Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsbrief FSO nr. 61 - verkorting van de termijnen voor het neerleggen van de processen-verbaal van verificatie van de aangiftes van schuldvordering

Juridische vraag

Voor de uitgesproken faillissementen vanaf 1 mei 2018 zijn de termijnen ingekort voor het neerleggen van de processen-verbaal van verificatie van de aangiftes van schuldvordering.

Standpunt FSO

De nieuwe regels inzake faillissement (*), betreffende dit onderwerp, worden bepaald in artikel XX.161 van het Wetboek van economisch recht. Het FSO heeft haar interne procedure aangepast om de aangifte van schuldvordering te kunnen versnellen.

Motivering

Artikel 68 van de faillissementswet

Artikel 68 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 blijft van toepassing op de faillissementen van vóór 1 mei 2018. Dat artikel voorziet in de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag en in de neerlegging van de aanvullende processen-verbaal elk jaar vanaf de datum van de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie, zoals voorzien in het vonnis van faillietverklaring, en gedurende de daaropvolgende twee jaar.

Het FSO heeft dat artikel besproken in zijn nieuwsbrief nr. 54. 

Artikel XX.161 van het Wetboek van economisch recht van 26 juni 2002

Voor de uitgesproken faillissementen vanaf 1 mei 2018, voorziet artikel XX.161 van het Wetboek van economisch recht nieuwe bepalingen betreffende de termijnen voor het neerleggen van de processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen.

Er is voorzien dat de curator het eerste proces-verbaal van verificatie neerlegt in het Centraal Register Solvabiliteit, uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag. Na respectievelijk zes en twaalf maanden na de datum van het vonnis van faillietverklaring, legt de curator in het Register een aanvullend proces-verbaal van verificatie neer waarin hij het eerste proces-verbaal van verificatie overneemt, de aangehouden vorderingen verifieert en de schuldvorderingen verifieert die sindsdien werden ingediend. Dat geldt ook wanneer er geen wijzigingen zijn opgetreden ten aanzien van het voorgaande proces-verbaal van verificatie. 

Aanpassing van de procedure van aangifte van schuldvordering door het FSO

In haar hoedanigheid van schuldeiser heeft het FSO haar werkwijze aangepast om rekening te houden met de nieuwe bepaling. Het FSO zal haar definitieve aangifte van schuldvordering ten laatste 11 maanden na de datum van het faillissement neerleggen.

De definitieve aangifte van het FSO zal gebeuren via het Register en zal gaan over de sluitings- en overbruggingsvergoedingen betaald door het FSO. Voor de andere vergoedingen zal er in principe geen aangifte van schuldvordering gebeuren, gelet op de subrogatie van rechtswege van het FSO.

Nieuw is dat, voor de uitgesproken faillissementen vanaf 1 mei 2018, het FSO één enkele aangifte van schuldvordering zal doen, 11 maanden na de datum van het faillissement, die onmiddellijk definitief zal zijn.

Inwerkingtreding

De wettelijke wijziging is van toepassing op de uitgesproken faillissementen vanaf 1 mei 2018.


(*) De nieuwe regels inzake faillissement zijn voorzien in het Boek XX van het Wetboek van economisch recht, dat werd ingevoegd door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11.09.2017. Artikel 70 van de wet van 11 augustus 2017 bepaalt dat de faillissementswet van 8 augustus 1997 wordt opgeheven onder voorbehoud van de toepassing ervan op de faillissementsprocedures die lopen op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet (op 1 mei 2018).

Een RVA-kantoor zoeken

Top