Follow us on twitter

U bent hier

Het financieel beheer van de RVA

De jaarlijkse begroting van de RVA bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting bevat de ontvangsten en uitgaven betreffende de wettelijke opdrachten van de instelling. Die kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief, dat wil zeggen dat ze betrekking hebben op onze opdrachten, met andere woorden de verplichte uitgaven.
  •  De beheersbegroting bevat de kredieten die betrekking hebben op de werking van de instelling. Die kredieten zijn allemaal limitatief, op enkele uitzonderingen na. De beheersbegroting is opgedeeld in drie grote rubrieken: personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica-uitgaven) en investeringsuitgaven (informatica, roerende en onroerende goederen). 

Beheersbegroting

Het strikte beheer van de beheersbegroting die werd toegekend, heeft de RVA in staat gesteld substantiële besparingen door te voeren. Zo heeft de Rijksdienst 47 miljoen EUR bespaard op de beheersbegroting die in 2018 toegekend werd.

In 2018, gebruikten de RVA, PWA en het FSO 83,05% van de beheersbegroting

 
Totaal = RVA + FSO + PWA Enveloppe 2018 Uitgaven Verschil % van de uitgaven in vergelijking met de RVA-begroting % van de uitgaven in vergelijking met de TOTALE OISZ-begroting
Personeel 197.578.000 177.913.147 19.664.854 90,05% 94,04%
Gewone werking 21.926.706 17.749.352 4.177.354 80,95% 85,20%
Informaticawerking instelling 12.596.600 12.399.675 196.925 98,44% 90,77%
Informaticawerking SMALS 19.056.694 14.434.034 4.622.660 75,74% 93,51%
Informatica-investering 5.474.384 4.593.582 880.802 83,91% 54,45%
Investering roerende goederen 3.022.547 568.253 2.454.294 18,80% 48,12%
Investering onroerende goederen 18.494.069 3.348.294 15.145.775 18,10% 42,88%
Totaal 278.149.000 231.006.337 47.142.663 83,05% 88,83%

Overigens wordt er een maandelijkse monitoring gerealiseerd door het College van OISZ, de regeringscommissaris van de minister van Begroting en de FOD BOSA.


Focus op de werkingsuitgaven van de RVA over de laatste 3 jaar

De onderstaande tabel bevat de cijfers van de beheersbegroting van de laatste 3 jaar (x 1000 EUR)

 
  2016 2017 2018 Verschil 2016-2018 Verschil 2017-2018
1. Personeelsuitgaven 187.184 179.393 177.893 -4,96% -0,84%
2. Verbruikskosten 31.867 34.372 39.250 23,17% 14,19%
kosten van lokalen 7.104 5.892 6.456 -9,12% 9,57%
informatiseringskosten 18.214 22.442 26.927 47,84% 19,98%
bureaukosten en anderen 6.549 6.038 5.867 -10,41% -2,83%
3. Investeringskosten 9.412 10.136 8.511 -9,57% -16,03%
gebouwen 4.987 3.333 3.348 -32,87% 0,45%
meubilair, materieel, machine 624 262 569 -8,81% 117,18%
informatica 3.801 6.541 4.594 20,86% -29,77%
TOTAAL 228.463 223.901 225.654 -1,23% 0,78%

 

1. Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven vertegenwoordigen 77,02% van de totale uitgaven voor het jaar 2018.

In die periode werden de personeelsuitgaven sterk beïnvloed door verschillende factoren:

  • de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten zorgde voor een vermindering van het personeelsbestand met 328 personeelsleden in 2017;
  • de budgettaire beperkingen die de Rijksdienst, als ook andere openbare instellingen de voorbije jaren opgelegd kreeg, verplichten ons om een zeer strikt aanwervingsbeleid te voeren. Tussen december 2016 en december 2018 nam het personeelsbestand van de RVA af met 3,48%, zijnde 127 personen (met uitzondering van de overdrachten naar de gewesten).

2. Verbruikskosten

De belangrijkste posten zijn, in dit geval, de informatiseringskosten en de kosten voor gebouwen (huur van gebouwen, energiekosten) die respectievelijk 11,93% en 2,86% van de totale beheersbegroting uitmaken. 

Die uitgaven werden beïnvloed door verschillende besparingsacties:

  • het project EMAS (milieubeheers- en auditsysteem): doorheen de jaren werd het toepassingsgebied uitgebreid, tot die in 2018 alle 31 actief gebruikte gebouwen van de RVA omvatte. Bij alle aankopen en investeringen wordt een minimale impact op het milieu nagestreefd. Om deze redenen daalde het totale verbruik tijdens voorgaande jaren gevoelig voor elektriciteit (- 36% vgl tov 2014 ), gas en stookolie (- 7,5% vgl tov 2014), water (- 25% vgl tov 2013) en papier (- 48% vgl tov 2015);
  • de overdracht van activiteiten die werden verricht in gebouwen die door de RVA werden gehuurd naar gebouwen waarvan de RVA eigenaar is;
  • de optimalisering van het gebruik van de beschikbare meubels en van de ruimte volgens de principes van NWOW (New Way Of  Working). Hierbij wordt gewerkt met gedeelde werkplekken volgens het clean-deskprincipe;
  • de uitbreiding van het gebruik van de eBox (de elektronische mailbox van de sociaal verzekerden) heeft het mogelijk gemaakt de frankeerkosten en de printkosten te verminderen.

 3. Investeringsuitgaven

Het aandeel van de investeringsuitgaven in de totale beheersuitgaven bedraagt 3,68% in 2018. Deze post kan naar boven of beneden evolueren, afhankelijk van de realisaties van de investeringen in gebouwen, meubels en informatica.

Opdrachtenbegroting

Evolutie van de belangrijkste niet-overgedragen uitgaveposten voor sociale prestaties in lopende prijzen (in miljoen EUR) - zonder achterstallige betalingen

Evolutie van de belangrijkste niet-overgedragen uitgaveposten voor sociale prestaties in lopende prijzen (in miljoen EUR)

Sinds 2013 bevinden de belangrijkste uitgaven voor sociale prestaties zich in een dalende trend. Over de laatste 3 jaar zijn de uitgaven inzake opdrachten van de RVA, buiten de overdrachten, met 1,1 miljard euro gedaald. Die daling is het gevolg van de gunstigere economische conjunctuur van de voorbije 5 jaar, van de demografische evolutie en in het bijzonder van verschillende structurele hervormingen die de voorbije jaren werden ingevoerd in het werkloosheidsstelsel, en aan de hervormingen om de economische bedrijvigheid en de tewerkstelling te ondersteunen. Daaraan moet het strikte beheer van de RVA worden toegevoegd, die meer, beter en vooral preventiever controleert op het vlak van de betaling van de uitkeringen en dat in samenwerking met de UI's (uitbetalingsinstellingen).

Het gaat hier om een ongeziene daling. De uitgaven waren immers nog nooit zo laag in ratio bbp.

Een RVA-kantoor zoeken

Top