U bent hier

Het financieel beheer van de RVA

De jaarlijkse begroting van de RVA bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting bevat de ontvangsten en uitgaven betreffende de wettelijke opdrachten van de instelling. Die kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief, dat wil zeggen dat ze betrekking hebben op onze opdrachten, met andere woorden de verplichte uitgaven.
  •  De beheersbegroting bevat de kredieten die betrekking hebben op de werking van de instelling. Die kredieten zijn allemaal limitatief, op enkele uitzonderingen na. De beheersbegroting is opgedeeld in drie grote rubrieken: personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica-uitgaven) en investeringsuitgaven (informatica, roerende en onroerende goederen). 

Beheersbegroting

Het strikte beheer van de beheersbegroting die werd toegekend, heeft de RVA in staat gesteld substantiële besparingen door te voeren. Zo heeft de Rijksdienst 40 miljoen EUR bespaard op de beheersbegroting die in 2019 toegekend werd.

In 2019, gebruikten de RVA en het FSO 85,23% van de beheersbegroting
Totaal = RVA + FSO Enveloppe 2019 Uitgaven Verschil % van de uitgaven in vergelijking met de RVA-begroting % van de uitgaven in vergelijking met de TOTALE OISZ begroting
Personeel 196.404.000 179.896.828 16.507.172 91,60% 94,73%
Gewone werking 22.176.985 18.816.965 3.360.020 84,85% 83,44%
Informaticawerking instelling 18.916.415 17.319.305 1.597.110 91,56% 91,13%
Informaticawerking SMALS 16.560.600 12.880.785 3.679.815 77,78% 93,70%
Informatica-investering 2.182.000 1.615.296 566.704 74,03% 59,22%
Investering roerende goederen 1.284.921 805.974 478.947 62,73% 66,76%
Investering onroerende goederen 18.258.079 3.702.192 14.555.887 20,28% 25,35%
Totaal 275.783.000 235.037.344 40.745.656 85,23% 89,12%

Overigens wordt er een maandelijkse monitoring gerealiseerd door het College van OISZ, de regeringscommissaris van de minister van Begroting en de FOD BOSA.

Focus op de werkingsuitgaven van de RVA over de laatste 3 jaar

De onderstaande tabel bevat de cijfers van de beheersbegroting van de laatste 3 jaar (x 1000 EUR)
  2017 2018 2019 Verschil
2017-2019
Verschil
2017-2019
1. Personeelsuitgaven 179.393 177.893 179.897 0,28% 1,13%
2. Verbruikskosten 34.372 39.250 43.222 25,75% 10,12%
kosten van lokalen 5.892 6.456 6.478 9,95% 0,34%
informatiseringskosten 22.442 26.927 30.200 34,57% 12,16%
bureaukosten en anderen 6.038 5.867 6.544 8,38% 11,54%
3. Investeringskosten 10.136 8.511 6.123 -39,59% -28,06%
gebouwen 3.333 3.348 3.702 11,07% 10,57%
meubilair, materieel, machine 262 569 806 207,63% 41,65%
informatica 6.541 4.594 1.615 -75,31% -64,85%
TOTAAL 223.901 225.654 229.242 2,39% 1,59%


Werkingsuitgaven 2019 - in duizend EUR

Werkingsuitgaven 2019 - in duizend EUR


1. Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven vertegenwoordigen 76,54% van de totale uitgaven voor het jaar 2019.

In die periode werden de personeelsuitgaven sterk beïnvloed door verschillende factoren:

  • de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten zorgde voor een vermindering van het personeelsbestand met 328 personeelsleden in 2017;
  • de budgettaire beperkingen die de Rijksdienst, als ook andere openbare instellingen de voorbije jaren opgelegd kreeg, verplichten ons om een zeer strikt aanwervingsbeleid te voeren. Tussen december 2017 en december 2019 nam het personeelsbestand van de RVA toe met 0,69%, zijnde 22 personen. Deze stijging is het gevolg van de vervanging van de natuurlijke afvloeiingen door aanwervingen op contractuele basis en de tewerkstelling van jongeren via startbaanovereenkomst.

2. Verbruikskosten

De belangrijkste posten zijn, in dit geval, de informatiseringskosten en de kosten voor gebouwen (huur van gebouwen, energiekosten) die respectievelijk 13,17% en 2,83% van de totale beheersbegroting uitmaken. 

Die uitgaven werden beïnvloed door verschillende besparingsacties:

  • de modernisering op vlak van informatica infrastructuur met desgevallend de daarbij gepaarde aankoop van nieuwe licenties;
  • de overdracht van activiteiten die werden verricht in gebouwen die door de RVA werden gehuurd naar gebouwen waarvan de RVA eigenaar is;
  • de verdere optimalisering van het gebruik van de beschikbare meubels en van de ruimte volgens de principes van NWOW (New Way Of  Working). Hierbij wordt gewerkt met gedeelde werkplekken volgens het clean-deskprincipe;

 3. Investeringsuitgaven

Het aandeel van de investeringsuitgaven in de totale beheersuitgaven bedraagt 2,61% in 2019. Deze post kan naar boven of beneden evolueren, afhankelijk van de realisaties van de investeringen in gebouwen, meubels en informatica. In 2019 kende vooral de investering in informatica een daling door het aflopen van de leasing van informaticamaterieel.

Opdrachtenbegroting

Evolutie van de belangrijkste niet-overgedragen uitgaveposten voor sociale prestaties in lopende prijzen (in miljoen EUR) - zonder achterstallige betalingen

Evolutie van de belangrijkste niet-overgedragen uitgaveposten voor sociale prestaties in lopende prijzen (in miljoen EUR)

Sinds 2013 bevinden de belangrijkste uitgaven voor sociale prestaties zich in een dalende trend. Over de laatste 3 jaar zijn de uitgaven inzake opdrachten van de RVA, buiten de overdrachten, met ongeveer 1 miljard euro gedaald. Die daling is het gevolg van de gunstigere economische conjunctuur van de voorbije 6 jaar, van de demografische evolutie en in het bijzonder van verschillende structurele hervormingen die de voorbije jaren werden ingevoerd in het werkloosheidstelsel, en aan de hervormingen om de economische bedrijvigheid en de tewerkstelling te ondersteunen. Ze werd ook versterkt door het uitblijven van een indexering in 2014 en 2015 en 2019. Daaraan moet het strikte beheer van de RVA worden toegevoegd, die meer, beter en vooral preventiever controleert op het vlak van de betaling van de uitkeringen en dat in samenwerking met de UI's (uitbetalingsinstellingen).
Het gaat hier om een ongeziene daling. De uitgaven waren immers nog nooit zo laag in ratio bbp.

Een RVA-kantoor zoeken

Top