U bent hier

De RVA-kantoren

Het onthaal van de bezoekers en het informeren van het publiek gebeurt in de 30 RVA-kantoren die verspreid zijn over heel België (frontoffices).

Sinds 01.01.2016 zijn die 30 kantoren gegroepeerd in 16 entiteiten, die we ook werkloosheidsbureaus noemen (zie kaart). Zo zijn er 7 in Vlaanderen, 8 in Wallonië en is er 1 in Brussel.

Elk werkloosheidsbureau bestaat uit een hoofdkantoor met eventueel een of meerdere nevenkantoren.

In het hoofdkantoor van elke entiteit (16 hoofdkantoren in het groot op de kaart) worden de backofficeactiviteiten geleidelijk gecentraliseerd. Het gaat daarbij om:

  • het recht op werkloosheidsuitkeringen toekennen en het bedrag ervan bepalen;
  • de door de uitbetalingsinstelingen betaalde uitkeringen verifiëren;
  • het recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet toekennen en toestemming geven tot betaling van de uitkeringen;
  • de herinschakeling van werkzoekenden ondersteunen, samen met de andere bevoegde instanties;
  • het werkloosheidsstelsel handhaven door preventief op te treden en door oneigenlijk gebruik, bedrog en al dan niet georganiseerde fraude te bestrijden;
  • de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de werkloosheidsverzekering toepassen (bij overtreding worden sancties toegepast);
  • werkloosheidsattesten afleveren.

De 14 andere kantoren (in het klein op de kaart) zullen op termijn enkel nog instaan voor de frontofficeactiviteiten rond het onthaal en het informeren van de burger.

Kaart van België 

Kaart van de 16 RVA entiteiten (Zie tekstversie hierhonder)

Tekstversie samenstelling van de werkloosheidsbureaus

Een organisatie die werkt met processen

De RVA heeft ervoor gekozen de verschillende activiteiten van zijn werkloosheidsbureaus te groeperen in 7 hoofdprocessen. De bedoeling daarvan is drieledig:

  • meer uniformiteit brengen in de werkmethodes van de verschillende entiteiten, wat de solidariteit onderling vergemakkelijkt en bevordert;
  • de behandeling van de dossiers nog efficiënter maken, o.a. doordat de medewerkers zich betrokken voelen bij de permanente verbetering van de processen;
  • en zorgen voor meer coherentie in de werking van de teams, door  activiteiten te groeperen waarvan de uiteindelijke doelstelling dezelfde is.

Organogram 

Organogram (zie tekstversie hieronder)

 

Het schema vergroten

Tekstversie organogram

Een RVA-kantoor zoeken

Top