Follow us on twitter

U bent hier

Het financieel beheer van de RVA

De jaarlijkse begroting van de RVA bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

 • De opdrachtenbegroting bevat de ontvangsten en uitgaven betreffende de wettelijke opdrachten van de instelling. Die kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief, dat wil zeggen dat ze betrekking hebben op onze opdrachten, met andere woorden de verplichte uitgaven.
 •  De beheersbegroting bevat de kredieten die betrekking hebben op de werking van de instelling. Die kredieten zijn allemaal limitatief, op enkele uitzonderingen na. De beheersbegroting is opgedeeld in drie grote rubrieken: personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica-uitgaven) en investeringsuitgaven (informatica, roerende en onroerende goederen). 

Beheersbegroting

Het strikte beheer van de beheersbegroting die werd toegekend, heeft de RVA in staat gesteld substantiële besparingen door te voeren. Zo heeft de Rijksdienst 35 miljoen EUR bespaard op de beheersbegroting die in 2016 toegekend werd.

in 2016, gebruikten de RVA en het FSO 87,74% van hun beheersbegroting
Totaal = RVA + FSO + PWA Enveloppe 2016 Uitgaven Verschil % van de uitgaven
in vergelijking met
de RVA-begroting
% van de uitgaven
in vergelijking met
de TOTALE OISZ begroting
Personneel 216.913.000 205.760.566 11.152.434 94,86% 98,17%
Gewone werking 23.369.710 19.368.084 4.001.626 82,88% 82,44%
Informaticawerking instelling 4.857.000 3.800.654 1.056.346 78,25% 63,59%
Informaticawerking SMALS 10.568.100 6.546.699 4.039.401 61,84% 88,06%
Informatica-investering 14.436.900 11.252.214 3.184.686 77,94% 82,40%
Investering roerende goederen 919.255 624.173 295.082 67,90% 47,25%
Investering onroerende goederen 15.522.745 4.986.743 11.536.002 30,18% 36,99%
Totaal 287.604.710 252.339.133 35.265.577 87,74% 90,13%

 Overigens wordt er een maandelijkse monitoring gerealiseerd door het College van OISZ, de regeringscommissaris van de minister van Begroting en de FOD BOSA.


Focus op de werkingsuitgaven van de RVA over de laatste 3 jaar

De onderstaande tabel bevat de cijfers van de beheersbegroting van de laatste 3 jaar (x € 1.000) 
  2014 2015 2016 Verschil
2014-2016
Verschil
2015-2016
1. Personeelsuitgaven 218.110 209.853 185.844 -15% -11%
2. Verbruikskosten 39.573 36.550 31.631 -20% -13%
 • kosten van lokalen
7.864 7.742 7.104 -10% -8%
 • informatiseringskosten
23.004 21.301 18.214 -21% -14%
 • bureaukosten en anderen
8.705 7.507 6.313 -27% -16%
3. Investeringskosten 9.104 5.538 9.412 3% 70%
 • gebouwen
3.860 1.226 4.987 29% 307%
 • meubilair, materieel, machine
750 153 624 -17% 308%
 • informatica
7.494 4.159 3.801 -15% -9%

TOTAAL

266.787 251.941 226.887 -15% -10%


1. Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven vertegenwoordigen 81,9% van de totale uitgaven voor het jaar 2016.

In die periode werden de personeelsuitgaven sterk beïnvloed door verschillende factoren:

 • de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten zorgde voor een vermindering van het personeelsbestand met 116 personeelsleden in 2015 en met 576 personeelsleden in 2016;
 • De budgettaire beperkingen die de Rijksdienst, als ook andere openbare instellingen de voorbije jaren opgelegd kreeg, verplichten ons om een zeer strikt aanwervingsbeleid te voeren. In september 2014 werd aan de federale administraties een wervingsstop opgelegd. Tussen december 2014 en december 2016 nam het personeelsbestand van de RVA af met 10,6%, zijnde 513 personen (met uitzondering van de overdrachten naar de gewesten).

2. Verbruikskosten

De belangrijkste posten zijn, in dit geval, de informatiseringskosten en de kosten voor gebouwen (huur van gebouwen, energiekosten) die respectievelijk met 14% en 8% daalden in 2016 in vergelijking met 2015.

Die uitgaven werden beïnvloed door verschillende besparingsacties:

 • het project EMAS (milieubeheers- en auditsysteem): tussen 2012 en 2016 daalde het totale energieverbruik gevoelig voor de 12 gebouwen die aan EMAS doen: elektriciteit (- 27%), gas en stookolie (- 13%), water (- 25%) en papier (- 40%);
 • de overdracht van activiteiten die werden verricht in gebouwen die door de RVA werden gehuurd naar gebouwen waarvan de RVA eigenaar is;
 • de optimalisering van het gebruik van de beschikbare meubels en van de ruimte,
 • de posten frankeerkosten en reis- en verblijfkosten die vervat zitten in de rubriek kantoorkosten en andere, daalden eveneens als gevolg van de besparingsacties.
 • de uitbreiding van het gebruik van de eBox (de elektronische mailbox van de sociaal verzekerden) heeft het mogelijk gemaakt de frankeerkosten en de printkosten te verminderen.

 3. Investeringsuitgaven

Het aandeel van de investeringsuitgaven in de totale beheersuitgaven bedraagt 4% in 2016. Deze post kan naar boven of beneden evolueren, afhankelijk van de realisaties van de investeringen in gebouwen, meubels en informatica.

Opdrachtenbegroting

 Evolutie van de belangrijkste niet-overgedragen uitgaveposten voor sociale prestaties in lopende prijzen (in miljoen EUR)

graphique sur l'évolution des principaux postes de dépenses non transférés pour les prestations sociale en prix courants (en millions d'EUR)

Over de laatste 3 jaar zijn de uitgaven inzake opdrachten van de RVA, buiten de overdrachten, met 1,5 miljard euro gedaald. Dat is het resultaat van de conjunctuurevolutie en van de demografie, maar ook en vooral van de structurele maatregelen die sedert verscheidene jaren door verschillende regeringen genomen werden. Daaraan moet het strikte beheer van de RVA worden toegevoegd, die meer, beter en vooral preventiever controleert op het vlak van de betaling van de uitkeringen en dat in samenwerking met de UI's (uitbetalingsinstellingen).

Het gaat hier om een ongeziene daling. De uitgaven waren immers nog nooit zo laag in ratio bbp.

Een RVA-kantoor zoeken

Top