Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

De instapstage

Infoblad

T142

Laatste update
01-09-2018

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be,  http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan is dit infoblad niet meer op u van toepassing. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest heeft de bepalingen inzake de instapstage immers afgeschaft met ingang vanaf 1.1.2017.

Woont u in het Waals Gewest dan is dit infoblad niet meer op u van toepassing. Het Waals Gewest heeft de bepalingen inzake de instapstage immers afgeschaft met ingang vanaf 1.7.2017. U kunt de voordelen van deze regeling wel nog verder genieten indien de stage is aangevat vóór 1.7.2017, en dit tot het einde van de stage.

Woont u in het Vlaams Gewest dan is dit infoblad niet meer op u van toepassing. Het Vlaams Gewest heeft de bepalingen inzake de instapstage immers afgeschaft met ingang vanaf 1.9.2018. U kunt de voordelen van deze regeling wel nog verder genieten indien de stage is aangevat vóór 1.9.2018, en dit tot het einde van de stage.

Waarover gaat dit infoblad?

Om schoolverlaters in de beroepsinschakelingstijd aan te sporen een instapstage te volgen, worden aan deze werkzoekenden uitkeringen toegekend tijdens deze stage, zelfs al voldoen zij (nog) niet aan de normale voorwaarden om inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen te genieten.

Wat is een instapstage?

Een instapstage is een stage in een onderneming, bij een VZW of bij een overheidsdienst, hierna stagegever genoemd. Via de instapstage kan u, als werkzoekende, kennis maken met de arbeidsmarkt.

De bedoeling van de maatregel is de verlaging van de jeugdwerkloosheid.

De instapstage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn. De RVA betaalt een stage-uitkering. De stagegever betaalt een premie.

Komt u in aanmerking voor een instapstage?

U kan een instapstage volgen indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent ingeschreven bij de dienst voor arbeidsbemiddeling (ADG) als niet-werkend werkzoekende.
 • U bevindt zich in de beroepsinschakelingstijd (de stage kan pas aanvatten na de zesde maand van de beroepsinschakelingstijd). Het feit dat u een leefloon ontvangt tijdens de beroepsinschakelingstijd is geen beletsel om in aanmerking te komen als stagiair;
 • U bent midden- of laaggeschoold. U bent middengeschoold indien u ten hoogste een diploma of getuigschrift heeft van het hoger secundair onderwijs. U bent laaggeschoold indien u geen diploma- of getuigschrift heeft van het hoger secundair onderwijs.
 • U hebt steeds positief meegewerkt aan de begeleidingsacties van de dienst voor arbeidsbemiddeling.

U kunt een of meer instapstages doorlopen voor een totale duur van hoogstens 6 maanden.

Waar kan u een instapstage volgen?

U kan de instapstage volgen bij een onderneming, een VZW of bij een overheidsdienst.

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een instapstage?

Indien u een instapstage wenst te volgen neem contact op met uw arbeidsbemiddelingsdienst.

Het betreft de volgende instelling:

 • ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Vennbahnstrasse 4/2, 4780 Sankt Vith, www.adg.be.

Aan welke voorwaarden moet de instapstage voldoen?

 • Er wordt een overeenkomst gesloten tussen uzelf, de stagegever en de dienst voor beroepsopleiding (ADG).
 • De instapstage vangt ten vroegste aan na de zesde maand van de beroepsinschakelingstijd en uiterlijk op de laatste dag van de beroepsinschakelingstijd.
 • De instapstage is voltijds (eventuele opleiding inbegrepen).
 • De duur van de instapstage bedraagt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De helft van de duur van de stage kan doorgaan buiten de onderneming in een door dienst voor beroepsopleiding aanvaard opleidings- of begeleidingsproject.

Op welke vergoedingen heeft u recht tijdens de instapstage?

De stage-uitkering

In de eerste plaats ontvangt u een stage-uitkering van 26,82 euro per dag. Deze stage-uitkering is ten laste van de RVA en wordt uitbetaald door uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond).

Dit dagbedrag kan verhoogd worden vanaf het tijdstip waarop u (na het verstrijken van de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden) voldoet aan de voorwaarden om inschakelingsuitkeringen te kunnen verkrijgen en u beschouwd wordt als werknemer met gezinslast of als alleenwonende werknemer van minstens 21 jaar. (voor meer info lees het infoblad-werknemer 'Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies?" nr. T37).

Gezien de stage voltijds is ontvangt u, in principe, zes daguitkeringen per week. Deze uitkeringen worden eveneens betaald indien u afwezig bent wegens ziekte, tijdelijke werkloosheid, sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof,....tenzij de stage formeel geschorst werd. Deze schorsing wordt door de stagegever vermeld op het aanwezigheidsattest C98.

Indien u ongewettigd afwezig bent ontvangt u geen uitkeringen. Het aantal uitkeringen waarop u recht heeft, wordt zolang de stage duurt, niet verminderd in geval van arbeid buiten het kader van de opleiding (bv. weekendwerk, bijberoep,...).

De maandelijkse vergoeding

Naast de stage-uitkering ontvangt u ook een maandelijkse vergoeding van 200 euro. Deze vergoeding is ten laste van de stagegever en is enkel verschuldigd voor de uren waarvoor u effectief ten dienste staat van de stagegever.

De vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen.

Opmerkingen

 • De vergoedingen zijn belastbaar.
 • Gedurende de periode van de instapstage heeft u geen recht op kinderbijslag.

Hoe vraagt u de stage-uitkering aan?

Van zodra u een overeenkomst instapstage gesloten heeft, biedt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) met een exemplaar van deze overeenkomst.

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en overmaken aan het werkloosheidsbureau. Dit dossier bestaat uit een formulier C109 (dit is de aanvraag), een exemplaar van de overeenkomst voor instapstage, en een formulier C1 waarop u uw rekeningnummer heeft vermeld. De formulieren C109 en C1 zijn bij de uitbetalingsinstelling te verkrijgen, u kan ze ter plaatse invullen en ondertekenen.

Let op: biedt u tijdig aan bij de uitbetalingsinstelling. Deze instelling moet  ervoor zorgen dat uw aanvraag binnen de twee maanden ingediend is bij het werkloosheidsbureau. Deze termijn van 2 maand gaat in de dag volgend op de eerste dag waarvoor de verhoogde uitkeringen worden aangevraagd.

Hoe vraagt u de verhoogde stage-uitkering aan?

Om de verhoogde stage-uitkering te verkrijgen neemt u, nà het verloop van de beroepsinschakelingstijd, contact op met uw uitbetalingsinstelling. U meldt zich bij deze instelling aan met het formulier C109/36-aanvraag, ingevuld door uzelf en door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling) en met het formulier C109-36-attest (ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling). Daarnaast moet u ook een formulier C1 inzake uw gezinssituatie invullen. Dit formulier is te verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling, u kan het ter plaatse invullen en ondertekenen. Vervolgens dient u elke wijziging van uw gezinssituatie onmiddelijke mee te delen aan uw uitbetalingsinstelling.

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en overmaken aan het werkloosheidsbureau. De aanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen binnen de termijn van twee maanden ingaande de dag volgend op de eerste dag waarvoor verhoogde uitkeringen worden aangevraagd.

Let op: biedt u tijdig aan bij de uitbetalingsinstelling. Deze instelling moet ervoor zorgen dat uw aanvraag binnen de twee maanden, ingaande de dag volgend op de eerste dag waarvoor verhoogde uitkeringen worden aangevraagd, ingediend is bij het werkloosheidsbureau;

Wat moet u doen op het einde van elke maand?

 • op het einde van elke maand zal de stagegever u een aanwezigheidsattest C98 overhandigen. Op dit aanwezigheidsattest vermeldt de stagegever de dagen waarop u ongewettigd afwezig was en de dagen waarop de overeenkomst formeel werd geschorst. Indien u, naar aanleiding van het volgen van een opleidings- of begeleidingstraject in het kader van de instapstage, de stage ook doorbrengt op een andere plaatst dan bij de stagegever, dan zal de instelling waar u de opleiding of begeleiding volgt, u eveneens een aanwezigheidsattest C98 overmaken;
 • u dient de attesten C98 na het verstrijken van de maand in bij uw uitbetalingsinstelling. De uitbetalingsinstelling zal de stage-uitkering betalen op basis van deze documenten.

Wat moet u doen op het einde van de instapstage?

Wordt u aansluitend aan de instapstage werkloos en is de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden verstreken, dan kan u eventueel aanspraak maken op inschakelingsuitkeringen. Hiervoor neemt u contact op met uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond). U meldt  zich bij deze instelling aan met het formulier C109/36-aanvraag (ingevuld door uzelf en door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling) en, voor zover u dit nog niet eerder hebt ingediend naar aanleiding van een aanvraag om verhoogde stage-uitkeringen, met het formulier C109-36-attest (ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling). De uitbetalingsinstelling zal een dossier samenstellen en overmaken aan het werkloosheidsbureau.

Let op: biedt u tijdig aan bij de uitbetalingsinstelling. Deze instelling moet  ervoor zorgen dat uw aanvraag binnen de twee maanden ingediend is bij het werkloosheidsbureau. Deze termijn van 2 maand gaat in de dag volgend op de eerste dag waarvoor de uitkeringen worden aangevraagd.