U bent hier

Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - december 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 3,2% op jaarbasis in december 2021 (1)

In december 2021 werden in totaal 224.748 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 7.443 minder dan in december 2020 (-3,2%). Het gaat om 87.446 uitkeringen voor tijdskrediet (38,9%), 98.377 voor thematische verloven (43,8%) en 38.925 uitkeringen (17,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.143 eenheden, d.i. 61,8%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (78.221 eenheden, d.i. 79,5%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 172 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 50.632 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 27.511 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 36.814 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.414 | Totaal - Eindeloopbaan: 61,8% & Andere onderbrekingen: 38,2%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 78.221 79,5%, Medische bijstand 19.685 20,0% & Palliatief verlof 299 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 8.247 en 5.861 eenheden (d.i. -8,6% en -13,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 7,3% (+6.665 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +5.308 eenheden of +7,3% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.166 en +27 eenheden, d.i. +6,3% en +9,9%.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -8.247, Thematische verloven +6.665, Loopbaanonderbreking -5.861 & Totaal -7.443	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -8,6%, Thematische verloven  +7,3%, Loopbaanonderbreking -13,1% & Totaal -3,2%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 139.222 eenheden, d.i. 61,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.298 (75,8%) van de gevallen t.o.v. 52.256 (53,1%) bij de thematische verloven en 20.668 (53,1%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.064 of 7,1% van de gevallen (3.804 of 4,4% bij het tijdskrediet, 10.286 of 10,5% bij de thematische verloven en 1.974 of 5,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in december 2021 toe met 7,0% op jaarbasis (+1.056) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 6,3% (-9.372).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 13.441.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 66.298 75,8%, 1/2 17.344 19,8%, Voltijds 3.804 4,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 52.256 53,1%, 1/2 22.394 22,8%, Voltijds 10.286 10,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 13.441 13,7%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 20.668 53,1%, 1/2 14.945 38,4%, Voltijds 1.974 5,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.338 3,4%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In december 2021 ging het om 143.665 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,9%) tegenover 81.083 mannelijke (36,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in december 2021 gaat het om 155.985 uitkeringstrekkers (69,4%) tegenover 58.841 in het Waals en 9.922 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,2% en 4,4%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 36.824 Vrouwen 50.622 Vlaams Gewest 65.534 Waals Gewest 18.705 Brussels H. Gewest 3.207; Thematische verloven: Mannen 32.879 Vrouwen 65.498 Vlaams Gewest 71.730 Waals Gewest 22.361 Brussels H. Gewest 4.286 & Loopbaanonderbreking: Mannen 11.380 Vrouwen 27.545 Vlaams Gewest 18.721 Waals Gewest 17.775 Brussels H. Gewest 2.429

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In december 2021 gaat het om 12.642 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.060 in het kader van het tijdskrediet, 4.649 bij thematische verloven en 933 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in december 2021 47.434 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 11,6% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  DECEMBER (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top