U bent hier

Bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid – belangrijke wijziging

14-10-2016

1. Inleiding

In 2012 werd een bijzondere bijdrage ingevoerd voor werkgevers die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Alle werkgevers die een aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen hebben aangegeven dat per werknemer een bepaalde grens overschrijdt, zijn deze bijdrage verschuldigd.

In het kader van de begrotingscontrole 2016 werd het stelsel grondig hervormd. Dit zal voor het eerst effect hebben in het eerste kwartaal van 2017, maar de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf het tweede kwartaal 2016 zullen mee als basis dienen voor het berekenen van die bijdrage. Een gedragswijziging in 2016 kan dus een groot effect hebben op de vanaf 2017 te betalen bijdrage.

2. Synoptische vergelijking van de oude en nieuwe regeling

 

Wat?

Oude regeling

Nieuwe regeling

Welke werkgevers?

Alle werkgevers, met uitzondering van de bouwsector (1)

Idem

Voor welke werknemers?

Voor elke werknemer die economisch werkloos was

Idem

Periodiciteit te betalen bijdrage

1 maal per jaar

Elk kwartaal

Basisperiode voor berekening aantal dagen economische werkloosheid 

Voorgaand kalenderjaar

Kwartaal en de 3 voorafgaande kwartalen

Grens vanaf wanneer de bijdrage verschuldigd is

110 dagen economische werkloosheid

Idem

Dagen waarvoor de bijdrage verschuldigd is

Alle dagen boven 110 dagen economische werkloosheid

Alle dagen economische werkloosheid in het kwartaal

Dagbedrag van de bijdrage

 • 20 € voor dagen >110 tot en met 130
 • 40 € voor dagen >130 tot en met 150
 • 60 € voor dagen >150 tot en met 170
 • 80 € voor dagen >170 tot en met 200
 • 100 € voor dagen > 200.
 • 20 € voor alle dagen indien totaal >110 tot en met 130
 • 40 € voor alle dagen indien totaal >130 tot en met 150
 • 60 € voor alle dagen indien totaal >150 tot en met 170
 • 80 € voor alle dagen indien totaal >170 tot en met 200
 • 100 € voor alle dagen indien totaal > 200.

Te vervullen formaliteiten

RSZ berekent het bedrag van de bijdrage en stuurt na afloop van het kalenderjaar een debetbericht naar de werkgevers

De werkgever berekent elk kwartaal zelf de bijdrage en doet hiervan aangifte (geïntegreerd in de DMFA)

(1) Voor de bouwsector geldt een afwijkende regeling, die hier niet verder behandeld wordt omdat ze ongewijzigd bleef.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn dus:

 • dat de teller van de dagen economische werkloosheid niet meer op nul gezet wordt aan het einde van elk kalenderjaar. In het nieuwe stelsel worden 4 voortschrijdende kwartalen in rekening gebracht om na te gaan of de limiet van 110 dagen al dan niet bereikt werd: het kwartaal zelf en de 3 voorafgaande kwartalen, ook al liggen die in het vorige kalenderjaar
 • dat de bijdrage niet meer beperkt is tot de dagen die de grens van 110 dagen overschrijden, maar van toepassing is (bij overschrijding van die grens) op alle dagen economische werkloosheid in dat kwartaal.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Oud stelsel

Kwartaal

Aantal dagen economische werkloosheid

Gecumuleerd aantal dagen economische werkloosheid

Te betalen bijdrage

2016/1

34

34

 

2016/2

34

68

 

2016/3

26

94

 

2016/4

41

135

600 (=20x20+5x40)

2017/1

25

25

 

2017/2

32

57

 

2017/3

18

75

 

2017/4

42

117

140 (=7x20)

2018/1

33

33

 

2018/2

38

71

 

2018/3

29

100

 

2018/4

39

139

760 (=20x20+9x40)

Totaal 2017

117

 

140

Totaal 2018

139

 

760

 

Nieuw stelsel
 Kwartaal  Aantal dagen economische werkloosheid Gecumuleerd aantal dagen economische werkloosheid  Te betalen bijdrage

2016/1

34

nvt

nvt

2016/2

34

nvt

nvt

2016/3

26

nvt

nvt

2016/4

41

nvt

nvt

2017/1

25

126 (=34+26+41+25)

500 (=25x20)

2017/2

32

124 (=26+41+25+32)

640 (=32x20)

2017/3

18

116 (=41+25+32+18)

360 (=18x20)

2017/4

42

117 (=25+32+18+42)

840 (=42x20)

2018/1

33

125 (=32+18+42+33)

660 (=33x20)

2018/2

38

131 (=18+42+33+38)

1.520 (=38x40)

2018/3

29

142 (=42+33+38+29)

1.160 (=29x40)

2018/4

39

139 (=33+38+29+39)

1.560 (=39x40)

Total 2017

117

 

2.340

Total 2018

139

 

4.900

De tabel heeft betrekking op één enkele werknemer. De onderneming zal elk kwartaal, voor elke werknemer die in dat kwartaal economische werkloosheid kende, de berekening maken. 

3. Elementen die de hoogte van de bijdrage kunnen beïnvloeden

3.1. Beperking van het aantal dagen economische werkloosheid

De beste methode om geen bijdrage te moeten betalen is natuurlijk het aantal dagen economische werkloosheid te beperken. Deze responsabilisering is trouwens het doel van deze bijdrage. Economische werkloosheid is een goed instrument van interne flexibiliteit, op voorwaarde dat het goed gebruikt wordt: voor de opvang van tijdelijke productieproblemen, niet als instrument om structurele overcapaciteit op te vangen.

Als voorbeeld wordt hierna het effect op de te betalen bijdrage weergegeven indien het aantal dagen economische werkloosheid uit het voorbeeld hierboven vanaf het derde kwartaal 2016 met ongeveer 10 % zou dalen. Het resultaat is dat de bijdrage ongeveer gehalveerd wordt.

Oud stelsel

Kwartaal

Aantal dagen economische werkloosheid

Gecumuleerd aantal dagen economische werkloosheid

Te betalen bijdrage

2016/1

34

 

 

2016/2

34

 

 

2016/3

23

 

 

2016/4

37

128

360

2017/1

22

 

 

2017/2

29

 

 

2017/3

16

 

 

2017/4

38

105

0

2018/1

30

 

 

2018/2

34

 

 

2018/3

26

 

 

2018/4

35

125

300

Totaal 2017

117

 

0

Totaal 2018

139

 

300

 

Nieuw stelsel

Kwartaal

Aantal dagen economische werkloosheid

Gecumuleerd aantal dagen economische werkloosheid

Te betalen bijdrage

2016/1

34

nvt

nvt

2016/2

34

nvt

nvt

2016/3

23

nvt

nvt

2016/4

37

nvt

nvt

2017/1

22

116

440

2017/2

29

111

580

2017/3

16

104

0

2017/4

38

105

0

2018/1

30

113

600

2018/2

34

118

680

2018/3

26

128

520

2018/4

35

125

700

Totaal 2017

105

 

1.020

Totaal 2018

125

 

2.500

 

3.2. Betere spreiding van het aantal dagen economische werkloosheid over de werknemers

De concentratie van dagen tijdelijke werkloosheid op een beperkt aantal werknemers kan voor die werknemers leiden tot overschrijding van de grens van 110 dagen in 4 kwartalen, waardoor er voor hen een bijdrage verschuldigd is. Een betere spreiding over een grotere groep werknemers kan dit voorkomen.

3.3. Spreiding van de dagen economische werkloosheid over de kwartalen

In het nieuwe stelsel beïnvloedt de spreiding van het aantal dagen economische werkloosheid over de kwartalen de hoogte van de bijdrage. Dit was (binnen een kalenderjaar) niet het geval in de oude regeling.

Het effect kan afgeleid worden uit het hiernavolgend voorbeeld, waarbij we het voorbeeld van punt 2 licht aanpassen: voor het jaar 2018 blijft het totaal aantal dagen economische werkloosheid identiek, maar er zijn twee dagen minder economische werkloosheid in het tweede kwartaal en twee dagen meer in het derde kwartaal. Het resultaat is dat de totale bijdrage voor 2018 daalt van 4.900 € naar 4.180 €.

Oud stelsel

Kwartaal

Aantal dagen economische werkloosheid

Gecumuleerd aantal dagen economische werkloosheid

Te betalen bijdrage

2016/1

34

34

 

2016/2

34

68

 

2016/3

26

94

 

2016/4

41

135

600

2017/1

25

25

 

2017/2

32

57

 

2017/3

18

75

 

2017/4

42

117

140

2018/1

33

33

 

2018/2

36

69

 

2018/3

31

100

 

2018/4

39

139

760

Totaal 2017

117

 

140

Totaal 2018

139

 

760

 

Nieuw stelsel

Kwartaal

Aantal dagen economische werkloosheid

Gecumuleerd aantal dagen economische werkloosheid

Te betalen bijdrage

2016/1

34

nvt

nvt

2016/2

34

nvt

nvt

2016/3

26

nvt

nvt

2016/4

41

nvt

nvt

2017/1

25

126

500

2017/2

32

124

640

2017/3

18

116

360

2017/4

42

117

840

2018/1

33

125

660

2018/2

36

129

720

2018/3

31

142

1.240

2018/4

39

139

1.560

Totaal 2017

117

 

2.340

Totaal 2018

139

 

4.180

 

3.4. Onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden

De Minister van Werk kan eventueel, na advies van de adviescommissie bevoegd voor het SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag), beslissen om, voor de onderneming die erkend werd als onderneming in moeilijkheden, deze bijdrage te halveren in het jaar van de erkenning en eventueel in het daaropvolgende jaar.

4. Toepassing in de tijd van de nieuwe regeling

Zoals hoger gesteld wordt de nieuwe regeling voor het eerst toegepast op het eerste kwartaal van 2017 (op basis van de economische werkloosheid in het 2de, 3de en 4de kwartaal 2016 en het 1ste kwartaal 2017).

In de loop van december 2016 zal de RSZ, in toepassing van de oude regeling, nog een laatste debetnota sturen aan de bijdrageplichtige werkgevers op basis van het aantal dagen economische werkloosheid van het kalenderjaar 2015.

5. Bijkomende info

Meer informatie over de concrete toepassingsmodaliteiten zal verstrekt worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in hun instructies voor de werkgevers van het eerste kwartaal 2017 (te verwachten eind februari 2017).

Een RVA-kantoor zoeken

Top