kalenderjaren wordt het aantal betaalde dagen dat 285 overschrijdt, buiten beschouwing gelaten.

Voor de kalenderjaren met minder dan 285 betaalde of gelijkgestelde dagen, worden deze dagen samengeteld voor het geheel van deze kalenderjaren en vervolgens gedeeld door 285. Het resultaat van deze bewerking, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Wat is een zwaar beroep?

Om het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar te kunnen bekomen, worden op dit ogenblik drie types van tewerkstelling beschouwd als een zwaar beroep:

1. Het werk in wisselende ploegen

Het gaat om arbeid in minstens 2 ploegen:

 • met elk minstens 2 werknemers;
 • die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang;
 • die elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen en zonder overlapping die 1/4 van hun dagtaak overschrijdt;
 • en op voorwaarde dat de werknemer beurtelings van ploeg wisselt.

Voorbeelden van tewerkstelling die geen arbeid in wisselende ploegen zijn:

 • een ploeg van 5 werknemers werkt van 5u tot 8u om de werkplaats voor te bereiden voor een productieploeg die van 8u tot 16u werkt. Het gaat dus niet om wisselende ploegen, want ze doen niet hetzelfde werk;
 • een eerste ploeg van 8 werknemers werkt van 10u tot 18u, een tweede ploeg van 14u tot 22u. Zij doen hetzelfde werk. Het gaat niet om wisselende ploegen omdat er een overlapping is van 4u (van 14 tot 18u), wat de helft en dus meer dan een kwart van het aantal arbeidsuren is;
 • een werknemer doet hetzelfde werk als zijn collega. De ene werkt van 6 u. tot 13.30 u., de andere van 13 u. tot 18.30 u. Zij wisselen elke dag af. Er zijn geen andere collega's die hetzelfde werk doen. Het gaat niet om wisselende ploegen, want in elke ploeg zit maar één werknemer;
 • Er zijn 2 ploegen van elk 10 personen. De ene werkt van 6 u. tot 14 u., de tweede van 14 u. tot 22 u. De betrokken werknemer is tewerkgesteld in de ploeg van 6u tot 14u. Het gaat niet om arbeid in wisselende ploegen, want de werknemer wisselt niet, aangezien hij steeds in dezelfde ploeg werkt.

2. Het werk in onderbroken diensten

Het gaat om arbeid waarbij u permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen, met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur.

Voor de toepassing van deze bepaling:

 • moet onder permanente tewerkstelling verstaan worden dat de ononderbroken dienst het gewone en dus geen occasioneel arbeidsregime is;
 • moet onder dagprestaties worden verstaan dat de prestaties uitsluitend worden verricht tussen 6 uur 's ochtends en middernacht.

Voorbeeld: Een werkneemster is permanent tewerkgesteld als onderhoudsarbeidster vóór en na de normale werkuren van haar collega's en zij werkt van 6u30 tot 9u en van 16u tot 20u30. Het gaat hier wel degelijk om arbeid in onderbroken diensten want:

 • het gaat om prestaties overdag (tussen 6 uur 's morgens en middernacht);
 • er is een onderbreking van 14 uur tussen het begin en het einde (van 6u30 tot 20u30 = minstens 11 uur);
 • er is een onderbreking van 9 u. tot 16 u. = 7 uur = minstens 3 uur;
 • de prestaties bedragen in totaal 7 uur (van 6.30 u. tot 9 u. = 2.30 u. en van 16 u. tot 20.30 u. = 4.30 u.).

3. Het arbeidsregime met nachtarbeid

Het moet gaan om het werk zoals gedefinieerd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 46 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

Concreet betreft het dus prestaties die gewoonlijk worden verricht in arbeidsregimes met prestaties tussen 20 uur en 6 uur 's ochtends, uitgezonderd:

 • de personen tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd;
 • het varend personeel van de visserijbedrijven en van de koopvaardij alsmede het varend personeel tewerkgesteld aan werken van vervoer in de lucht.

Hoe berekent u de periode tijdens dewelke het zwaar beroep werd uitgeoefend?

De berekening om te bepalen of het zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd uitgeoefend (zie de vraag "welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?") gebeurt in kalenderperiodes en wordt niet omgezet in dagen. Het feit voltijds of deeltijds tewerkgesteld te zijn, speelt geen rol. Periodes van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst worden echter niet meegerekend, met uitzondering van de feestdagen, de dagen inhaalrust en de vakantiedagen.

Het is niet vereist dat de periodes tijdens dewelke het zwaar beroep werd uitgeoefend elkaar ononderbroken opvolgen en het moet ook niet om de laatste tewerkstelling gaan.

Welke zijn naast de leeftijdsvoorwaarde de andere voorwaarden?

Om het tijdskrediet eindeloopbaan te krijgen bij uw werkgever, moet u verplicht en tegelijkertijd voldoen aan de volgende voorwaarden.

1. Voorwaarde beroepsloopbaan als loontrekkende

U moet minstens 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever (zie de vraag "welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?")

Voor de berekening van de beroepsloopbaan als loontrekkende wordt rekening gehouden met de arbeidsdagen die aanleiding hebben gegeven tot een loon.

De niet gepresteerde dagen worden in principe gelijkgesteld met arbeidsdagen, indien zij betaald of vergoed werden, rekening houdend met uw hoedanigheid van loontrekkende. De dagen volledige werkloosheid en de periodes van volledige schorsing van de overeenkomst in het kader van de loopbaanonderbreking (oud stelsel of specifieke vormen) of van het tijdskrediet, worden echter niet in aanmerking genomen voor de berekening van die 25 jaar.

Opmerking

De arbeidsprestaties als ambtenaar of als zelfstandig werknemer kunnen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende.

2. Anciënniteitsvoorwaarden

U moet minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving die u aan hem bezorgt (zie de vraag "welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?").

Dat betekent dat u gedurende minstens 2 jaar verbonden moet zijn door een arbeidsovereenkomst met de werkgever bij wie u het tijdskrediet eindeloopbaan aanvraagt. Is dat niet het geval, dan kan deze termijn van 2 jaar in onderling overleg met de werkgever verkort worden.

3. Tewerkstellingsvoorwaarde

De tewerkstellingsvoorwaarde verschilt naargelang u een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 aanvraagt.

Het 1/2-tijds tijdskrediet

Gedurende de 24 opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving die u aan de werkgever geeft, werkte u:

 • voltijds;
 • of minstens 3/4-tijds van een voltijdse betrekking;

2. Het tijdskrediet 1/5

Gedurende de 24 opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving die u aan de werkgever geeft, werkte u:

 • voltijds;
 • of 4/5-tijds in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, bekomen in toepassing van cao 103 (dit wil zeggen een tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd verricht vanaf 01.09.2012);
 • of 4/5-tijds in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, bekomen in toepassing van cao 77bis (dit wil zeggen een tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd verricht vóór 01.09.2012).

Opmerkingen

Indien u niet gewerkt hebt in het toegestane arbeidsregime gedurende de 24 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, kunnen bepaalde periodes van afwezigheid of van deeltijdse tewerkstelling gelijkgesteld worden met prestaties of geneutraliseerd worden. Voor meer informatie hierover moet u contact opnemen met uw werkgever.

Indien u niet gedurende minstens 2 jaar met een arbeidsovereenkomst hebt gewerkt in de onderneming en indien de werkgever akkoord gaat om van deze voorwaarde af te wijken, mag de vereiste tewerkstelling gedurende 24 maanden in het toegestane arbeidsregime bij verschillende werkgevers bewezen worden.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de voorwaarden om het tijdskrediet eindeloopbaan te bekomen?

Indien u niet voldoet aan één van de toegangsvoorwaarden bepaald in de reglementering (leeftijd, enz.), moet de werkgever u het tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel weigeren.

Is dat het geval, dan kunt u eventueel een aanvraag indienen voor een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 in het algemeen stelsel. In tegenstelling tot het eindeloopbaanstelsel is het algemeen stelsel van het tijdskrediet immers toegankelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd. Verder zijn de voorwaarden inzake beroepsloopbaan als loontrekkende en tewerkstelling verschillend. U moet echter weten dat het algemeen stelsel van het tijdskrediet de mogelijkheid biedt om uw prestaties te verminderen gedurende een beperkte periode (en niet tot u met pensioen gaat) en dat het bedrag van de uitkeringen betaald door de RVA minder hoog is.

Meer informatie over het algemeen stelsel van het tijdskrediet vindt u in het infoblad "Het tijdskrediet - algemeen stelsel - cao 103".

Is het tijdskrediet eindeloopbaan een recht?

Indien uw werkgever hoogstens 10 werknemers tewerkstelt

Bij de werkgevers die hoogstens 10 werknemers tewerkstellen is het tijdskrediet eindeloopbaan geen recht. Het gaat enkel om een mogelijkheid waarvoor het akkoord van de werkgever vereist is. Dit akkoord moet gaan over het principe van het tijdskrediet, de vorm van de vermindering van prestaties (tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5), de aanvangsdatum en de duur ervan.

Met andere woorden, zelfs indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden bij de werkgever, kan hij u het gevraagde tijdskrediet toekennen of weigeren.

Indien uw werkgever meer dan 10 werknemers tewerkstelt

Indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden die gelden bij uw werkgever, hebt u recht op het tijdskrediet eindeloopbaan. De toegang tot het tijdskrediet is echter beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden.

Quotum van de gelijktijdige afwezigheden

Volgends de algemene regel is het recht op de verschillende types van tijdskrediet (dit wil zeggen het tijdskrediet eindeloopbaan en het tijdskrediet in het algemene stelsel) beperkt tot 5% van de personeelsleden van de onderneming. Deze beperking tot 5% kan eventueel gewijzigd worden door een sectorale of ondernemings-cao, of zelfs door het arbeidsreglement.

Van zodra het quotum van de gelijktijdige afwezigheden bereikt is, voorziet de wetgeving een mechanisme om de gelijktijdige afwezigheden te beperken. Dat betekent dat de aanvang van het tijdskrediet zal uitgesteld worden tot er opnieuw een plaats vrijkomt.

Uitzondering

De werknemers van 55 jaar of ouder die een tijdskrediet 1/5 aanvragen, vallen buiten het quotum. Dat betekent dat alle werknemers van 55 jaar of ouder het tijdskrediet 1/5 kunnen bekomen, los van de andere werknemers bij dezelfde werkgever voor wie het quotum wel geldt.

Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming

Sommige personeelscategorieën kunnen worden uitgesloten van het recht op de verschillende soorten tijdskrediet d.m.v. een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau. Indien zij voldoen aan de toegangsvoorwaarden, kunnen zij echter het tijdskrediet bekomen, op voorwaarde dat de werkgever akkoord gaat.

Voorbeeld: De cao afgesloten op ondernemingsniveau bepaalt dat de leidinggevende personeelsleden uitgesloten zijn van het recht op tijdskrediet. Indien één van de leidinggevende personeelsleden dus een tijdskrediet aanvraagt, kan de werkgever dit ofwel weigeren overeenkomstig de cao, ofwel toekennen indien de toegangsvoorwaarden vervuld zijn.

Wie moet bepalen of u recht hebt op het tijdskrediet?

Het is uw werkgever die moet bepalen of u recht hebt op het gevraagde tijdskrediet.

Voor meer informatie hierover dient u contact op te nemen met uw werkgever.

Kan de werkgever de aanvangsdatum van het tijdskrediet uitstellen?

JA. Indien er meer dan 10 werknemers zijn en los van de bepalingen rond het quotum van de gelijktijdige afwezigheden (zie de vraag: "is het tijdskrediet eindeloopbaan een recht?"), kan de werkgever de aanvangsdatum van uw tijdskrediet in twee gevallen uitstellen.

1. Uitstel om ernstige interne of externe redenen

Omwille van ernstige interne of externe redenen kan uw werkgever de uitoefening van het recht op tijdskrediet uitstellen.

Ernstige interne of externe redenen zijn onder meer organisatorische behoeften, de continuïteit van het werk en de reële mogelijkheden tot vervanging. De ondernemingsraad kan die redenen verduidelijken.

In geval van uitstel moet het recht op tijdskrediet ingaan uiterlijk 6 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest. De werkgever kan evenwel andere modaliteiten overeenkomen met u.

2. Uitstel van het 1/5-tijds tijdskrediet van de werknemers van 55 jaar of ouder

Indien u minstens 55 jaar bent en een tijdskrediet 1/5 aanvraagt, is het quotum van de gelijktijdige afwezigheden niet van toepassing (zie de vraag: "is het tijdskrediet eindeloopbaan een recht?").

Om de continuïteit van de arbeidsorganisatie niet in het gedrang te brengen, kan de werkgever in dat geval het recht op het tijdskrediet 1/5 uitstellen, indien u een sleutelfunctie uitoefent. Het begrip sleutelfunctie kan worden verduidelijkt door een sectorale of ondernemings-cao of, indien er geen vakbondsafvaardiging is, door middel van het arbeidsreglement.

Voorbeeld: Uw rol in de onderneming is zo belangrijk dat uw afwezigheid de organisatie van de arbeid in het gedrag zou brengen, en er kan voor deze afwezigheid geen enkele oplossing gevonden worden via de overplaatsing van personeel of interne mutaties.

In geval van uitstel moet het recht op 1/5-tijds tijdskrediet ingaan na uiterlijk 12 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest. De werkgever kan evenwel andere modaliteiten overeenkomen met u.

Kunnen de verschillende redenen voor uitstel gebruikt worden voor eenzelfde aanvraag om tijdskrediet?

Neen, de termijn voor het uitstel omwille van ernstige interne of externe redenen en deze voorzien wanneer het quotum van de gelijktijdige afwezigheden bereikt of overschreden is, mogen niet gebruikt worden voor eenzelfde aanvraag om tijdskrediet (zie de vraag "is het tijdskrediet een recht?").

Het specifieke uitstel van 12 maanden voor de werknemers van 55 jaar of ouder die een sleutelfunctie uitoefenen en het uitstel van 6 maanden omwille van ernstige interne of externe redenen, komen trouwens tegelijkertijd voor, zonder te kunnen worden opgeteld.

Welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?

Telkens wanneer u tijdskrediet aanvraagt, moet u de volgende procedure respecteren:

1. Schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever

U moet uw werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat u een tijdskrediet wil bekomen.

Deze schriftelijke kennisgeving moet hem aangetekend worden opgestuurd of persoonlijk overhandigd met een dubbel ter ondertekening als ontvangstbewijs.

De schriftelijke kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

 • de gekozen vorm van tijdskrediet, dit wil zeggen, het 1/2-tijds tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5;
 • de gewenste aanvangsdatum;
 • de gewenste duur van het tijdskrediet (bepaalde duur of onbeperkt tot aan uw pensioen);
 • uw voorstel voor de manier waarop u uw recht wil uitoefenen, dit wil zeggen de manier waarop u uw prestaties wil verminderen (Nb: Ter herinnering, de modaliteiten voor de uitoefening van het tijdskrediet kunnen met de werkgever in onderling overleg overeengekomen worden.)
 • indien nodig, de vereiste elementen voor de toepassing van het voorkeur- en planningmechanisme in geval van afwezigheid van een bepaald aantal werknemers, wanneer u in de kennisgeving vermeldt dat u hiervan gebruik wenst te maken (bijvoorbeeld: eenoudergezin met één of meerdere kinderen van minder dan 12 jaar).

Termijn voor de kennisgeving aan de werkgever

De kennisgeving moet vooraf gebeuren, dit is:

 • 3 maanden vooraf indien er meer dan 20 werknemers zijn; 
 • 6 maanden vooraf indien er 20 werknemers of minder zijn.

Deze kennisgevingstermijn kan, in onderling overleg met uw werkgever, gewijzigd worden.

2. Antwoord van uw werkgever

De werkgever moet u zijn antwoord meedelen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de datum waarop u hem de schriftelijke kennisgeving hebt overhandigd, behalve indien hij het recht op het tijdskrediet wil uitstellen, want in dat geval moet hij u op de hoogte brengen van zijn voornemen binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving.

Voorbeeld:

U wenst vanaf 15 juli een tijdskrediet te genieten. Aangezien er in de onderneming meer dan 20 werknemers zijn, brengt u uw werkgever 3 maanden vooraf, dus op 15 april, schriftelijk op de hoogte.

 • Als de werkgever het recht op tijdskrediet wil uitstellen om ernstige interne of externe redenen of, in geval van een tijdskrediet 1/5, als u 55 jaar of ouder bent en een sleutelfunctie bekleedt, moet de werkgever u uiterlijk op 14 mei zijn voornemen meedelen, dit wil zeggen binnen de maand die volgt op de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. In dat geval is de werkgever verplicht dit uitstel te motiveren en u te laten weten op welke datum u het tijdskrediet zult kunnen genieten;
 • Als er geen uitstel is, moet de werkgever u uiterlijk op 30 mei zijn antwoord meedelen, dit wil zeggen op de laatste dag van de maand volgend op de maand april (de maand waarin u hem uw schriftelijke kennisgeving hebt bezorgd). In dit antwoord moet de werkgever preciseren of u het tijdskrediet kunt bekomen omdat u voldoet aan de toegangsvoorwaarden en, zo ja, of u er vanaf de gevraagde datum van kunt genieten. Als het tijdskrediet moet worden uitgesteld door toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme van de afwezigheden, moet de werkgever u de datum meedelen waarop u het tijdskrediet kunt bekomen.

Wat zullen uw inkomsten zijn gedurende het tijdskrediet eindeloopbaan?

Tijdens de periode van het tijdskrediet wordt u betaald door uw werkgever op basis van uw deeltijdse prestaties, dit wil zeggen, naargelang het geval, 1/2-tijds of 4/5-tijds.

Voor meer inlichtingen over uw 1/2-tijdse of 4/5-tijdse loon, dient u zich te wenden tot uw werkgever.

Bovenop dit loon, betaald door de werkgever, kunt u een maandelijkse uitkering krijgen van de RVA (zie verder).

DEEL 2 - MODALITEITEN VERBONDEN AAN DE UITKERINGEN TIJDSKREDIET

Hebt u recht op de uitkeringen toegekend door de RVA?

U kunt enkel uitkeringen voor tijdskrediet ontvangen van de RVA, indien u voldoet aan de voorwaarden bepaald in de reglementering.

Indien u voldoet aan deze voorwaarden ontvangt u, gedurende de periode van het tijdskrediet eindeloopbaan, ter compensatie van de daling van uw inkomen een maandelijkse uitkering betaald door de RVA.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?

1. Leeftijdsvoorwaarde en beroepsloopbaan

Om uitkeringen tijdskrediet te krijgen moet u, volgens de algemene regel:

 • op de aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan; minstens 55 jaar zijn;
 • minstens 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever.

Voorbeelden:

 • U bent 56 jaar en hebt een beroepsloopbaan van 27 jaar als loontrekkende. U hebt dus recht het tijdskrediet eindeloopbaan bij uw werkgever en op de uitkeringen toegekend door de RVA.
 • U bent 53 jaar en hebt een beroepsloopbaan van 26 jaar als loontrekkende. U hebt dus geen recht op het tijdskrediet eindeloopbaan en op de uitkeringen van de RVA, behalve indien u voldoet aan de hierna uitgelegde afwijkende bepalingen.

Uitzondering op de voorwaarde van de minimumleeftijd van 55 jaar

De leeftijd waarop het mogelijk is de uitkeringen in het tijdskrediet eindeloopbaan te krijgen, kan in sommige gevallen en onder bepaalde omstandigheden op 50 jaar gebracht worden. Deze voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden voorzien bij de werkgever.

Voor meer informatie hierover, zie de vraag "vanaf welke leeftijd kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan bekomen?", in deel 1 van dit infoblad.

OPGELET! Als u 1/5 tijdskrediet aanvraagt omdat u een beroepsverleden heeft van meer dan 28 jaar in loondienst, dan moeten die 28 jaar van minstens 285 dagen op basis van die uitzondering voltijds zijn bezoldigd geweest zijn om uitkeringen te krijgen.

2. Andere voorwaarden

Naast de leeftijdsvoorwaarde en de voorwaarde inzake de beroepsloopbaan:

 • mag u geen activiteit of inkomen hebben waarmee cumulatie verboden is (zie de vraag "mag u een activiteit uitoefenen tijdens het tijdskrediet eindeloopbaan?")
 • moet u in België wonen of in een ander land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland
 • moet u de minimumduur van het tijdskrediet die per aanvraag is voorzien, respecteren, dit wil zeggen 3 maanden in geval van 1/2-tijds tijdskrediet of 6 maanden in geval van tijdskrediet 1/5.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

Principe

De uitkering is forfaitair. Het bedrag varieert niet in functie van uw loon. Toch kunnen bepaalde criteria dit bedrag beïnvloeden. Het zijn de volgende:

 • het gekozen type van tijdskrediet (1/2-tijds tijdskrediet of tijdskrediet 1/5);
 • gaat het om een aanvraag om 1/2-tijds tijdskrediet, bekomen op basis van een deeltijdse betrekking die minstens 3/4-tijds is, dan wordt de uitkering berekend in evenredigheid met de tewerkstellingsbreuk.
  • Voorbeeld: Indien u 4/5-tijds werkt, ontvangt u 4/5 van het uitkeringsbedrag voor 1/2-tijds tijdskrediet voorzien voor de voltijdse werknemers.
 • wanneer het tijdskrediet geen volle maand duur, wordt een proportioneel gedeelte van het uitkeringsbedrag toegekend op basis van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet;
 • bij een aanvraag om tijdskrediet 1/5, varieert de uitkering naargelang u samenwonend of alleenwonend bent. Voor de toepassing van deze bepaling wordt u in 2 gevallen beschouwd als alleenwonende werknemer:
  • indien u alleen woont.
   • In dat geval geniet u een verhoogde uitkering;
  • Indien u enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie u er minstens één ten laste hebt.
   • In dat geval geniet u een verhoogde uitkering, waarop een lagere bedrijfsvoorheffing geldt.

De uitkeringen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat de ontvangen maandelijkse uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing al is afgetrokken.

Voor meer informatie over het fiscale aspect en ondermeer over percentage van de voorheffing die ingehouden wordt op de uitkeringen voor tijdskrediet, zie de vraag: wat is de invloed van de uitkeringen op uw belastingen?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 1.2 Tijdskrediet - Stelsel landingsbanen.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?

Indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden om het tijdskrediet te bekomen bij uw werkgever, maar de RVA u de uitkeringen weigert toe te kennen, bent u in tijdskrediet zonder uitkeringen. Met andere woorden, de vermindering van prestaties tot 1/2-tijdse betrekking of met 1/5, toegekend door uw werkgever, zal verderlopen tot de gevraagde einddatum, maar zonder dat de RVA uitkeringen betaalt. In dat geval zult u enkel recht hebben op het loon dat uw werkgever betaalt op basis van uw deeltijdse arbeidsregime.

Indien u niet in tijdskrediet zonder uitkeringen wil blijven moet u, om terug te keren naar uw initiële arbeidsregime, het tijdskrediet vroegtijdig stopzetten, mits toestemming van uw werkgever. Deze toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging. Indien uw werkgever toestemt om uw tijdskrediet stop te zetten, moet u dit schriftelijk melden aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt.

Kunt u een tijdskrediet eindeloopbaan genieten zonder uitkeringen?

JA. U kunt een tijdskrediet eindeloopbaan krijgen bij uw werkgever zonder de uitkeringen van de RVA aan te vragen. In dat geval moet u niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen, maar enkel aan de toegangsvoorwaarden bij uw werkgever (zie het 1ste deel van dit infoblad). Bovendien bent u niet onderworpen aan de regels inzake cumulatie met andere activiteiten en inkomsten, noch aan de regels inzake de woonplaats (zie de vragen hierover).

Voorbeeld: Indien u een tijdskrediet eindeloopbaan wil bekomen om een niet-cumuleerbare activiteit uit te oefenen (bijvoorbeeld een zelfstandige activiteit) of indien u een pensioen ontvangt, kunt u het tijdskrediet aanvragen zonder uitkeringen.

U moet van dit tijdskrediet zonder uitkeringen echter aangifte doen bij de RVA. Hiertoe dient u een formulier in om tijdskrediet aan te vragen bij het RVA-kantoor van uw woonplaats (zie de vraag hierna).

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

U moet enkel een aanvraag indienen bij de RVA indien de werkgever u het tijdskrediet heeft toegekend (zie de aanvraagprocedure bij de werkgever in deel 1 van dit infoblad). U moet de hierna beschreven procedure volgen voor elke aanvraag om tijdskrediet.

Welk formulier gebruikt u?

Om de aanvraag in te dienen bij de RVA moet u het formulier "C61 - tijdskrediet eindeloopbaan - cao103 - Vroegere reglementering" gebruiken.

Met dit formulier kunt u:

 • aangifte doen van het tijdskrediet zonder uitkeringen;
 • uitkeringen aanvragen.

U kunt dit formulier downloaden van deze website van de RVA.

Dit formulier is ook beschikbaar in de verschillende RVA-kantoren en bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

U kunt het formulier:

 • op papier invullen en het vervolgens naar de RVA sturen via de post of het afleveren bij het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats (zie hierna);
 • online invullen en het vervolgens via het internet versturen naar de RVA (zie hierna).

Opgelet! Het is niet mogelijk om uw aanvraag online in te dienen als u tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 50 jaar aanvraagt op basis van een van de uitzonderingen die worden voorzien door de reglementering of als uw werkgever of een sectoraal fonds u een bijkomende uitkering betaalt bovenop uw uitkering tijdskrediet

Wie moet dit formulier invullen?

Dit formulier bestaat uit twee delen.

In de papieren versie moet u deel I zelf invullen en deel II moet door uw werkgever worden ingevuld.

Indien u een tijdskrediet eindeloopbaan zonder uitkeringen aanvraagt:

 • moet u enkel de rubrieken "uw identiteit" en "uw tijdskrediet zonder uitkeringen" van deel i van het formulier invullen. Vervolgens gaat u onmiddellijk naar de rubriek handtekening;
 • moet uw werkgever deel ii van het formulier invullen.

Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt:

 • moet u deel i van het formulier volledig invullen, behalve "uw tijdskrediet zonder uitkeringen";
 • moet uw werkgever deel ii van dit formulier invullen.

Opgelet: u kunt per formulier slechts één vorm van tijdskrediet aanvragen (hetzij met motief, hetzij zonder motief).

Hoe en waarheen verstuurt u het formulier?

In geval van een aanvraag op een papieren formulier

U kunt het formulier downloaden via deze website, het afdrukken en het vervolgens invullen.

Nb: Indien u geen toegang heeft tot internet of indien u niet over een printer beschikt, kunt u het formulier vragen bij het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats of bij de afdeling Reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA. Op eenvoudig telefonisch verzoek, zal u een exemplaar van het formulier worden verstuurd.

Als het ingevuld en ondertekend is, moet het formulier aangetekend worden verzonden naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dit formulier indienen bij de Dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA en op de laatste bladzijde van de aanvraagformulieren. U kunt ze ook krijgen bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

In geval van een onlineaanvraag

Het onlineformulier staat op de portaalsite van de sociale zekerheid: . https://www.socialsecurity.be

Het deel van het formulier:

 • dat moet worden ingevuld door de werkgever, bevindt zich in de lijst `beheer van de arbeidsrelaties' van het luik `werkgever' van die website;
 • dat u moet invullen, staat onder het luik `burger' van die website, in het tabblad `Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet'.

Opgelet! De werkgever moet verplicht als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen.

Slechts na die eerste stap kunt u uw deel van de aanvraag invullen. Daartoe moet u:

 • het invullen op het pdf-document dat door de toepassing wordt gecreëerd: in dat geval moet u het afdrukken, invullen en via de post versturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats (of bij het RVA-kantoor waarvan uw werkgever afhangt, als u in het buitenland gedomicilieerd bent).
 • het invullen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid: http://www.socialsecurity.be en het via internet aan de RVA bezorgen.
Uw "eBox" moet worden geactiveerd als u uw deel van de aanvraag online indient.

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Indien u uw deel van de aanvraag tijdskrediet via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat pdf-document wordt naar uw "eBox" verstuurd.

Het is dus onontbeerlijk om uw "eBox" te activeren als u uw deel van de aanvraag via internet wil indienen.

Nb: U vindt meer informatie over de "eBox" op de website: https://www.mysocialsecurity.be .

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U moet het formulier ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van het tijdskrediet en ten laatste 2 maanden na de begindatum van het tijdskrediet opsturen.

Zolang de maximumduur niet is bereikt, kunt u uw tijdskrediet laten verlengen of een nieuwe aanvraag indienen.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging moet ingediend worden in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag

Wat gebeurt er wanneer u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om het aanvraagformulier binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Indien u uitkeringen aanvraagt en het formulier de RVA bereikt na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van het tijdskrediet, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier.

Voorbeeld: voor een tijdskrediet dat begint op 01.07 moet het formulier naar de RVA verzonden zijn ten laatste op 02.09 (dit wil zeggen binnen een termijn van twee maanden).

 • Indien het formulier naar de RVA is verzonden op 15.08, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen met terugwerkende kracht toegekend vanaf 01.07
 • Indien het formulier naar de RVA is verzonden op 15.09, wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf deze datum en verliest u dus twee en een halve maand uitkeringen (van 01.07 tot 14.09).

Wat gebeurt er indien de werkgever of een sectoraal fonds u een aanvullende vergoeding betaalt, boven op de uitkering van de RVA?

In sommige gevallen kan de werkgever of een sectoraal fonds u een aanvullende vergoeding betalen boven op de uitkering toegekend door de RVA (indien een sectorale of ondernemings-cao dit bepaalt of door een individuele overeenkomst met de werkgever).

In dat geval moet u, enkel in geval van 1/2-tijds tijdskrediet en indien u 45 jaar of ouder bent, nog andere formaliteiten vervullen naast het sturen van het aanvraagformulier C61-tijdskrediet eindeloopbaan.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het infoblad - werknemers « Inhoudingen en bijdragen op de pseudobrugpensioenen - aanvullende vergoedingen in geval van volledig of 1/2-tijds tijdskrediet voor de werknemers van minstens 50 jaar ».

Hoe wordt uw aanvraag om tijdskrediet door de RVA behandeld?

Wanneer de RVA uw aanvraagformulier voor het tijdskrediet ontvangt, wordt dit behandeld en ontvangt u vervolgens een antwoord door middel van de beslissing C62.

 • Indien u een aanvraag online heeft ingediend, wordt de beslissing C62 automatisch naar uw "eBox" verstuurd.
 • Indien u uw aanvraag via de post heeft ingediend, kunt u de RVA vragen u de beslissing C62 naar uw "eBox" te versturen. Als dat niet gebeurt, krijgt u de beslissing C62 via de post.

Nb: De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be.

U moet het origineel van de beslissing C62 bijhouden. Indien een instelling u vraagt om het bewijs te leveren dat u in tijdskrediet bent, moet u haar een kopie van dit document bezorgen. Indien u een duplicaat wenst, moet u dat aanvragen bij uw RVA-kantoor of het afdrukken vanuit uw "eBox" of uw onlinedossier (zie de vraag: "Hoe kunt u uw dossier opvolgen?").

Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt

De RVA:

 • ofwel, kent u de uitkeringen toe.
  In dat geval herneemt de beslissing C62 uw identificatiegegevens, het type van tijdskrediet (1/2-tijds of 1/5), het bedrag van uw uitkeringen en de periode tijdens dewelke ze u worden toegekend.
  Op de maandelijkse vervaldatum betaalt de RVA uw uitkering met een circulaire cheque of via een bankoverschrijving.
 • ofwel, weigert de uitkeringen.
  In dat geval wordt de beslissing C62 u opgestuurd en wordt een kopie overgemaakt aan uw werkgever. In geval van weigering bent u dus in tijdskrediet zonder uitkeringen. (zie de vraag: Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?)

Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt

De RVA neemt akte van uw tijdskrediet zonder uitkeringen. In dat geval herneemt het document C62 enkel uw identificatiegegevens, het type tijdskrediet en de betrokken periode.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

JA, u kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, verwijzen we naar het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA met betrekking tot loopbaanonderbreking / tijdskrediet".

U vindt dit infoblad op de website van de RVA, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be, rubriek "Onlinediensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / raadpleging.

U kunt het eveneens raadplegen via een link op de website van de RVA www.rva.be, rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier".

Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dat token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

Dankzij deze toepassing, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 tot toekenning van uitkeringen;
 • en indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt:
  • het bedrag van de uitkeringen;
  • de betaaldatum;
  • de historiek van de uitkeringen;
  • de belastingfiche;
  • de periodes tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt het attest tijdskrediet afdrukken dat de werkgever vraagt bij een aanvraag tijdskrediet. U kunt het u betreffende document C62 eveneens raadplegen en afdrukken, indien de beslissing positief is.

Moet u tijdens uw tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA?

Indien één of meer van de gegevens die u in uw aanvraagformulier hebt meegedeeld aan het RVA-kantoor wijzigen tijdens uw tijdskrediet, moet uw RVA-kantoor daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen

Het betreft onder meer gebeurtenissen zoals een voortijdige werkhervatting in uw initiële arbeidsregime, een adreswijziging, het einde van uw arbeidsovereenkomst, een verandering van werkgever, een wijziging van rekeningnummer, enz.

Wat is een verlenging van het tijdskrediet?

Het betreft opeenvolgende periodes tijdskrediet eindeloopbaan, dit wil zeggen dat ze elkaar van datum tot datum opvolgen: De volgende overgangen worden dus beschouwd als een verlenging:

 • een 1/2-tijds tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel, gevolgd, van datum tot datum, door een 1/2-tijds tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel;
 • een tijdskrediet 1/5 in het eindeloopbaanstelsel, gevolgd, van datum tot datum, door een tijdskrediet 1/5 in het eindeloopbaanstelsel;
 • een tijdskrediet 1/5 in het eindeloopbaanstelsel, gevolgd, van datum tot datum, door een 1/2-tijds tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel;
 • een 1/2-tijds tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel, gevolgd, van datum tot datum, door een tijdskrediet 1/5 in het eindeloopbaanstelsel, op voorwaarde dat u gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de initiële schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, dit wil zeggen vóór de aanvang van het 1/2-tijds tijdskrediet, voltijds tewerkgesteld was.

Gevolgen van een verlenging van het tijdskrediet

De verlengingen van het tijdskrediet zijn onderworpen aan dezelfde modaliteiten als deze voorzien voor de oorspronkelijke aanvragen.

Dit betekent onder meer dat, om een tijdskrediet te verlengen:

 • de te vervullen formaliteiten identiek zijn aan deze verricht bij de oorspronkelijke aanvraag;
 • de minimumduur opnieuw gerespecteerd moet worden;
 • enz.

Waar moet u wonen tijdens het tijdskrediet met uitkeringen?

Gedurende de periodes van tijdskrediet waarin u uitkeringen ontvangt, moet u wonen, ofwel:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (EER), dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

Het gaat om de volgende landen: Frankrijk, Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, La Réunion, Oostenrijk, Bulgarije, Zwitserland, Cyprus, Tsjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje (met inbegrip van de Canarische Eilanden, Ceuta & Melilla), Finland, Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van Gibraltar en Noord-Ierland), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal (met inbegrip van de Azoren en Madeira), Roemenië, Zweden, Slovenië, Nederland.

Is het mogelijk een activiteit uit te oefenen tijdens het tijdskrediet eindeloopbaan?

Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt, mag u eender welke activiteit uitoefenen, zonder dit aan te geven bij de RVA.

Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt is het, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, mogelijk een andere activiteit uit te oefenen dan deze die het voorwerp vormt van de vermindering van uw prestaties tot een 1/2-tijdse betrekking of met een 1/5 en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien te cumuleren met de uitkeringen toegekend door de RVA.

Activiteiten die cumuleerbaar zijn met uitkeringen

Voor zover u dit vooraf hebt aangegeven, kunnen de uitkeringen toegekend door de RVA gecumuleerd worden met de hierna opgesomde activiteiten en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien:

 • een politiek mandaat van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, districtsraadslid of provincieraadslid;
 • een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende. Deze activiteit moet reeds uitgeoefend zijn minimum gedurende de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan.

Deze activiteit in loondienst moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd.

Het aantal uren van deze vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, mag tijdens het tijdskrediet niet verhoogd worden. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop het aantal uren van de bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogd is.

 • een opleidings- of begeleidingsactiviteit of een activiteit als mentor van een jonge werknemer van de onderneming, van een andere onderneming in dezelfde activiteitensector of van een opleidingscentrum van dezelfde activiteitensector.

Opgelet: deze cumulatie is enkel mogelijk in geval van 1/2-tijds tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel.

Voor het uitoefenen van een dergelijke activiteit wordt als jonge werknemer beschouwd, hij die minder dan een jaar anciënniteit heeft in de onderneming. Het loon ontvangen in het kader van deze activiteit mag niet hoger liggen dan het 1/2-tijdse brutoloon MIN de bruto-uitkering voor het 1/2-tijds tijdskrediet.

Indien u een activiteit wil gaan verrichten voor de opleiding, begeleiding of het mentorschap van een jonge werknemer, moet u het RVA-kantoor hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, 15 dagen vóór het begin van deze activiteiten. Indien u deze voorwaarden niet naleeft, kan de RVA de terugbetaling vragen van het geheel of een deel van de uitkering tijdskrediet die u ontvangen hebt voor de periode waarin nalatigheid werd vastgesteld. Bovendien kan de RVA het opleidingscentrum of de werkgever die de werknemer in strijd met de voormelde regels de kans geeft om deze opleidings-, begeleidings- of mentorschapsactiviteiten te verrichten, uitsluiten van het genot van dit voordeel.

Naast de hierboven opgesomde cumuleerbare activiteiten, is het ook mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten, dit wil zeggen activiteiten waarvoor u niet vergoed wordt.

Activiteiten die niet cumuleerbaar zijn met uitkeringen

De uitkeringen zijn niet cumuleerbaar met:

 • Een politiek mandaat van schepen, burgemeester, voorzitter van een OCMW, volksvertegenwoordiger, minister alsmede alle andere politieke mandaten dan deze cumuleerbaar met uitkeringen.
 • Een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige.

In het kader van de reglementering van het tijdskrediet, is een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige een activiteit waarvoor een inschrijving is vereist bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Indien u ingeschreven bent of zich moet inschrijven onder het statuut van zelfstandige of helper van een zelfstandige, mag deze activiteit dus niet gecumuleerd worden met uitkeringen, zelfs indien ze geen inkomsten voortbrengt.

NB: Indien u informatie wenst over het zelfstandigenstatuut en de activiteiten waarvoor een inschrijving nodig is, moet u inlichtingen inwinnen bij het RSVZ: http://www.rsvz-inasti.fgov.be.

 • Een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens een tijdskrediet (ongeacht hetwelk), is het overigens verboden gelijk welke vergoede activiteit aan te vatten, dit wil zeggen eender welke activiteit als loontrekkende, zelfstandige, bij eender welke werkgever (privé, openbaar ...) of voor eigen rekening. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop u deze vergoede activiteit aanvat.

Welke formaliteiten moet u vervullen indien u een activiteit uitoefent tijdens uw tijdskrediet met uitkeringen?

Indien u vóór de aanvang van uw tijdskrediet reeds een politiek mandaat uitoefent, een bijkomende activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit, dient u hiervan aangifte te doen bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient. Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte.

Indien u denkt een politiek mandaat, eender welke vergoede activiteit (als loontrekkende, zelfstandige, ....) te zullen aanvatten tijdens de periode tijdskrediet, moet u hiervan aangifte doen bij het RVA-kantoor waarvan u afhangt, schriftelijk en voorafgaandelijk. Indien u die aangifte niet of laattijdig doet, moet u de uitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit, terugbetalen.

Zijn de uitkeringen cumuleerbaar met een pensioen?

Principe

U kunt uw uitkeringen niet cumuleren met een pensioen.

Onder pensioen dient u elk ouderdoms-, rust- of anciënniteitspensioen te verstaan en alle voordelen die eruit voortvloeien. Het betreft alle pensioenen, ongeacht of zij toegekend zijn door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet of door een sociale zekerheidsinstelling, een Belgische of buitenlandse openbare instelling of instelling van openbaar nut.

Indien u een pensioen ontvangt, moet u dit aangeven bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient.

Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte.

Uitzondering in geval van overlevingspensioen

Sinds 01.07.2014 kunnen de uitkeringen tijdskrediet worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen tijdskrediet)) reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Mag u een overgangsuitkering cumuleren met tijdskrediet uitkeringen?

Wie weduwe / weduwnaar wordt na 31.12.2014 en op dat ogenblik jonger is dan 45 jaar, heeft vanaf 01.01.2015 recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 opgetrokken tot 50 jaar, met 6 maanden per jaar.

De overgangsuitkering is beperkt in de tijd en wordt toegekend voor een periode van 12 of 24 maanden, al naargelang er kinderen zijn of niet.  

Wanneer verliest u uw recht op uitkeringen?

Uw recht op uitkeringen tijdskrediet gaat verloren:

 • aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met uw werkgever, behalve indien deze termijn in onderling overleg wordt verlengd;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens uw periode tijdskrediet;
 • vanaf de dag waarop u een eender welke bijkomende activiteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw vooraf bestaande bijkomende activiteit in loondienst uitbreidt;
 • vanaf de dag waarop u een niet toegelaten politiek mandaat uitoefent;
 • vanaf de dag waarop u een vergoede activiteit uitoefent in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Wat is het gevolg van het verlies van het recht op uitkeringen voor uw tijdskrediet?

In geval van verlies van het recht op uitkeringen, blijft u in tijdskrediet zonder uitkeringen bij uw werkgever. Dit betekent dat de gevraagde periode van tijdskrediet verder loopt tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Deze periode van tijdskrediet zonder uitkeringen zal dus meegerekend worden voor het bepalen van de maximumduur van het tijdskrediet waarop u recht hebt tijdens uw volledige loopbaan.

Indien u het recht op uitkeringen verliest gedurende de periode tijdskrediet, kunt u eventueel, met de goedkeuring van uw werkgever, het tijdskrediet stopzetten en opnieuw aan het werk gaan volgens uw oorspronkelijk uurrooster. In dat geval moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Wanneer worden uw uitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van tijdskrediet met uitkeringen de minimumduur van 3 maanden niet bereikt in geval van 1/2-tijds tijdskrediet en van 6 maanden in geval van tijdskrediet 1/5;
  Wanneer u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de vereiste minimumduur niet naleeft, kunt u een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing indienen bij de directeur van uw RVA-kantoor, die deze overmaakt aan de administrateur-generaal. Indien de ingeroepen omstandigheden als uitzonderlijk worden beschouwd, kan de administrateur-generaal van de RVA verzaken aan de terugvordering van de uitkeringen.
 • wanneer u het RVA-kantoor vooraf niet schriftelijk verwittigt dat u een activiteit als loontrekkende aanvat of het aantal uren van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogt, dat u een zelfstandige activiteit uitoefent of een politiek mandaat, dat u een vergoede activiteit verricht in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking of dat u een pensioen geniet.

Welk bedrag wordt teruggevorderd?

De RVA vordert het brutobedrag van de uitkering terug, hoewel u het nettobedrag van deze uitkering hebt ontvangen.

Op uw belastingfiche wordt rekening gehouden met de terugbetaalde bedragen.


DEEL 3 - NUTTIGE INFORMATIE

Kunt u uw tijdskrediet vroegtijdig stopzetten?

JA, maar het gaat enkel om een mogelijkheid waarvoor het akkoord van de werkgever vereist is. Deze toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging.

In geval van akkoord moet de werknemer het RVA-kantoor waar hij van afhangt vooraf schriftelijk op de hoogte brengen van de datum van het vroegtijdige einde van zijn tijdskrediet.

Bent u beschermd tegen ontslag tijdens uw tijdskrediet?

JA. De wetgeving voorziet een bescherming tegen ontslag. De wet wil u het gebruik van het recht op tijdskrediet garanderen en, in voorkomend geval, de mogelijkheid geven om het oorspronkelijke uurrooster van de betrekking waarin u uw prestaties hebt verminderd, terug te krijgen.

Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht op tijdskrediet, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Zij eindigt 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet.

Dankzij deze bescherming kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig opzeggen.. De bescherming is echter niet van toepassing indien het ontslag gerechtvaardigd wordt door een dringende of voldoende reden. Voor de toepassing van die maatregel:

 • wordt beschouwd als dringende reden, elke zware fout die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
 • als voldoende reden geldt een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking. Zo wordt het ontslag wegens conventioneel brugpensioen beschouwd als voldoende reden.

Wat gebeurt er indien de werkgever u ondanks de bescherming toch ontslaat?

Als u de werkgever u ontslaat tijdens de beschermingsperiode om een andere reden dan een dwingende of een voldoende reden moet hij u een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan 6 maanden loon, bovenop de opzeggingsvergoeding (zie hierna).

Welke modaliteiten zijn van toepassing in geval van ontslag?

Los van de wettelijk bepaalde bescherming en van de eventuele betaling van de forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon, kan het gebeuren dat de werkgever u tijdens uw tijdskrediet ontslaat.

Indien de werkgever u een opzeggingstermijn betekent

Wanneer u wordt ontslagen met een opzeggingsperiode, blijft de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode, de opzeggingsperiode, voortbestaan. De opzeggingsperiode loopt gedurende de periode van 1/2-tijds tijdskrediet of tijdskrediet 1/5.

Dat betekent dat de werkgever u tijdens deze opzeggingstermijn betaalt op basis van uw deeltijdse prestaties en dat de RVA u de uitkeringen voor het tijdskrediet verder blijft betalen, in functie van de fractie van de verminderde prestaties.

Indien de werkgever uw overeenkomst verbreekt met betaling van een verbrekingsvergoeding

Als het ontslag wordt gegeven zonder dat een opzeggingstermijn betekend wordt of als de opzeggingstermijn niet volstaat, wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbroken. In dat geval moet de werkgever u een vergoeding betalen, de verbrekingsvergoeding genoemd, gedurende een periode die ofwel gelijk is aan de duur van de opzeggingstermijn die u had moeten betekend worden, ofwel aan het verschil tussen de betekende termijn en de verschuldigde termijn.

Aangezien de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt verbroken, houdt het 1/2-tijdse tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5 op en worden de uitkeringen van de RVA dus niet meer betaald vanaf de datum van deze verbreking. U ontvangt echter een compenserende opzeggingsvergoeding, berekend op basis van het loon dat verschuldigd is in het kader van de vermindering van prestaties tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5.

Wat moet u doen indien uw werkgever u ontslaat tijdens het tijdskrediet?

U moet onmiddellijk het RVA-kantoor waarvan u afhangt schriftelijk op de hoogte brengen van de datum van de verbreking van uw arbeidsovereenkomst.

Recht op werkloosheidsuitkeringen

Na de periode gedekt door de opzeggingstermijn of de verbrekingsvergoeding, hebt u recht op werkloosheidsuitkeringen, berekend op basis van het loon waarop u recht had gehad indien u het tijdskrediet niet had aangevraagd.

Wat is de invloed van de uitkeringen op uw belastingen?

De uitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door deze inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de uitkering tijdskrediet maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetaald worden.

In geval van 1/2-tijds tijdskrediet

De bedrijfsvoorheffing bedraagt:

 • 17,15%, indien u alleenwonende bent, dit wil zeggen indien u alleen woont of indien u enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie er minstens één ten laste is van u en dit, ongeacht uw leeftijd;
 • 35%, indien u geen alleenwonende bent.

In geval van tijdskrediet 1/5

De bedrijfsvoorheffing op uw uitkering voor tijdskrediet 1/5 bedraagt:

 • 35 %, indien u geen alleenwonende bent;
 • 35% indien u alleenwonende bent en alleen woont;
 • 17,15% indien u alleenwonende bent en enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie er minstens één ten laste is van u en dit, ongeacht uw leeftijd.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit die een loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing

Indien u hierover inlichtingen wenst, kunt u het infoblad raadplegen: "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?"

Loonfiche

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Vanaf 2015 (inkomsten 2014) zal die fiche niet meer op papier worden verstuurd.
U kunt de fiche raadplegen in uw "eBox" (zie hierna) of via uw dossier "loopbaanonderbreking/tijdskrediet", alsook via "Tax-on-web/My Minfin".

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "eBox"?

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende administraties van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

Uw "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Bijkomende informatie

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de uitkeringen voor tijdskrediet op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingadministratie, die hiervoor bevoegd is.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.minfin.fgov.be.

Welke invloed heeft het tijdskrediet eindeloopbaan op uw pensioen?

Indien u voldoet aan de voorwaarden bepaald door de pensioenwetgeving kunnen de periodes van 1/2-tijds tijdskrediet of tijdskrediet 1/5 gelijkgesteld worden met prestaties, maar enkel indien u uitkeringen van de RVA ontvangt.

Om de modaliteiten te kennen in verband met de gelijkstelling van het tijdskrediet voor uw pensioen, dient u zich verplicht te wenden tot de Federale Pensioendienst (FPD), die hiervoor bevoegd is.

FPD: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Tel : 1765.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde aanmoedigingspremies die toegekend worden door de Vlaamse Gemeenschap op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.

Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of contact opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere mogelijkheden om de loopbaan te onderbreken dan deze voorzien in het kader van het tijdskrediet?

JA. Naast de verschillende soorten tijdskrediet bestaan er 3 thematische verloven. De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften.

Die 3 thematische verloven zijn de volgende:

 • Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van uw kinderen jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar in geval van handicap).
 • Het verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin
 • Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan.

Net zoals het tijdskrediet bieden deze 3 thematische verloven de mogelijkheid om uw arbeidsovereenkomst te schorsen of uw arbeidsprestaties te verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5.

Voor meer informatie over die thematische verloven kunt u de infobladen raadplegen die de RVA hierover heeft gepubliceerd. Zij zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling Tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA.

Is het mogelijk een thematisch verlof te krijgen tijdens een tijdskrediet?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een thematisch verlof, dit wil zeggen een ouderschapsverlof, een verlof voor medische bijstand of een palliatief verlof, te krijgen tijdens de lopende periode tijdskrediet.

De voorwaarden en de procedure die u moet volgen om een thematisch verlof te krijgen tijdens een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5, worden beschreven in het infoblad "Overgang van een 1/2-tijds of 1/5-tijds tijdskrediet naar een thematisch verlof en omgekeerd"

Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling Tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA.